Namni lola barbaaduuf jedhu sababa hin dhabu

Namni lola barbaaduuf jedhu sababa hin dhabu

Berhanu Hundee, Adoolessa 26, 2019

Bulchinsa/bittaa olaantummaa Wayyaanota jalatti uummatni Oromoo sababaalee adda addaatiin hidhamaa, reebamaa fi ajjeefamaa turus, sababni inni guddaan garuu ati miseensa ykn deeggaraa ABO ti jedhamee ti. Namni tokko deeggaraas ta’ee miseensa jaarmayaa kanaa ta’u baatus hanga jaarmayaan kun jirutti isa kana sababa godhatanii Oromoorratti duuluun waan barbaadameef qofa dha. Kanaaf egaa namni lola barbaadu ykn nama miidhuuf qophaa’u sababa hin dhabu kan jedhamuuf. Har’a hoo? Jijjiiramni dhufe; Oromoon Araat Kiiloo gale; Mootummaan ammaa Mootummaa Oromoo ti,… jedhamee yeroo odeeffamutti, haalli uummatni keenya keessa jiru isuma kan yeroo Wayyaanotaa sana wajjin walfakkaata. Bifa adda ta’een haa ta’u malee uummatni keenya har’as hidhamaa, reebamaa, ajjeefamaa, qabeenyi isaa barbadaa’aa jira. Kanaaf immoo sababni dhiyaachaa jiru ati miseensa ykn deeggaraa ABO Shanee fi WBO ti jechuu dhaani.

ABO Shanee wanti jedhamu kan biroorraa adda baasuuf yoo ta’e malee, “Shanee”n Koree Hojii Raawwachiistuu (KHR) ABO kan Obboo Daawudiin hogganamuu ti malee ABOn akkanatti ijaarame waan jiru natti hin fakkaatu. Yeroo Wayyaanotaas ABOn itti xiyyeeffatamaa ture fi WBOnis isaanuma duraan turanii fi har’a jiranii dha. ABO Wayyaanotni yeroo isaanii diina hangafa godhatanis kanuma Obboo Daawudiin hogganamu ture jechuu kooti. ABO isuma sanatu WBO ajajaa ture. Wanti har’a adda godhu yoo jiraate, ABOn ani waraana bosona jiru hin qabu; WBOs uummata Oromoo fi Abbootii Gadaatti dabarsee kenne jedhee ibsa baasuu dha. Kana godhuun immoo karaa nagaatii qabsaa’uuf jedhamee ti jedheen yaada. Miseensota WBO bosonatti hafan “Shiftoota” jechuun akkuma jirutti ta’ee, wanti ABO karaa nagaa filate kana maqaa “Shanee” jedhu ittimoggaasanii miseensota ykn deeggartoota isaa reebaniif sababni isaa maali?

Inaaffaa, sodaa, olaanummaa agarsiisuu fi tokkummaa biyyattii sababa godhachuu

Akkuma beekamu jaarmayaan biyya bulchaa ture fi ammas jiru tokkuma, innis AWDUI (EPRDF) dha. Garaagarummaan isaa duraan olaantummaa Wayyaanee jala kan ture yoo ta’u, har’a OPDOn ergamaa ta’ee Wayyaanota tajaajilaa ture sun bakkee (iddoo) furtuu ta’e hamma tokko argachuu isaa ti. Kana malees Wayyaanotni Maqaleetti galuu isaanii ti. OPDOnis maqaa haaraa moggaafatee, ODP haa jedhamu malee adeemsa siyaasaa keessatti amaluma durii sana qabatee waan deemu fakkaata.

Inaaffaa fi sodaan maaliirraa maddu?

Dhugaa haa dubbannu yoo jenne, karaa ayidoolojiitiinis ta’ee karaa kaayyoo qabsootiin yoo laalame ABO fi OPDOn tokko ta’anii hin beekan ta’uullee waan danda’an natti hin fakkaatu. ABOn deeggarsa uummata bal’aa Oromoo akka qabu waan nama shakkisiisuu miti. Isa kana diinas ta’ee firri sirriitti beeku. OPDO/ODPnis dhugaa kana sirriitti waan beekuuf, ABOn akka barbaadetti bilisaan socha’ee, uummata ijaaree, humna isaas caalaatti kan cimsu yoo ta’e, OPDOn/ODPn iddoo dhabuuf akka deemu sodaa qaba. Sodaan kuni immoo inaaffaa uuma. Inaaffaan yoo jiraate immoo, waan itti inaafanii fi sodaatan tokko laaffisuun ykn yoo danda’ame dhabamsiisuun dirqama ta’a. Waan ta’eef, miseensotas ta’ee deeggartoota ABO adamsuun barbaachisaa ta’a jechuu dha.

