Namoota ajjeechaa Carii Saafayii Tenkoo

Namoota ajjeechaa #Carii_Saafayii_Tenkoo harka keessaa qaban caasaa gandaa keessaa;

1.Dharroo Roobaa Qilxaa ( Bulchaa gandaa)
2.Bulee Elemaa ( milishaa)
3.Halakee Gataa ( ittaanaa bulchiinsa gandaa ).
Carii saafayii goota daangaa ati duutus seenaan kee bara baraan jiraata.
Goota daangaa biyyaa dhabuu caalaa wanti nama gaddisiisu maaltu jira!?
Gadaa sagali baati malee hin hafu gumaan kee hin hafu numa baha.nagaan boqadhu!#inbox
Harargee’ lixaa aanaa Daaroo labuu keessatti yeroo Qabeenyi Uummata haala kanaan Gubatuu bulchinsi Magaalaa Fi Qaamni Nageenya Dirmachuu qabeenya keenya Ibiddaa irraa Hanbisuuf godhuu osoo Qabu Hangaa Qabeenyi Keenya Barbada’uu Calisaani itti lalaa turan Diinumaan kana caalu Hin jiru.


1 Comment

 1. Ummatni Oromoo wareegama hin malle irraa of qusatchuu qaba.Qabsoon handhuura hin qabne fii qabsoon waaltina hin qabne milkii hin qabdu.Kaleessa gaafa waraanni ittisa biyyaa Hayla Sillaasee 40,000 ture Jeneraal Waaqos waraana bilisoomsaa Arsii,Garrii, Booran, Sidaamaa fii Gujii irraa waraana bilisoomsaa 40,000 gurmeessee lafa qabiyyee ummattoota hidhatanii qabsaa’anii kana harka caalu harkatti galfatchuu dandahus sababa imaammata Abbaa Muudaan hin hogganamneef osoo hin milkaahin hafee jira.
  Jeneraal Waaqoo Guutuu jaarsummaa Jeneraal Jaagamaa Keelloo tiin Haylasillaasee waliin araaramee aangoon Dajjaazmaach Waaqoo Guutuu tiif badhaafamee ture.
  Araarri sunis araara qalbii walitti miiccatchuu waan tureef rarra’a irratti hafee Jeneraal Waaqoo Guutuu marsaa lammeessaaf qabsoo hidhatnootti deebi’e.
  Qabsoon hidhatnoo Jeneraal Waaqoo Guutuu marsaa lameechaa maqaa Adda Bilisummaa Tokkichummaa Oromoo jedhuun itti fufsiise sadarkaa cimaa irra osoo jiruu Adda Bilisummaa Oromoo maqaa jedhuun jaarmaan masaanuun godina ‘ሐረርጌ’ ykn Biyya Adaree keessatti dhalate.Qabsoon tunis jalqabumaa garaa qulqulluun waan hin bu’uuramneef osoo waggaa 4 hin guutne dhalatchuu dhaaba masaanuu isa biraa maqaan Adda Bilisummaa Islaamummaa Oromoo ykn جبهةتحرير الاءسلامية tiif sababa uume.
  Walumaagala waalinni Oromoo Abbaa Muudaa ti.Ebba Abbaa Muudaa tiin ala wanti godhamu hundi hawaasicha biratti abaaramaa waan taheef milkii malee dhama’aa fii raata’aa jiraatchuun hojii Waaqaa ta’e.
  Kanaaf makmaaksaan ” waraabessa dabre saree dutti ” akkuma jedhame mee hardhas taanaan na dhagahaa.Wal haa dhageenyu.Tarkaanfii takka fudhatchuu dura ka’umsaa fii gahumsa keenna haa barruu.
  Horaa, bulaa, deebanaa.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.