KDHSLO: Mootummaa Cehumsaa Biyyoolessaa Naannoo Oromiyaa hundeessuuf

Mootummaa Cehumsaa Biyyoolessaa Naannoo Oromiyaa hundeessuuf ibsa Koreen Mootummaa Cehumsaa Biyyoolessaa Naannoo Oromiyaa baase ni deggerra

(Ibsa Koree Deggarsa Hidhamtoota Siyaasaa Lammilee Oromiyaa (KDHSLO).
(Caamsaa 12,2021)

KDHSLOKoreen Deeggarsa Hidhamtoota Siyaasaa Lammiilee Oromiyaa(KDHSLO), hundeeffama isaa irraa ka’ee, Hidhamtoota Siyaasaa Lammilee Oromiyaa sababa ilaalcha siyaasaa hordofaniif Finfinnee fi Godinaalee Oromiyaa garaagaraa kessatti mana hidhaa ifaa fi dhoksaa ta’etti hidhamanii jiran, adda baafachuun qaama dhimmi ilaallatuuf gabaasalee garaagaraa gabaasuu, sabaa himaalee garaa garaa irratti maxxansuun sagalee ta’uufi dabalatee, akkasumas Hidhamtoota Lammilee Oromiyaaf abukaatoo seeraa dabalatee dinagdeen hidhamtootaa fi maatii hidhamtootaa deggaraa tureera.

Haata’u malee haalli Hidhamtootaa Siyaasaa Lammiilee Oromiyaa yeroo kamuu caalaa dararaan irra gahaa jiraachuu itti dhiheenyaan hubachuun dandeenyeerra. Maatii jalaa dhoksuu, [tortuer] gochuu fi addatti ammoo hidhamtoota dubartootaa irratti guddeeddii fi reebichi hamaan irra gahaa jira.

Haalli Hidhamtootni Siyaasaa Lammiilee Oromiyaa keessa jiran ifatti sirni biyyattii kufuu isaa mul’isa. Sababiin isaa qaamni seera raawwachisu (Judiciary) itti gaafatamummaa isaa bahaa hin jiru. Yeroo manni murtii hidhamtoota siyaasaa hiiku qaamni polisaa deebi’ee murtii tokko malee ukkamsee mana hidhaatti deebisaa jiraachuun isaa ifaa dha.

Hidhamtootni Siyaasaa Lammiilee Oromiyaas mana hidhaa keessa taa’anii hanga sagalee isaanii dhageesifachuu irra darbanii yaada furmaata waaraa biyyattiidhaaf furmaata ta’uu danda’u kan akeekaa turanii fi ammas kan itti jiran ta’uun beekamaa dha.

Haala Hidhamtoota siyaasaa lammiilee Oromiyaa ilaalchisee ibsa dhaabbanni Mirga Namoomaa Itiyoophiyaa caamsaa 6/2021 manneen hidhaa naannoo Oromiyaa keessa jiran 21 keessa naannawee qorannoon baase guutuutti tahuu baatus dararaa hidhamtoota siyaasaa irra gahaa jiru hanga tokko ibsee kan jiru yoo tahu ajjeechaa mana hidhaa irraa baafamanii namoota ajjeefaman garuu osoo ibsa isaa keessatti hin tuqiin darbeera kanas akka qorannoo isaa itti aanu keessatti ifa godhuuf waamicha keenya Dhaabbata Mirga Namoomaa Itiyoophiyaaf dabarsina.

Akkasuma illee gaazexaan reporter jedhamu caamsaa 1/2013 maxxansa baaseen Oromiyaa keessatti hidhamtootni dirqamaan meeshaa waraanaa hidhatanii ,rifeensa nam-tolchee godhatanii akka video warabamaa jiran ifa kan godhe yoo tahu kanas KDHSLO akka jajjabeeffamee haqni hidhamtoota lammiilee Oromiyaa ifa bahuuf hojjettaniif kan tumsuu fi deeggarsa barbaachisu kan godhuuf tahuu eeruun kanneen biros akka haqa hidhamtoota siyaasaa lammiilee Oromiyaa gabaasan waamicha keenya dhiyyeessinaaf.

Nutis Akka KDHSLOtti biyyattii kufaatii irraa oolchuuf nagaa fi tasgabbii dhaan jiraachuuf mariin siyaasaa hunda hirmaachiise, hirmannaa hidhamtoota Siyaasaa lammiilee Oromiyaa fi dhaabbilee siyaasaa gurguddoo Oromiyaa kessa jiran ABO fi KFO dabalatee jiraachuu qaba jenna.

KDHSLO’S Hidhamtootni Siyaasaa Lammilee Oromiyaa hogganoota, beektoota, bor ijaarsa biyya keenya Oromiyaa kessatti qooda fudhattoota gurguddaa waan ta’aniif hundeffamni MCBNO hirmannaa hidhamtoota lammilee Oromiyaa kan keessatti hirmaatan ta’uu qaba jenna.

MCBNO hundeefachuun qaamni seera baasu (legislative), seera tumu (Executive )fi seera hojii irra oolchu (Judiciary )’n mirga fi dirqama isaa baree hojii irra oolmaata isaaf akka hojjatuu fi Hidhamaan Siyaasaa tokko iyyuu badii isaa malee akka hin hidhamne tumsa waan taheef MCBNO hundeeffachuun biyya keenya badii irraa akka oolchinu dhaamna.

Koreen Deeggarsa Hidhamtoota Siyaasaa Lammiilee Oromiyaa hirmaannaa hidhamtootni siyaasaa hundeeffama MCBNO keessatti qaban mirkaneessuuf tumsa ni godha.

Mirgi Hidhamtoota Siyaasaa Lammilee Oromiyaa haa kabajamu!
Koree Deggarsa Hidhamtoota Siyaasaa Lammilee Oromiyaa (KDHSLO )
Caamsaa 12, 2021
Finfinnee, Oromiyaa

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.