Lolli, Hidhaa fi Ajjeechaan Oromoo Irratti Gaggeeffamu, Qabsoo Oromoo Ni Jabeessa Malee Hin Laaffisu!

Lolli, Hidhaa fi Ajjeechaan Oromoo Irratti Gaggeeffamu, Qabsoo Oromoo Ni Jabeessa Malee Hin Laaffisu!

(Ibsa ajaja ol-aanaa ABO/WBO)

Nafxanyaa Tokkummaa Borana Gabra diina
Angawooti Impayeera Itophiyaa, Oromoo lolaan jilbeeffachiisuuf yaalan takkaa itti milkaahanii hin beekan. Lolli, hidhaa fi ajjeechaan Oromoo irratti gaggeeffame marti qabsoo Oromoo jabeesse malee hin laaffisne. Haala kanaan; yeroo Tewodiroos ilmaan Oromoo Walloo lole, yeroo Yohannis IV ilmaan Oromoo Raayyaa fi Aseboo lolaa ture, yeroo Miniliik II Oromiyaa mara weerare, yeroo Dargiin eenyummaa Oromoo dhabamsiisuuf tattaafatee fi yeroo Wayyaaneen Oromiyaa humnaan qabattee saamaa turte hunda keessatti qabsoon Oromoo daraan jabaate malee hin laaffanne.

Doofaan seenaa irraa hin baratne garuu maqaa jijjiirratee, partii prosperity (PP) jedhamu moggaafatee, Oromoo humnaan jiilchee, eenyummaa isaa dhabamsiisee sirna booddessaa duriitti deebisuuf dhama’a. Saba keenya qanbarrii gabrummaa irratti fe’uuf, ajandaa yeroon fideef, dhukkuba daddarbaa ‘korona’ jedhamu golgaa tolfatee, labsii yeroo muddamaa labsee, uummata Oromoo gidirsaa fi ajjeesaa jira. Haala kanaan uummatni keenya Gujii, Boranaa, Wallaggaa, Harargee, Walloo, Karraayyu, Raayyaa, Shaggaar, Iluu-Abbaa Booraa, Arsii, Baalee, Jimmaa fi kkf hunda irratti lolli labsamee lubbuun lammii keenya nagaa galaafatamaa jira. Qabeenyi Oromiyaas kitilaan barbadaawaa jira.

Qarruun impayeera Itiyophiyaa balaa uumamaa, ajandaa imperiyalistootaa fi hireen sayinsii fi teknolojiin dhalche hundatti dhimma bahuun Oromoo gabrummaa jalatti tiksuun hawwii isaaniiti. Kanaafuu, sabni Oromoos bara odeeffannoo kana keessatti hiree sayinsii fi teknolojiin fidetti dhimma bahuun gabrummaa jalaa of baasuun mirgaa fi dirqama isaati! Bara kana keessatti Oromoon qe’ee isaa irratti mirga abbaa biyyummaa dhabee ajjeefamuun dhaabbachuu qaba! Duuti kan Oromoo irraa dhaabbachuu danda’u ammoo lola ilmaan Nafxanyaa Oromiyaa irratti labsan injifannoodhaan goolabame qofa. Waan ta’eef, Oromoon marti falmaa hadhaawaa gaggeessee bilisummaa fi walabummaa isaa goonfachuu akka qabu ajajaan ol-aanaa ABO/WBO hubachiisa.

Wareegamni qaqqaalii har’a Oromoon dirree lolaatti, magaalaa fi baadiyyaa keessatti baasaa jirruus gatii Bilisummaa Oromoo fi Walabummaa Oromiyaati. Waan taheef, Oromoon murannoo cimaa fi Dhaadannoo “Qabsoon keenya hanga Bilisummaa fi Walabummaatti!” jedhu kudhaammachuun Qabsoo Bilisummaa itti jirru tokkummaadhaan finiinsinee PP/EPRDF burkuteessuun Bilisummaa keenya qabsoo keenyaan goonfachuuf bakkayyuu jabaannee haa sossoonun dhaamsa ajaja ol-aanaa ABO/WBOti. Lolli PPn Oromoo irratti labsitefis deebiin ‘bilisummaa ykn du’a!’ ta’uu qaba.
Akeeka eebbifamaa ABO bakkaan gahuufis dirree lolaa, magaalaa fi baadiyyaa keessatti Oromoon tokkummaan ka’uun yeroon isaa amma. Lola abaaramaa ilmaan Nafxanyaa karaa PPn Oromoo irratti labsite waggaa tokkoo oliif gaggeeffamaa ture dura dhaabbachuun falmammii eebbifamaa WBO fi Qeerroon Bilisummaa Oromoo gaggeessaa jiran keessatti hirmaachuun seenaa hojjechuun fardii dha. Oromoon yeroo isa dhumaaf wareegama qaalii baasee mirga isaa goonfachuun dirqama uumamaati. Gumaa dhiigaa fi lubbuu ilmaan keenyaas Bilisummaa fi Walabummaa qofaatu baasa! Haga akeeka jaallan keenya irratti wareegaman bakkaa gahutti akeeka wareegamtootaa qabachuun of dura tarkaanfachuu qofaatu fala!

