Lakkisaa jarana fi Qeerroo

Lakkisaa jarana

Zelealem Aberra, Helsinki, Finland

Maali, maaf callisna? lakkisaa jarana
Salaaleedhaa ifaa Gujiidha dukkanaa
Arsiidhaafis ifaa Wallaggaa dukkanaa
Jimmaa fi Iluuf ifa Booranaa dukkana
Maaloo yaa warrakoo lammummaan akkanaa?
Dukkanni lammii fixee akkamin callisna?
Amma maaltu dhufe duroo wal abdannaa
Maali badiin Wallaggaa?
Maaliif qofaa dhiiga?
Maali badiin Gujii maaliif qofaa dhiiga?
Maal badiin Booranaa maaliif qofaa dhiiga?
Maali yaa sabakoo maali yaa jarana
Maali maal taatani gadda wal gamdnaa?
Silaawoo… akka saba tokkootti iyya walii dirmanna
Maaloo yaa lammiikoo maaf kan kolfaa taana?
Isa diinaaf qarreen, walii keenya qallaa?
Isa diinaaf maluu, walii keenyatti mallaa?
Maal taatanjarana?

Kaleessaa…
Bara fagoo miti, reefuu waggaa lama
Siikko Mandoo hin jenne, Maccaa fi Tuulama
Arfan Qalloo hin jenne, yookaan Iluu fi Jimma
Waaqeffataa hinjennee, Kiristaana, Islaama
Wal duukaa hiriiree, gidiraa hirmaate waliif amanamaa;
Gamtaadhaan hiriiree wal duukaa socho’ee
“Down! Down!” Jedhe tokko ta’ee yaa’ee
Dawootti ishee gashe aangoorraa haxaayee
Akkuma yeroo sanaa walitti rarra’ee
Yeroo achii madaawu asii dhiigan se’ee
Yeroo asii waraanan achii dhiigan se’ee
Hardha…
Yommuu Gujiin du’u maaf dhoobamee taa’ee?
Wallagga yeroo du’u,
Booranni yeroo du’u maaf dhoobamee taa’ee?

Gaddaa fi gammachuu hin hirmaannaa hin jennee?
Rakkinaa fi gidiraa qixxee baanna hin jenne?
Yeroo dhiphuu sana wal cina dhaabbannee
Fuul-dura amajaajii akka qarqaa ejjine
Otoo boquu hin buusin, diina ijatti hin tufnee?
Maarree… Guyyaa dukkanaa kana maaliif ukkaamamne?
Gucaa fi xomboraan maaf walii hin diramnne?
Lakkii kaayyoo qabnaa, kaayyoo lafa dheeraa
Taakkuu otoo hin ejjetin, wal harcaasnaa firaa?
Maal… buddeen udaanawuuf foon keenya gurgurraa?
Gaddaa fi gidiraa, lakkii wal gargaarra
Dukkana walootiif haa taanu xombora.

Zelealem Aberra
29.09.2019
Helsinki / Finland


Qeerroo

Waa dubbiin sii galtee?
Kaayyoon manii hin geenyee
Obbaafadhe jettee
Dhoobamtee akka hin teenye
Bar… hin obbaafattu
Qabsoon dhaalaan darbaa
Kaayyoon tasa hin cittu
Diinniis kaayyoo qabaa
Qabsoonsaas hin cittu
Kansaas dhaalaan darbaa
Ofiif gooftaa ta’uuf
Siin taasisee garba.

“Buddeen nama quubsu
Eeleerraa beeksisa”
Akka hawwii keetiif
Spoonjirra raftee, sponjirra teessa
Akka yaada kootiif
Bar… spoonjirra raftee, sponjirra hin teessu
Qoraattirra raftee, qoraattirra teessa
Akka ammaa-ammaa quuqee si damaqsu.
Galfata abbootii fi egeree dhalootaa
Eenyutti dagattee bashanantee rafta?
Kanaafuu yaa qeerroo
Qeerroo morma jorroo
Bashanana balfi
Kaayyo hin dagatini
Ija tokkoon rafi
Tasa hin liphsatini.
Qeerroon kaayyoo eegu
Yeroo argatee hin mugu.

Qeerroon biyya eega
Qeerroon kaayyoo eega
Yoom dagate rafa
Yoom dagatee muga.

Qeerroon kaayyoo eegu
Diilallaan dhiqata
Qeerron taa’ee hin dhugu
Utuu fiiguu unata
Sussukaa cuffata
Sussukaa alanfata
Qeerroon qalbiin fiigu
“Akka gugee kaataa
Harka buleen nyaata”
Tullurraa, tulluutti
Tulluu tarkanfata;
Qaamaan huuqqateeu
Qalbiidhaan gabbata.

Zelealem Aberra Tesfa
30.09.2019
Helsinki / Finland

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.