Jiruu fi Jireenya Nama – (Ontological Characterstics of Human Being)

Jiruu fi Jireenya Nama – (Ontological Characterstics of Human Being)

Kutaa 3ffaa (Part III)

Yoseph Mulugeta Baba *, October 7, 2018

* Yaadachiisa: kutaa 1-3 dubbisuun barbaachisaa dha.

Kutaa 1ffaa (Part I)
Kutaa 2ffaa (Part II)


Falaasama natoo Oromo keessatti, hubannoo (understanding) fi hiikaan (interpretation) kan addunyaa (of the world), kan mataa ofii (of oneself) fi kan uummata biraa (other people) yaadrimee waa’ee “JIREENYA” irraa jalqaba. Kana jechuun, hubannoo fi hiikaan kan UUMAA, kan WAAQA fi kan SAFUU bu’urisaanii yaadrimee “JIREENYA” jedhu dha. Keessattiyyuu, Jiruu-fi-Jireenya-Nama (Ontological Characterstics of Human Being) wiirtuu falaasama natoo Oromo dha. Maqaan “JIREENYA” jedhu hundee “JIR” jedhu irra argame; “JIR”—ta’uu ykn jiraachuu ykn le’uu—to be, to exist. (Karl Eric Knutsson, 1967: 59). Yaadrimeen waliigala kan JIREENYA, jirachuu waan hundumaa sana ibsa.

Haa ta’u malee, jecha JIREENYA jedhu kana yoommu waa’ee “JIREENYA” dhala nama ibsuuf itti fayyadamnu, hiika biraa ykn hiika dabalataa of-keessatti qabaata. Falaasama natoo Oromo keessatti, yaadrimee “Jiruu-fi-Jireenya-Nama” malee, waa’een “Jireenya-Nama” hin beekamu. Akkuma “Jiruu-fi-Jireenya-Saree” ykn “Jiruu-fi-Jireenya-Mukaa” ykn “Jiruu-fi-Jireenya-Dhagaa” hin-jirre, wantti “Jireenya-Nama” jedhamee beekamu abadan hin-jiru. Yaadrimeen kan “Jireenya-Namaa”, yeroo hundumaa, maqaa “JIRUU” (activity) jedhuun dursaama. Waliingaan (conjuction) “FI” jedhu; bakkayyuu Jireenyi dhala nama Jiruu-isaa-irra addaan ba’ee kophaa jiraachuu akka hin dandeenye agarsiisa.

Dhali-namaa sababa JIRUU isaa-irraan kan ka’e, amala adda qaba. Jiruu-fi-Jireenya-Nama, jireenya neefkaa ykn jireenya muka irra adda dha. Fkn, namni gaafa jiraatu akka adurreetti hin jiraatu! Sababni isaa Ayyaanni dhali nama ganama ittiin uumamee namummaa (manness) malee adurruummaa (catness) waan hin taa’neefi dha.

Sababa kanaaf, falaasama natoo Oromo keessatti, SAFUU jechuun garaagarumaa “Jiruu-fi-Jireenya-Nama” fi “Jiruu-Waan-Tokko” (jiruu “X” ykn jiruu “Y”) sirritti addaan baasaanii beeku jechuu dha. Beekumsi kun beekumsa eenyummaa waa tokkoti dha. Eenyummaa waan tokko kan murteessu Ayyaana dha. Eenyummaa waan tokko beekun, Ayyaana waanti sun ganama ittin uumaame beeku dha. Safuu cabsuun Dhugaa-Ganama (Primoridial-Truth) kana jallisuu ykn dabsuu dha. Dhugaa-Ganama dabsuu jechuun, seera uumamaa cabsuu ykn diiguu jechu dha. Seera uumamaaf abboomamuun Ayyaana fi Uumaa walitti araarsuu ykn walitti atoomsuu dha. Karaan Ayyaana fi Uumaa walitti maganasnu ykn ararsinu kun Safuu jedhamee beekama.

Dirqamni Jiruu fi Jireenya Namaa kan jalqabaa, gama Safuutiin, Ayyaana fi Uumaa walitti araarsuudhaan dalagaa kan Waaqayyo keessatti hirmaachuu dha. Dhaabbtuumaan Ayyaana fi har’umeen Uumaa kan walfaalleessu faakkaatullee, xinjireenyi Oromo gaafii yaachisaa falaasama kanaaf deebii ga’aa kennee jira. Gaafiin le’ii fi bilisummaa ykn rakkoon jijjiirama fi dhaabbatummaa karaa yadrimee kan Safuutiin injifatama.

Safuun gaafiiwwaan ambiiroo kan falaasama xinjireenya Oromo keessa jiraniif deebii waliigala kan kennu xinbeekumsa natoo Oromoo dha. Safuu eeguun hariiroo ykn walitti dhufeenya Jiruu fi Jireenya Namaa UUMAA fi AYYAANA wajjin qabu BEEKU dha:-

 1. hariiroo Jiruu fi Jireenya Namaa UUMAA wajjin qabachuu qabu fi;
 2. hariiroo Jiruu fi Jireenya Namaa AYYAANA wajjin qabachuu qabu.

