Learning from the Life and Legacy Of General Taaddasaa Birruu

Learning from the Life and Legacy Of General Taaddasaa Birruu

Read translation in Afaan Oromo below

By Tola Jilo, November 10, 2018

 • General Taaddasaa Birruu was born in Salaalee, Showa , Oromia.
 • His father, Birruu, was poisoned and killed during the second Italian invasion. Grew-up without father figure and in grievance for losing his father, G. Taaddasaa joined Ethiopian army as guerilla fighter during Italian occupation.
 • Later he was captured by Italian army and sentenced to life in prison in Mogadishu, Somlia. Later he was freed by British army after they captured Mogadishu in 1940. Then G. Taaddasaa was given military training in Kenya and returned to Ethiopia in 1941.
 • In 1942 Taaddasaa was promoted to the rank of the second lieutenant and enrolled into the national military academy at Holata, where he served as an instructor.
 • In 1954, he was promoted to lieutenant colonel and he moved from the military to the police force and was in charge of modernizing the police force.
 • Later he was promoted to a commander of the “Fetno-Derash” . He was instrumental to Empire Hailesilase for crushing the coup attempt of the 1960.
 • It was while he was a commander of the Fetno-Derash that he trained Nelson Mandela in guerilla warfare.
 • Taaddasaa was promoted to Brigadier General in early 1953 by which time he was commander of the Fetno-Derash, the deputy commissioner of the National Police Force, the commander of the Territorial Army and the chairman of the National Literacy Campaign.
 • Taaddasaa views were changed during a talk with Prime Minister Aklilu Habtewold. As chairman of the National Literacy Campaign, G. Taaddasaa held a meeting with the Prime Minister during which Aklilu, not knowing Taaddasaa ‘s heritage, suggested that it was unwise to educate or recruit Oromos to the military.
 • This was the comment that is believed to have influenced the general’s decision to join the Maccaa and Tuullamaa association in1963, an Oromo social movement in which he went on to become a prominent figure.
 • His organizational capacities and leadership qualities transformed the self-help organization into a pan-Oromo movement. He advocated the empowerment of Oromo through education and an emphasis on self-reliance.
 • Following his example, many Oromo military officers, civilian officials, professional elites, businessmen and religious leaders joined the association.
 • Taaddasaa’s decision to join the association and the elevation of its status had angered the Emperor and his officials. Prime Minister Aklilu Habtewold especially considered G. Taaddasaa a rival. Aklilu used a bombing in Finfine and smeared on Oromo rebellion started by Oromos in the Bale province as a pretext to ban the Maccaa and Tuullamaa association.  Many of the Macaa and Tuullamaa members were arrested, killed, or exiled.
 • Taaddasaa escaped the worst of repercussions but was put under house arrest, from which he escaped after three years.
 • He plotted and attempted an unsuccessful coup in 1966 along with other high ranking Oromo soldiers during which they planned to assassinate the Emperor.
 • He was arrested and severely tortured despite his old age, his death sentence was later committed to life in prison while many of his comrades were killed.
 • Taaddasaa was eventually released from prison and put into house arrest in Gelemso. It was during that time that G. Taaddasaa was visited several prominent Oromo leaders including Baaroo Tumsa, Elemo Qilxu (Hasan Ibrahim), Hundee Taaqi and the legendary Shaykh Bakhri Saphalo.
 • In June 1974, Ethiopia was in turmoil as the imperial regime began to weaken. G. Taaddasaa took this chance and escaped from Gelemso and returned to Finfine. The Derg asked G. Taaddasaa to become Minister of the Interior which he refused. After a second refusal, the police were sent to detain him from which he escaped began to organize an armed Oromo rebellion in Showa.
 • He was joined by Colonel Haile Raggaasa, Major Ababaa Babremaaram, and eventually General Jagamaa Keelloo, a former military comrades of his.
 • His respect to the defunct Oromo army of the late Elemoo Qilxuu, G. Taaddasaa’s forces operated under the name of the Oromo Liberation Army (OLA)/Waraanna Bilisummaa Oromoo (WBO).
 • Taaddasaa led the rebels until he was captured along with Hailu Regassa. They were tried and were sentenced to life in prison but this was changed to execution by the Derg.
 • Taaddasaa , Hailu Regassa and a host of other Oromo leaders were executed on March 18, 1975. The OLA continued to operate and it became the Oromo Liberation Front in 1976.