Olaantummaa agarsiisuu kan jedhu maal jechuu dha?

Jijjiiramni dhufaa jiru kun kan argame wareegama ulfaataa uummatni Oromoo itti kaffalleen ta’ullee, yeroo Wayyaanotni laaffatanii gara Maqaleetti dheessan sana, jaarmayaan mormitootaa cimaa ta’e, kan jijjiirama sana hogganuu danda’u waan hin turiniif, filannoon (option) jiru OPDO afaaniin uummata keenya sobaa fi sossobaa turte sanaaf carraa kennuu ture. OPDOnis isa kana hubatee, shufeera jijjiirama kanaa ta’uuf; humna hundaa harka isaatti galfachuuf, dura uummata Oromoo sossobuun MALA isa duraa ture. Kanaafuu, “Gooftaan keenya uummata Oromoo ti” jechaa uummata kana ofduuba hiriirsuuf yaalii guddaa godhaa ture. Uummatni Oromoos shira kana osoo hin hubatin yookaanis osuma beekuu carraa biraa dhabnaan obsaan isaan eeguu calqabe. Haala kana keessatti OPDOn AWDUI keessatti iddoo furtuu ta’e qabatee, MMs as keessaa bahe. Yeroo kana olaantummaan isaanitti dhagahamaa dhufe jechuu dha.

Karaa kanaan hojiin dalagame jajamuu qabullee; nutu namoota mana hidhaatii baase; nutu jaarmayoota mormitootaa akka biyyatti deebi’an taasise; nutu dirree qabsoo karaa nagaa fi diimookraasii babal’ise fi kkf jechaa; warra biyyatti deebi’anis bobaa isaani jalatti galchanii too’achaa; caasaa hundaa babal’ifachaa fi cimsaa dhufuun isaaniis olaantummaan akka itti dhagahamu waan isaan taasise fakkaata.

Tokkummaa biyyatti sababa godhachuun hoo?

OPDOn/ODPn erga amma haala isaanii mijeessani fi iddoo olaanaa akka argatan mirkaneeffatan booda, akkuma Wayyaanotnis jechaa turan, ODPnis waanuma Itoophiyaan tun isaan malee jiraachuu hin dandeenye fakkeessanii; akka waan abbaa itti ta’anii eeguu danda’an godhanii; dhimma Oromootiif dursa kennuu caalaa tokkummaa biyyattii tanaatiif xiyyeeffannaa kennaa jiru. Waan ofii balaaleffachaa diina fi alagaadhaaf garuu tumsa ta’uuf, kunoo warra sirna Federaaliszimii amma jiru kana diiguu barbaadanillee ofittiqabuudhaan waliin hojjechaa jiru. Gorsittotni MM illee humnoota farra-QBO ta’an keessaa akka ta’an himamaa jira. Humnootni kuni immoo diina guddaa ABO fi WBO waan ta’aniif, ODPn mooraa Oromoo tasgabbeessuurra humnoota kana gammachiisuun tooftaa siyaasaa waan godhataniif sababa kanaan miseensota fi deeggartoota ABO fi WBO maqaa biraa ittimoggaasuudhaan adabuun dirqama ta’e jechuu dha.

Haa ta’u malee, humni kamiiyyuu wanti hubachuu qabu, “Dhugaan ni qall’atti malee hin cittu” akkuma jedhamu, qabsoon haqaas har’aaf qormaatni itti baay’ata malee gaaf tokko galii isaa akka gahu shakkiin hin jiru. Akkuma kaleessi dabree har’a ta’e, har’is dabree boru ta’a. Kan humna qabus gaaf tokko laafee kufuun hin oolu. Waanuma argaa turree fi arguuf teenyuu dha.

Hanga walitti deebinutti nagaatti !!

 

 

3 Comments

 1. Sababii feedhee iyyuu haa ta’u, dhuggaan jiru rebbiichaa fi dorsissun; hidhaa fi ajeechaan gara Bilisumma fi demokrassii nama hin geesanni. Kana hundu beeku qabaa.

