Kello Media: Abiy Ahmed’s Leaked Audio with English subtitle


Hanga waggoottan 10 dhufanitti eenyu illee mootummaa tahuu hin dandahu; du’een lubbuu koo aarsaa godha malee aangoo hin kennu[Abiyi Ahimed]

[SQ- Caamsaa 31/2021]

Wal gahii dhoksaa tibbana koreen Hojii raawwachiiftuu PPn gaggeeffate irratti MM Abiyyiin waan koree hojii raawwachiiftuu ppf dhuma irratti haasaa godhan #Kelloo_Median kan sagaleen baase gara barreeffamaatti SQ akka armaan gadin jijjiiree kaayeera.

Barreeffamni armaan guutuu Abiyyi Ahimed godhe kan barreeffamatti jiijjiramedha
“Filannoo kana irratti gama keenyaan hanga dandahame dogoggorri akka hin jiraanneef yaalii ni taasifna. Akkuma beektan filannoon akka dheereffamu kan babaadaa ture paartii kamiin olitti paartii keenya Badhaadhinadha sababoota hedduudhaan akka dheereffamu kan taasifne walumaa galatti osoo Covid -19 hin dhufne tahe filannoon taasifameera tahe maal akka uumamuu dandahu tilmaamuun barbaachisa.

Yeroo ammaa immoo filannoon taasifamuu dhiisuun haala duraan ture waan badaan akka hin uumamneef filannoo akka filannootti fudhanna.

Akkuma beektan qaamni ani nama siyaasaati ofiin jedhu activistoota dabalatee aangoo qabachuuf hojjeta. Kanaafuu kaabinoonni keenya eeggannoo olaanaa gochuutu irraa eegama.
Dogoggorri xiqqoo jedhamu hin jiru balleessaan xiqqoo jedhamus hin jiru. Yeroo yerootti qorannee sirreessuu qabna . dogoggorri tokko balaa guddaadha.

Waan amma na sodaachisu filannoo Kanaan aangoo qabachuuf kan dorgoman namoota siyaasaa,paartiilee siyaasaa,miidiyaaleen amma yaadamuun ol fagoodhas dhiyyoodhas humnootni jiru.

Hanga waggoottan 10 dhufanitti eenyu illee mootummaa tahuu hin dandahu; du’een lubbuu koo aarsaa godha malee aangoo hin kennu.

Tarkaanfileen hedduun ni fudhatama. Kanaafis qaamni qophaaye hojii eegaleera.
Dhumaatii guddaatu taha ;dhiiga wal dhangalaasuu hedduutu uumama garuu asumaan waan ani qabatamaatti isinitti himu kun icciita tahee shakkii hin qabu filannoo moo’anneerra akka salphaatti mooneerra; hanga dandahametti filannoo kana gufachiifnee morkattoota biro abdii kutachiisuuf itti gaafatamummaa gufddaatu nu irra jira. Kunis qormaata darbine yoo ilaalluuf ulfaataa miti; kun daandii tokkichadha;akka hin fashaloofneef itti gaafatamummaa dachaa fudhannee osoo milkeessine gaariidha jedheen yaada”.

Bareeffamni olii haasaa Abiyyiin KHR PPf godhe kan barreeffamatti hiikamedha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.