References

Mohammed, J. “Wikileaks files on the Oromo movement under the leadership of Gen.Tadesse Biru & Col. Hailu Regassa”.


Barumsa Jireenyaaf Seenaa Ganeraal Taaddasaa Birruu Kaa’anii Darban Irraa Barannu

Barreesaan Tolaa Jiloo, Sadaasa 10, 2018

 • Generaal Taaddasaa Birruu gooti Oromoo kan dhalate Salaalee, Showaa keessatti. .
 • Abbansaa Obbo Birru summiidhaan bara Xaaliyaaniin yeroo lammataaf biyya qabatte ajjeefaman. Generaal Taaddasaa Birruu abbaa waan irraa ajjeesaniif arii hinqabaatin hinhafne. Sana booda loltuu Itoopiya kan riphee bosona galee warra Xaaliyaanii rukututti makatanii lola jalqaban.
 • Lolaratti bara dhibba 1940tti Xaaliyaaniin qabamanii bara isaanii guutuu akka mana hidhaatti dabarsan itti muramee mana hidhaa Mogaadishoo, Sumaaleetti darabataman.
 • Sana booda ture loltooni Britaaniya yammuu Sumaalee qabatan mana hidhaa keessaa kan isaan baasan. Achumaan biyya Keeniyaa deemanii barumsa loltuu baratani Itopiyaatti bara 1941keessa deebi’an.
 • Bara 1942tti Generaal Taaddasaan itti aanaa ajajaa dhibbaa ta’anii Hoolataa irratti loltoota Itoopiyaa akka lenjisan mudaman.
 • Bara 1954tti Koloneela ta’anii mudamuudhaan loltuummaa irraa gara bulchiisa poolisiiti jijjiiraman. Hojiin isaan akka hojjetan barbaadames poolisii Itoopiya akka jabanaatti qopeesuu ture.
 • Itti aansee Ajajaa ykn Koomaander ta’anii “Faxinoo Daraash” irratti mudaman. Yammuu sana ture (1960) kan isaan mooticha Haile Silase fonqolchuuf yaalii godhame irra olchan.   Dabalees, yammuu sana ture kan isaan Nelson Mandeellaa loliisa ripanii loluu kan leenjisan.
 • Bara 1953tti Generaal Taaddasaan gara Brigadier Generaalaatti guddatan. Yammuu sanatti Komaander Faxinoo Daraashii, itti aanaa Komishiner bulchiisa Poolisii, Komaandera loltuu fii dura ta’aa dhimma barumsaa babal’isuu biyyoolessaa turan.
 • Ilaalsi Generaal Taaddasaa kan jijjiirame eegii Prime Minister Akliiluu Habtewold utuu dhimma barumsaa uummata Itoopiyaa haasa’anii gadummaa uummata Oromoo utuu eenyammaa Generaal Taaddasaa hinbeekin isaanitti kan dubbate ture. Akiliiluun utuu Generaal Taaddasaa eenyummaa isaanii hinbeekin, Oromoon barumsaafis ta’e loltuutti makuun gaarii akka hintaane dubbate.
 • Kana ture Generaal Taaddasaa Birruu akka isaan murteefatanii waldaa Maccaa fi Tuullamaatti bara 1963 keessa dabalatan kan taasise. Yeroo gabaabaa keessattis hojii gurguddaa waldicha keessatti isan hojjetan Oromoota keessaatti akka beekaman isaan godhe.
 • Dandeettii namaa wajjin walquunnamuuf bulchiisaa isaan qaban waldaa Macaaf Tuullamaa sadarkaa itti aanutti ceesisuuf sababa ta’e. Dhimma Oromoos sodaa tokko malee dubbachuun Oromoon akka baratee of danda’u ykn ofiin of bulchu cimsanii dubachuu itti fufan.
