JECHOOTA HOJIIF BARBAACHISOO: Kutaa Jahaffaa

JECHOOTA HOJIIF BARBAACHISOO: Kutaa Jahaffaa

Taammanaa Bitimaa irraa, Ebla 18, 2018

DURADUBBII

Dubbiftoota barreeffata kanaa jaalatamoo fi kabajamoo, barreeffata kana kutaalee dabran shanan akka gaariitti dhamdhamachuu keessaniif, mee hedduu galatoomaa! Duubbiin galatoomfannaa callaa irratti dhabbattee waan haftuu mitii, kunoo kutaa shanaffaa kanas mee ilaalaa-kaa! Dabaleesoo, isan ani amma ka’eef kanaaf “barbaachisoo dha”; sagaleewwan jettan, yoo sammuu fi faayila keessan keessaa qabaattan mee naaf ergaa!  Ani harka baldhifaddheen isin harkaa fudhaddhee, garaa Oromoo isa qulqulluu saniin isin eebbisa. Eebba isa kan kiyyaa irratti-mmoo Waaqni akka gaariitti itti isinif daddabala!

SEENSA

Ani seensa isa hardhaa kana keessatti waayee seera hirmaata-dubbii (seerlugaa) Afaan Oromoo keessaan hamma wayii isiniif dhiyeessa. Barreeffatoota ammaan tana afaan keenyaan bahaa jiran keessatti, dogoggora tokko tokko waanan qalbeeffaddheefan isaan akka sirreeffamaniif waa jedha. Ilaa mee Afaan Biyya Gadaa kana keessatti: “Ana dha. Farda dha. Nama dha —.” Gonkumaa hin jedhamu. Seera afaan keenyaa, isa bareedaa kanatu kanneen akkanaa dhoowwa. “Dha“-n kan galu yoo jechi sun qubee dheera-dhaan xumurame qofa. Jechoonni: “sangaa, gaangee, harree, dubbii, qalbii —” jedhaman faa waan qubeewwan dheera-dhaan xumuramaniif “dha“-n itti-dabalama. “Sangaa dha! Gaangee dha! Harree dha! Dubbii dha! Qalbii dha!“, faa jenneetoo xumurra. Oromoon keenya baddaa Raayyaa, Hara Ashangee irraa kaasee hamma Maanya Hindiitti, Beegii irraan duuba daangaa Sudaan Kibbaa irraa kaasee hamma Jijjigaa cinaatti “farda dha, sa’a dha —” faa kan jedhu matumaa hin jiru. “Dha” ishiin bakka hin taanee fi akka hin taanetti galtu tun, “new” Afaan Amaaraa ishii bakka hundaattuu danqaramtuu santu hulluuqee, shimalaa fi eeboo Oromoo jalaa miliqee afaan keenya keessa seene jechaa dha! Mee kanneen hafan kutaalee dhufan keessatti waan ilaalluuf, ammaaf kunuu ni gayaatii gara jechoota kaanefiitti haa dabarru!

JECHOOTA DIGDAMII-SHANAN HARDHAAF DHIYAATAN:

1) Araddaa                            –                homeland (= biyya abbaa)
2) Baddadirree                      –               plateau
3) Daaga                               –                terrace
4) Damunii                            –                faculty (damee unibarsiitii)
5) Dilbeeta                            –                capital (accumulated wealth)
6) Dilbeetummaa                  –               capitalism
7) Furgaasoo                         –               missile
8) Gimboola                           –               football  (= kubbaa miilaa)
9) Gooroo                               –              mountain range, mountain chain
10) Hulluuqqoo                       –              tunnel
11) Hurkaa                             –              1) vapour, evaporation 2) steam
12) Gumara                            –              treasure
13) Jalaa-baatee                     –             second-hand clothes
14) Kallattii                             –              direction
15) Keettoo                             –              spy, secret police (= basaaftuu)
16) Mosajjii                              –             software
17) Muummicha                       –             chief, head, leader
18) Raggoo                              –              reference
19) Tabaroo                             –              justice
20) Tarranee                            –              catalogue
21) Ucuba                                –              goitre
22) Ujuree                               –              cucumber
23) Waakkoo                           –              mushroom
24) Yeedaloo                           –              rhythm
25) Yeyootee                           –              provisional, transitory

Itti-fufa!

*********************    //    ********************
5. JECHOOTA HOJIIF BARBAACHISOO: Kutaa Shanaffaa
4. JECHOOTA HOJIIF BARBAACHISOO: Kutaa Arfaffaa
3. JECHOOTA HOJIIF BARBAACHISOO: Kutaa Sadaffaa
2. JECHOOTA HOJIIF BARBAACHISOO: Kutaa Lammaffaa
1. JECHOOTA HOJIIF BARBAACHISOO: Kutaa Tokkoffaa

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.