Hariiroo Jiruu fi Jireenya Namaa UUMAA wajjin qabachuu qabu kallattii afur qaba:-

(I) hariiroo Jiruu fi Jireenya Namaa UUMAMAA (creation) wajjin qabachuu qabu;
(II) hariiroo Jiruu fi Jireenya Namaa HAWAASA (society) wajjin qabachuu qabu;
(III) hariiroo  Jiruu fi Jireenya Namaa MAATII (family) wajjin qabachuu qabu fi;
(IV) hariiroo Jiruu fi Jireenya Namaa MATAYYAA (individual) wajjin qabachuu qabu dha. Walitti dhufeenyi Jiruu-fi-Jireenyi-Nmaa Uumaamaa, Hawaasa, Maatii fi Matayyaa wajjin qabu SEERA-NAMA jedhame beekama.

Gama biraatiin, hariiroo Jiruu fi Jireenya Namaa AYYAANA wajjin qabu SEERA-WAAQA jedhama. Seeri Waaqa murtaa’aa, kan hin-jijjiiramne fi jalqabaa fi dhuma kan hin qabne dha. Seeri-Waaqaa addunyeessa (universal) dha. Dhali nama beekumsa Seera-Waaqaa kana wajjin dhalata (innate). Beekumsa kan Seera-Waaqa addunyeessa fi abdachiisaa (amanamaa) kan isa godhu yaadrimee sabni Oromo waa’ee Ayyaana-irratti qabu dha.

Maddi Ayyaana Waaqayyo dha. Humni Waaqa irra maddu (Vital-Force) kun Ayyaana jedhama. Ayyaani hirmeemmii (fraction) kan Waaqa ta’ee, karaa itti Waaqayyo of-ibsuu fi caasaa ykn naqa inni Uumaamaa, Hawaasa, Maatii fi Matayyaa irra kaa’uu dha. (Dahal, 1996: 170). Safuu eeguu jechuun caasaa Waaqayyo ganama Uumaa irra kaa’ee kana Seera-Namaa (Jiruu fi Jireenya Namaa) wajjin rakkoo malee jiraachuu akka danda’au yaalii hunda gochu dha. Caaraaqi ykn yaalii hunda gochuu gaafa jedhamu, Seera-Waaqa fi Seera-Namaa giddu maadala ykn wal-ta’iinsi akka jiraatuuf, wantoota Uumaa keessa jiran mara iddoosaanii malee kaa’uu akka hin qabne agarsiisuufidha. Ayyaana waan tokko ganama ittiin uumame ganuun ykn haaluun, waan sana iddo isaa malee kaa’uu dha.

Waan Uumaa keessa jiruu hundi sirnaan kan naqame dha. Seera Uumamaa ykn Seera-Waaqa kanaaf abboomamuun, Safuu eeguu dha. Safuu eeguun dirqama Jiruu fi Jireenya-Namaa dha. Bu’uuri ykn yayyabni Seera-Namaa Safuu dha. Sababni isaa, Safuun hin tumamu. Seerri-Namaa garuu ni tumama. Kanaafidha ‘seerri hundi Safuu mini’ kan jennu. Safuu eeguun Seerri-Namaa (Uumaa) fi Seerri-Waaqa (Ayyaana) akka wal-simatu ykn akka wal fudhatu gochuu dha. Jiruu fi Jireeny Namaa dirqama Safuu kana hojii irra oolchuu irratti naanna’a ykn xiyyeeffata.

Haa ta’u malee, sababa dirqama Safuu hojii irra-oolchuu kana-irra kan ka’e, yerro baay’ee Jiruu fi Jireenyi Namaa keessatti waldiddaa ykn waliigaluu dhabuun ni jiraata. Keessattu, addaddummaan hubannoo fi “beekumsa” namoonni dhuunfa qaban irra waan madduuf, Seera-Waaqa fi Seera-Namaa wal-simsiisuu irratti gufuu ta’e jira. Namoota adda-adda gidduutti waltti bu’insa ykn qoccolloo jabaan akka uumaamuuf sababni inni jalqaba DHUGAA-GANAMA hubachuu dhabuu dha. Sababa kanaanis, waa’een Jiruu fi Jireenya-Namaa hiikheddee (pluralistic interpretation of ontological characterstic of human being) waan qabaatuuf hubannoo ykn ilaacha dogoggora keessa nama galcha.

Xinjireenyi Oromo rakkoo addaddumma hubannoo ilaalchaa kanaaf haala milkaa’en furmaata itti kenne jira. Tooftaan ykn malli kan qorannoo nuti rakoo kana ittin injifannu ILAA-FI-ILAAMEE jedhamee beekama. Falaasama kan Ilaa-fi-Ilaamee guutuummaatti qorachuuf, jalqaba waa’ee Gumii Gaayoo (sirna Gadaa) gad fageenyaan ibsuun yaala.