 • Muli’atiif fakkeenya gaarii ta’uun isaanii Oromoota baayyee ajajoota loltootaa, Oromoota taa’itaa addaa addaa qaban, daldaalonni akkasumas geggeessoni amntootaa isaan hordofuu jalqaban.
 • Taddasaan waldaa Maccaf Tuullamaaf miseensa ta’uun Haa’ile Sillaaseef duuka buutotasaanii guddisee aarse. Yammuu sana ture egaa kan Prime Minister Akliiluun akka diinaatti kan G. Taaddasaa ilaaluu jalqabe.  Akliiluun fanjii Finfinnee keessatti dhohe booda kan jiru Oromoota warra bosona Baalee keessaa waraanaa jiran akka ta’e, isaanisimmoo  Waldaa Maccaaf Tulamaan akka deggeraman sobee Maccaaf Tuullamaa cufsisiisuuf ka’e.  Sana booda ture deggertootii Maccaaf Tuullamaa adamsamanii kan hidhaman, ajjeefaman, biyyaa ari’ataman.
 • Taddasaan ajjeefamuu hafaniyyuu manatti hidhamanii akka eegaman ta’e. Isaanis wagga sadii egii manatti hidhamanii/eegamanii booda miliqan.
 • Bara 1966tti mootummaa Haa’ile Sillaasee fonqolchuuf yaalii godhanii hinmijatiniif hafe.
 • Sana booda qabamanii hidhamuudhaan dhipini guddaan mana hidhaatti isaanirratti raawatame. Jalqaba irratti du’i itti murameyyuu boodana gara hidhaa bara jireenya isaanii guutuummaatti jijjiirameef.  Haata’u malee, hiriyyooni isaanii baayyeen du’aan adabaman.
 • Taddasaan ammas manatti akka eegaman murtoon irratti darbe. Yammuu sanatti ture kan G. Taaddasaan Oromoota yaada akka isaanii qaban kan akka Baaroo Tumsa, Elemo Qilxu (Hasan Ibrahim), Hundee Taaqi fi haykh Bakhri Saphalo wajjin kan walbaran.
 • Bara 1974, yammuu Itoopiyaa keessatti jeequmsi ta’e G. Taddasaan Gelemsoo badanii Finfinneeti deebi’an. Yammuu sanatti ture kan Dargiin akka Ministeera dhimma biyyoolessaa ta’aniif kan isaan gaafate. Isaanis naqa lama gaafatamanii naqa lamaanuu didan.  Sana booda akka hidhamaniif poolisiin itti ergame.  Isaan garuu dursanii miliqanii turan.
 • Yammuu kana ture egaa kan isaan mootummaa Itoopiyaa loluuf loltuu Shawaa keessatti qopeessuu jalqaban.
 • Yeroo gababaa keessati nama akka Koloneel Haile Raggaasa, Major Ababaa Babremaaramfi Generaal Jagamaa Keelloo waliin ta’anii qopii jalqaban.
 • Ulfina Elemoo Qilxuuf qaban turerraa kan ka’e Generaal Taddasaan maqaa Waraana Bilisummaa Oromoo (WBO) itti fufsisiisuuf loltuu isaanii maqichan sochoosuu itti fufan.
 • Taddasaan hamma gaafa Hailuu Raggaasaa waliin harka diinaa bu’aniitti WBO geggeessuun ittifufan.  Sana booda ture egaa kan Dargiin qabamanii du’aan adabaman.
 • Taddasaa, Hailu Regaassaafi kan biraa baayyoliin qabamanii March 18, 1975 du’aan adabaman. Bara 1976 jalqabee WBOn muldhata G. Taaddasaa Birruu fiixaan baasuuf hamma har’aatti ABO jalatti ittifufee jira.

References

Mohammed, J. “Wikileaks files on the Oromo movement under the leadership of Gen.Tadesse Biru & Col. Hailu Regassa”.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.