NAMNI HAQAAF DU’E HIN DUUNEE NI JIRA

NAMNI HAQAAF DU’E HIN DUUNEE NI JIRA

Taammanaa Bitimaa irraa* – Adoolessa 13, 2021

Hacaaluun hin duunee ni jira
Namni haqaaf du’e
Boolla reeffaas bu’e
Hin duunee ni jira
Boolla keessa ciisus
Miiddhaa qabee cira
Rooroo sonaan cira
Gabrummaa-dha dira!

Kanaaf yaa Oromoo
Sabas ta’u qomoo
Haceef hin booyinaa
Isa dhabne hin jedhinaa
Innoo hin duunee ni jiraa
Boolla keessas taa’ee kunoo diina diraa!

Namni sabaaf du’ee
Qaalaa boolla bu’ee
Kopheeffamee taa’u
Biyyee miilaan ha’u
Uummata-saa sochoosa
Gabrummaa-dha dhoosa!

Haceen kophaa-saa miti
Haceen namtokkees miti
Maammoo fi Waaqootu
Elmoo fi Taaddootu
Magarsaa Barii fi Baarootu
Ilaamee bira jiraa
Kanaaf qeerransi keenya
Qabeewoo roorroo diddiraa
Gabrummaa Habashaa hundee-dhaan cicciraa!

Haceen daangaa namaan dabarree
Calanqootti funyaan namaan mummurree
Aannoleetti harma haayyoleen ciccirree
Eekaa harka aabboleen kukunnee
Walloo fi Walisotti aadaa namaan hunkurree
Limmuu fi Iluutti ilmoo namaan gurgurre!

Haceen uummata ofii tajaajilee
Wallaalummaa hundeen bacaacilee
Sirbee walaloon Oromiyaa guutuu sochoosee
Seenaa Siidaa Dabaleetiin
Doofummaa gita-bittee Habashaa dhoose!

Kumaatamni du’us
Dhibbaaf dhibbi kufus
Kumaatamatoo biqilaa
Qeerroon miliyoona
Qarreenis kitilaa
Inni hardhaa du’us
Inni ammaa kufus
Miliyoonatotatoo biqila!

Haceen gonkumaa kophaa-saa hin turre
Inni takkaa kophaa-saa nyaateen bulle
Ammas kophaa-saa miti
Qarreelee kumaa-kitilatoo
Qeerrolee kumaatamatoo
Hacee fi Oromiyaan dhaadataa
Gaaraa-dakaas saba baldhaa waammata!

Ibsaan bilisummaa Haceen qabsiise
Abadan homaayyuu hin dhaamu
Mirgi namummaa Haceen barsiise
Gonkumaa waa takkallee hin daaru!

Nuti dhalawwan Oromoo
Waabee kaasee Omoo
Kutannoo Hacee cimsinee fudhanna
Oromiyaa inni wareegameef bilisoomsuuf
Walabummaa inni kufeef mirkanoomsuuf
Maqaa WAAQAA-tiin kakanna!

============== // ==============

* Walaloon kun gaafa 30. 06. 21 qopphii yaadannoo Hacee hawaasni Oromoo dira Barliin kurfeesse irratti kan uummataaf dubbifame ture. Walaloo kana mararfattoonni Hacee warri biyya jiran akka: haadha warraa jagnicha keenyaa, ijoollee kichuuwwan isaa, haadha, abbaa fi obbolaa isaatiif dubbisaniin cimsee dhaammaddha! Itti-aansuunis sirba kutattuun teenya, Hawwii Tazarraa jedduu kana waayee Hacee irratti sirbite naaf haa dhaggeeffatani! “Qabsaawaan ni kufa, qabsoon ittum fufa!”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.