Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Mooraa Yuuniversiitii Jimmaa irraa kenname!

Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Mooraa Yuuniversiitii Jimmaa irraa kenname!


Bitootessa 08, 2021

Akkuma beekamu nuti barattoonni Qeerroo bilisummaa Oromoo mooraa Yuuniversiitii Jimmaa(JIT) waggoota heedduuf akkuma roorroo waliin falma hadhooftuu taasisaa turreen ammallee galii qabsoo bilisummaa Oromoof wasaasa taanee kaanee jirra. Mootummaa abbaa irree barootaaf Oromoo irratti ciqilfatee eelaa hawaasummaa, dinagdee, aadaa fi siyaasaa yeroo ta’ee jiru kanatti nutti barattoonni mooraa JIT waan kamiinuu yoota’e dirree walabummaa keenyaaf barootaaf garboomfataa nurra jiru dura dhaabbachuuf qophoofneerra.
Kanumarraa ka’uun yeroo ammaa kanatti Barattootni Yuuniversiitii Jimmaa cunqurfamtoonni fi leellistoonni qabsoo bilisummaa Oromoo mooraa JIT garbummaatti maayii gochuuf dhaadhannoolee kana gadiin fincilatti seenneerra.
1. Mirgi abbaa biyyummaa Oromoo haa kabajamuuf!
2. Oromoo lagaan qoqqooduun shiraan wal nyaachisuun nurraa haadhabbatu, Oromoorraa dhalannee Oromoo taanee, Oromoof jiraanna. Nuti tokko!
3. Abbootii siyaasaa Oromoo haalduree tokko malee hidhaafi ugguraan mootummaa dararuun haadhabbatu.
Hidhaan Oromoof ichima ta’ee hinhafne. Nuyi walaba taanee dhalanne, walaba taanee jiraachuufis mirgi keenya mulqamuum daba. Kanaafuu hidhamtoota Oromoo daa’imaa haga jaarsaa, qarree fi Qeerroon keenya hiraarfama hamaa dhaan rakkisuun haadhabbatu. Nuuf hiikaa!
4. Barattoota Oromoo mooraa keessatti barannu keessatti gandaan qooduun barnootaarra arii’uun hiraarsuufi mogolee buusuun hojimaata gara jabummaan xiinsammuu miidhuun haadhabbatu. Jimmaan kan Oromooti, hiddi keenya tokko. Walab_galeessa tokkorraa kaane. Barattoota Oromoo gandaan qooduun fafa. Nurraa dhaabbadhaa!
5. Barattoota keenya bara darbe mooraadhaa haalduree tokko malee jifachuun mooraadhaa ariitan dhiifama gaafachuun waamicha taasisuufi qabdu. Mooraan keenya ilmaan xoophiyaaf maaddii beekumsaa ta’ee ilma Oromoof ajaafi raqa ta’uun irra hinjiraatu. Kanaafuu mooraan daba raawwateef dhiifama gaafachuun akka mooratti nuufdeebisu gaafanna.
6. Filannoon biyyaalessaa mootummaan karaa miidiyaa hawaasummaa isaan lallabaa oolu kun haga paartileen Oromoo ABO fi KFOn keessa hinjiraatiiniitti Oromoof homaa hiikaa hinqabu. Paartiilee Oromoo, Oromoof baaxii ta’an duubatti handaarsaa waa’ee filannoo dubbachuun doofummaadha. Oromoof waan kun hinmalu. Nuti kan feenu mootummaa ce’umsa biyyaalessa Oromooti.
7. Oromoon saba guddaa ta’ee osoo jiruu iddoo hundatti salphifamuu, gidirfamuun irra hinjiraatu.
Qeerroo Bilisummaa Oromoo Yuuniversiitii Jimmaa irraa
Bitootessa 8, 2021
Jimmaa, Oromiyaa

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.