Kutaa 4ffaan itti fufu!
Hangasitti nagaan naa tura!

References

 1. Asmarom L. Gada: Three Approaches to the Study of African Society. New York: The Free Press, 1973.
 2. ___________. Oromo Democracy: An Indigenous African Political System. Philadelphia, PA, RSP, 2000/2006.
 3. Baxter, P. T. W., Hultin, J., and Triulzi, A. eds. Being and Becoming Oromo: Historical and Anthropological Enquires. Asmara: The Red Sea Press, Inc., 1996.
 4. Bassi, M. “Power’s Ambiguity or The Political Significance of Gada.” In Being and Becoming Oromo: Historical and Anthropological Enquires, eds. P. T. W. Baxter, John Hultin and Alessandro Triulzi. Asmara: The Red Sea Press, Inc., 1996, 150-161.
 5. Dahl, G. “Sources of Life and Identity.” In Being and Becoming Oromo: Historical and Anthropological Enquires, eds. P. T. W. Baxter, John Hultin and Alessandro Triulzi. Asmara: The Red Sea Press, Inc., 1996, 162-177.
 6. Dirribi D. B. Oromo Wisdom In Black Civilization. Finfinnee: Finfinne Printing and Publishing S. C., 2011.
  Gadaa M. Oromiya. Addis Ababa, 1985.
 7. Gemetchu, M. “Oromumma: Tradition, Consciousness and Identity.” eds. P. T. W. Baxter, John Hultin and Alessandro Triulzi. Asmara: The Red Sea Press, Inc., 1996, 92-102.
 8. Helland, J. “The Political Viability of Boorana Pastoralism.” In Being and Becoming Oromo: Historical and Anthropological Enquires eds. P. T. W. Baxter, Jan Hultin and Alessandro Triulzi. Asmara: The Red Sea Press, Inc., 1996, 132-149.
 9. Geleta K. Hirkoo: English-Afan Oromo-Amharic Dictionary. Aster Nega Publishing Enterprise, 2008.
 10. Knutson, K. E. Authority and Change: A Study of the Kallu Institution Among the Macha Galla of Ethiopia. Gӧteborg: Etnografiska Museet, 1967.
 11. Lambert, B. Oromo Religion: Myths and Rites of the Western Oromo of Ethiopia: An Attempt to Understand. Berlin, 1990.
 12. Leus, Ton. Aadaa Boraanaa: A Dictionary of Borana Culture. Addis Ababa: Shama Books, 2006.
 13. Loo, J. V. D. The Religious Practices of the Guji Oromo. Addis Ababa, 1991.
 14. Raayyaa Horoo, Waaqeffannaa. Finfinnee, 2008.
 15. Sumner, Claude, Oromo Wisdom Literature. Vol.1 Addis Ababa: Gudina Tumsa Foundation, 1995.
 16. Yoseph Mulugeta, “The Role of Negritude in Restoring an Indigenous Gada Oromo Political Philosophy for ‘Good Governance’ in Ethiopia.” M. A. Thesis. The Catholic University of Eastern Africa, 2011.
 17. Yoseph Mulugeta Baba. Metaphilosophy Or Methodological Imperialism?: The Rationale For Contemporary African Philosophy With Reference To Oromo Philosoph. CUEA PRESS, Nairobi, 2015.
 18. Yoseph Mulugeta Baba. The Oromo Concept of reality: Epistemological Approach. African Publishing LTD, Addis Ababa, 2016.

* Yoseph Mulugeta Baba is a qubbee generation born in Eastern Wollega, Konchi/Nekemte, Ethiopia. He holds a B.A, M.A, and Ph.D. degrees in Philosophy from The Catholic University of Eastern Africa (CUEA), Nairobi-Kenya. He also holds a B.D, in Sacred Theology (Magna Cum Laude Probatus) from Pontifical Urbaniana University, Rome. His research interests involve: Metaphilosophy, Oromo Philosophy, Continental Philosophy, Post-colonial African Philosophy, Sage Philosophy, and Post-modernism. His publications include, Metaphilosophy or Methodological Imperialism? (2015); Philosophical Essays (2016); The Oromo Concept of reality: Epistemological Approach (2016); የኢትዮሮፒያንስ የአስተሳሰብ ቅሬ፤ ‹አበበ በሶ በላ› vs ‹ጫላ ጩቤ ጨበጠ› (2017); KANA DUBBIIN (2017); Negritude As The Recovery of Indigenous African Political Leadership፡ The Case of Gadaa Oromo Political Philosophy (2017); Remembering Great African Thinkers (2018). His book titled, African Philosophical Hermeneutics, is forthcoming. Currently he teaches African philosophy at CFIPT. He can be reached at:  kankokunmalimaali@gmail.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.