 2. Greetings to you, Berhanu Hundee. Galatoomi for keeping us in the loop on current Oromia/Ethiopia affairs.

  You have shone some lights on possible causes for the Oromo people to continue to suffer in the hands of OPDO/ODP, who helped TPLF to inflict untold inhumane repression on our people for 27 years, and changed their camouflaging clothing just when the Oromo struggle was near victory. Instead of trying to redress their past mistakes by gaining the trust of the Oromo people, the OPDO leadership and cadres have chosen to repeat what they were trained to do on our people, this time on the advices of anti-Oromo pseudo-Ethiopians. When OPDOs started to stock the Oromo protests which rocked the Ethiopian empire to its root recently, many Oromo activists and intellectuals were too soon to erupt into euphoria, and lionized OPDO officials who were intent on manipulating the Oromo protests and keeping EPRDF in power. Anti-Oromo lunatic fringes also had reasons to support OPDO’s taking over the power as that would serve them in two ways – first to depose TPLF which they thought was there permanently – second in the hope that doing so would abort the Oromo revolution which was becoming a nightmare to them. They succeeded in both cases; they managed to thwart TPLF’s hegemony; they were also able to install Abiy Ahmed as prime minister, closing doors on genuine Oromo politicians who have the interests of the Oromo people at heart.

  Nevertheless, whether OPDO fears the support OLF enjoys among the Oromo people, whether OPDO is jealous of OLF, whether OPDO is committed to asserting its power, endangering the safety of the people it claims to represent, or whether OPDO is more concerned about maintaining Ethiopian unity, the road ahead will remain more treacherous for the OPDO and other political parties trading in the name of the Oromo people than it is for our people.

  In history, there is no time when coercive politics stopped or completely wiped out peoples’ demands for justice and freedom, and Ethiopia would not be an exception. Despite the heavey prices might be paid, peoples’ quest for just causes always prevail although repressive governments never learn from history. For instance, England suffered from economic, social and political problems during 1812 -1822, which prompted people to show their “discontent and distress” in the form of “riots and disaffection”. The government responded to the grivances by enacting six laws to restrain what was considered as “disturbances” and possible revolution. However, when the imposition of restrictions on the pretext of “disturbances” failed to work, there came a massacre of protesters by government forces (“the Peterloo Massacre”). That did not stop the people from demanding their rights and pushing the out of date government to reform. This reality was observed by the leader of the Whig Party, which later became the Conservative Party as follows: “Nothing but rigour and coercion were to be resorted to … Would not the new Bills rather exasperate than repress? A dead silence in the country might for a season be produced by soldiers and penal laws, but nothing could reconcile the people to the loss of their rights, or compel them to submit quietly to that grievous deprivation …”.

  Mind you, the world learned long ago that trying to suppress legitimate demands by security forces just made people to become more assertive and push back. Our OPDO and their anti-Oromo advisers never learn what other civilizations learned many centuries ago, and are still bent on coercive politics in order to maintain the status quo, where Ethiopia mothers pseudo-Ethiopian lunatic fringes on the shoulders of other Ethiopians. As for Abiy, Lemma and so on, the Oromo people have never been short of self denying galtuu Oromo politicians and officials who chose personal comfort over the interests of the great Oromo people. In the past, we had many galtuu Oromo individuals; from Gobana Dachee to Kumssa Moroda, Mohammed Ali to Abba Jifar, Kussie Dinagdie to Balcha Saffo, Yilma Deressa to Dablla Dinsa, Jagama Kello to other darling Oromo generals, Abba Dulla Gamada to Muktar Kedir, etc., who have had to serve the enemies of our people at the expense of their own people.

  The big question the great Oromo people must ask themselves is: whether the political organizations trading in their names are really doing what they claim to do. The Oromo people must learn to put pressure on those trading in their names. From the leadership of the OLF factions to other mediocre Oromo political organizations, there must be scrutiny of their effectiveness. They must not take their unearned support for granted and sit back, throwing out occasional recycled press releases. Beware; critcizing mediocrity and poor leadership, devoid of energy, does not mean that the principles for which Oromo political organizations exist and the self- sacrifice of genuine Oromo politicians is nullified. I salute Oromo individuals who are genuinely committed to advancing Oromo causes and those who put their responsibilities as Oromo politicians above their personal again. Hats off to the few farsighted Oromo politicians!

  The OPDO must not be allowed to ride the Oromo people without earning legitimacy by addressing the Oromo questions, and genuinely protecting Oromo interests. Other political organizations also must be pressured to wake up from their deep sleep and measure up to the height of the sacred Oromo cause they have chosen to shoulder. Above all, qeerroo and qarree, you have not accomplished your big objective of freeing your people. Are you still there, doing the business? Are you ready to carry on your fallen comrades’ freedom torch forward and ascertain the freedom of your great people? Stop and think whether you are satisfied with what is going on in Oromia in particular and in empire Ethiopia in general.

  Best wishes
  OA

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.