Wallaalaan ajandaa bixxilee Oromoo qabsoo isaa irraa duubatti deebisuuf tattaafatuus, shira keessaa fi alaan xaxamu hunda ciruun injifachuu waan itti beeknuuf, diinni keenya itti hin milkaa’u! Oromoon shira, olola, lolaa fi cunqursaa mara injifatee qabsoo isaa xiiqiidhaan finiinsee dammaqiinsa isaa sadarkaa ol aanaatti tarkaanfachiise jira. Yeroo ammaa kanatti Oromoon kan isaaf dalaguu fi isa irratti dalagu adda baasee waan hubateef humni kamuu amna bilisummaa irraa isa gufachiisuu hin jiru. Ilmaan Nafxanyaa gantoota qe’ee kee irratti akka bineensaatti madaqfatanii qabeenya isaanii tolfachuuf dhama’uun har’as tuffii isaan Oromoof qaban mul’isa. Oromoon gaaffii isaa qabatee wal ijaaruun qabsoo isaa finiinsuu malee qe’ee ergamtootaa fi yakkamtootaa dhaabbatee karoora diinni Oromoo cabsuu fi waliitti isa deebisuuf lola walii isaa gidduutti qopheessu fashalsuu qaba!

Ajajaan ol-aanaa ABO/WBOs yakka waraanaa fi ajjeechaa namoom-dhab PP/EPRDF uummata keenya irratti raawwachaa jiru hundaa gadi jabeessee balaaleffata. Lola uummata keenya irratti golgaa ‘Koronaan’ gaggeeffamu kanas hawaasni Addunyaa hundi, keessattuu mootummoota Aangawoo Addunyaa fi kanneen nagaa jaallatan, sirna dimokiraasii fi Bilisummaa uummattootaatti kanneen amanan cufti hubatanii, hammeenya PPn/EPRDF dalagaa jiru kana akka balaaleffatanis cimsee gaafata. Akkasumaas dhaabbileen tikfamuu mirga dhala namaaf dhaabbataan hundi gidirfamaa fi hiraarsaa sabni Oromoo keessa jiru ilaalcha keessa galchuun sarbamni mirga namoomaa irra gahaa jiru irraa dhaabbatu sagalee tahaniif waamicha dhiheessina.

Lolli ilmaan Nafxanyaa mirga Oromoo sarbuuf gaggeessitu akka hin milkoofne ajajaan ol-aanaa ABO/WBO hubachiisaa, uummati Oromoo marti falmaa bilisummaa ofii goonfachuuf gaggeessaa jiru keessatti akka dandeettii isaatti qooda irraa fudhatu waamicha dhiheessa! Ilmaan Nafxanyaa fi ergamtooti isaanii yeroo dhihootti akka waaroo qaanii haguuggatanii Oromiyaa keessaa bahaan shakkiin akka hin jiraanne ajajaan ol-aanaa ABO/WBO mirkaneessa! Habashaanis takkaa ajandaa mataa isheetiin Oromoo loltee injifattee hin beektu! Lolli, Hidhaa fi Ajjeechaan uummata Oromoo irratti gaggeeffamu marti qabsoo Oromoo ni jabeessa malee hin laaffisu!

Injifannoon uummata Oromoof!
Ajaja ol-aanaa ABO/WBO
Caamsaa 2, 2020

1 Comment

  1. The so called PM of Ethiopia Abiy was hoping he would hold an election in August to be followed with an election dispute so he can start a civil war which he can declare a state of emergency with and exert a military rule on Ethiopians , when election got postponed he came up with the peacock to create a civil war .
    For OLF or anyone else to choose peace the instigator must be removed . Otherwise the people will not have peace even if they choose peace because the constant instigator is going around the country creating violence while at the same time the Sudanese Government soldiers head towards Ethiopian GERD with just in the last three weeks Sudan occupying between five to ten kilometers of Ethiopian territory all across the Sudan-Ethiopian border while the so called PM of Ethiopia Abiy is busy decorating his palace with peacock and running his mouth to OLF about peace rather than asking OLF for help to get the Ethiopian Sudan border respected. OLF got better leadership skills to fight Sudan than PP and Abiy knows it too. The PP Oromo Generals got no care if Ethiopia is invaded unless it affects Oromia directly.

    Abiy is instigating people to fight against people so Prosperity Party goes around killing innocent civillians.He still got the peacock then he is planning to destroy Mesqel Square , in a country of all these instigations peace is being lost with the blind PM telling the people about situations on the ground . OLF chose peace when OLF left Eritrea with none of the promises Abiy made to OLF materializing . Abiy is not a man of his words not only to OLF but to every party so who is he to tell OLF what to do ? TPLF’s volunteer slave Abiy got no authority to tell the honorable OLF what to do.

    Let him go tell his bed partners in slaveship or his mistresses what to do if he wants besides that he got no authority over OLF. Even Prosperity Party got no respect for him because he is making things worse for Prosperity members rather than making it any better , he is making prosperity members loose any last hope they had of leaving a legacy they can be admired for , while he makes things better for his masters the TPLF. TPLF right now got a blank check to do whatever they want , Abiy does not even dare to tell TPLF such a thing but he runs his mouth about OLF. The way he is going he is trying to create a major chaos before September so the formation of the transitional government by other parties becomes impossible to do so and Ethiopia fails in the hands of her enemies.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.