Ijoo Dubbii EWO: “Dhugaan Yoo Afaan Qaban Funyaaniin Baha”

“Dhugaan Yoo Afaan Qaban Funyaaniin Baha”

EWO/ORG | Hagayya 26, 2020

Tarkaanfiin Qeerroon Biiyya UK Imbaasii Itiyoophiyaa Landanitti argamu Irratti Fudhatan Tarkaanfii Sirrii fi Haqa Qabeessa.

Qabsoo Bilisummaa Oromoo(QBO) waggoota hedduuf gaggeeffamaa turee fi jiru keessatti qoodni hawaasni Oromoo/Lammiileen Oromiyaa biyyoota Ollaa fi Alaa garaagaraa keessa jiran bahataa turanii fi jiran qooda akkaan olaanaa dha.

Akka Kanaan mormiin hawaasni keenya guyyoota 7f walirraa osoo hin kutin Embassy murna Shorokeessaa Ethiopia biyya UK London tti argamu fuula duratti taasisuun xumura irratti Qeerroon Alaabaa gabroomfataa gadi buusuun Alaabaa dhiigaan dhufe Alaabaa ABO/Alaabaa ummata Oromoo tiin bakka buusan injifannoo boonsaa fi mul’ata qabu, mootummoota dhihaa Iyyiinsa Oromoo/Lammiilee Oromiyaa dhagahuu dadhabuun cal’isanii murna Shororkeessaa gargaraniif akke lammata deebi’anii shororkeesitoota hin tumsineef nuti Eegdotni Warraaqsa Oromiyaa fakkeenya gaarii ta’a jennee amanna.

Mootummooleen dhihaa dantaa ofiitiif jecha murna shororkeessaa faana kufanii ka’anis, gaafa haqni ummata cunqurfamaa dhiibee dirree bahu iyyiinsa ummataa gurra qabaataniif dhagahuu dadhabanis, murna shororkeessaa isaan gargaaran ija isaanii duratti yoo qaanessan arguu caalaa xiqqeennii fi kisaaraan shororkeesitoota faanaa tarkaanfachuun isaan miidhu kana caalu ni jira jennee hin yaadnu.

Kanaafi kan “Haqni yoo afaan qaban funyaaniin baha!” jenneef.

Nuti Eegdonni Warraaqsa Oromiyaa Mootummoota dhihaa dabalatee dhaabbileen kamuu Murna Shororkeessaa dhiiga Lammiileetiin harka dhiqatu faanaa akka hin tarkaanfannee fi hariiroo kamuu akka waliin hin qabanneef labsii fulbana 20, 2019 baasne qabxii 12ffaa irratti tuqneen, “Dhabbileen addunyaa adda addaa kanneen akka Mootummaalee Gamtoomanii,Gamtaan Afriikaa, Dippiomaatonni biyyoota adda addaa,Tokkummaan Awurooppaa, Dhaabbilee Miti-motummaa fi Dhaabbileen mirga dhala namaatiif falmatan hundi, Mootummaan ADWUI/EPRDF carraa ummatni biyyatti kennefitti gargaarame of jijjiiree biyyas jijjiira jedhamee osoo eegamu kana gochuu dadhabuu isaa fi inumayyuu biyyitti rakkoo walxaxaa biraaf qopheessaa akka jiru haalan hubattaniitu jenne amanna.
Kanaaf, hariiroo siyaasaa fi dippilomasii sirna ADWUI/EPRDF waliin qabdan akka addaan kuttan Cimsinee isin gaafanna. Dabalatas, murtoo lammileen Oromiyaa sirna ADWUI/EPRDF kanaa fi fakkatota isaa hundeerra buqisanii jijjiiruuf fudhatan kanaaf beekamti kennitani ummata biyyatti gara nagaa fi diimokraasitti cesisuuf tattaaffi godhamu wajjiin akka dhaabbatan irra deebinee kabajan isinitti dhaamanna.” Jechuun hubachiisuun keenya ni yaadatama.

Waan ta’eef, ammallee mootummoota dhihaa dabalatee, dhaabbileen addunyaa irra jirtan adda addaa nagaha jaalattoonni hundi murna shorokeessa diinagdee fi gorsaan gargaartan irraa akka harka fudhattan gadi jabeesinee hubachiisuu feena.

Kanumaan waliin, lammiileen Oromiyaa biyyoota Olaa fi alaa garaagaraa keessa jirtan, lammiileen Oromiyaa Ilmaan Oromoo Ambaasaaddaroonni biyyoota alaatti sirna nama nyaataa kana wajjiin hojjachuu dhiistan, 1.Nuuraa Saaddoo biyya Swiidiin irraa, 2. Margaa Boorishee biyya Faransaay irraa, 3. Bhiraanemasqal Abbabaa Sanyii Ameerikaa USA irraa sirna shororkeesitootaan socho’u kana lagattanii fi Hawaasni Oromoo/lammiileen Oromiyaa biyya UK walirraa osoo hin kutin dhaabbataa guyyota 7f mormii taasiftanii tarkaanfiin isin Embasy shorokeesitoota Itiyoophiyaa irratti fudhataan sirrii dha jechaa, ammas Eegdonni Warraaqsa Oromiyaa guduunfaa qabsoo keenyatti gochuuf labsii EWOn fulbaana 20,2019 baase hojitti akka hiiktan gadi jabeesinee isin yaadachiifna.

Oromiyaan Haa Dursitu!
Gadaan Gadaa Xumura Gabrummaati!
Hagayya 26, 2020
Finfinnee Oromiyaa

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.