Oduu gara garaa – Mudee 30, 2017Duulli Waraana “Poolisii Liyuu hayilii” Somaalee fi Waraana Agaazii Wayyaaneen Uummata Oromoo Godinaalee Oromiyaa Bahaa, Kibbaafi Kibba Bahaatti baname Itti fufinsaan gaggeeffamaa jira. Waraanni Agaaziin Wayyaanee Poolisoota Kora bittinneessaa Oromiyaafi Milishoota Oromiyaa Daangaafi kallatti waraanni uummatarratti banamee jiruu irraa humnaan dirqisiisanii kaasuun poolisoota Liyuu haylii Somaaleef itti fufinsaan haala mijeessaa jiraachuun mirkanaa’ee jira. Haaluma kanaan Muddee 27-28/2017 Godina Harargee Lixaa Aanaa Mi’eessoofi Bordodde akkasumas araddaawwaan Godinichaa garaagaraa keessafi Godina Harargee Bahaa Keessas poolisii kora bittinneessa Oromiyaafi Milishoota Oromiyaa kaasuun Uummata Oromoo irratti lola banuun yakka duguuggaa sanyii itti fufani jiru. Waraanni Agaazii waraana Liyuu hayilii Somaaleef haala mijeessee uummata Oromoo rukkuchiisuun dhiiga dhangalaasisuun akkuma itti fufetti jira. Via  Firomsa Abdissa


Barri Oromoo itti gowwoomsan darbeera.

“TPLF/EPRDF Liyyuu Haayil leenjistee hidhachiistee ummata Oromoo irratti duulchisaa jirtu hidhannoon hiikkachiisa kan jedhuun diraamaatti jiraachuun isaanii beekame.Akka odeessi qabatamaan ifa godhutti waraanni liyyuu haayil hidhannoo fi meeshaa waraanaa qabu yeroon akka karaa irraa maqsatan ykn akka dhokfatan lafa jalaan karaa ajajoota waraana wayyaanee wayyaanee/TPLFn qajeelfamni/ajaji darbeefii jira.
Fakkeessiif humni liyyuu haayil kun gara daangaatti gadi butamaa jiraachuunis ni himama.

Akka maddi oduu qabatamaa jedhutti adeemsi wayyaanee kun dhugaadhaan guutummaatti Humna Liyyuu Haayil hidhannoo hiikkachiisuuf osoo hin taane, fakkeessiif hanga tokko irraa meeshaalee sasalphaa hiikuun olola mediaf akka isheef tolutti qopheessuu irratti akka argamtu hubachiisa.

Sanas ta’e kana ummatni keenya shira wayyaanee kamiifuu osoo hin saaxilamin, liyyuu haayil hiikkachiistes dhiistes, of eeggannoon akka naannoo fi qabeenya isaa haga danda’e tikfatu, hidhannoo qabu akka jabeeffatuu fi yo danda’es hidhannoo akka qabaatuu qabu sabboontotni dhaamsa dabarsanii jiran. Via Oromiyaa Harmeekoo


AyyaanaSaree-Abbaan Duulaa kun seenaa gaarii hin qabu. Kun hiree isaa ti. Yeroo TPLF bakka lamatti baate, gaaddidduu Mallas ta’ee OPDO tiksaa ture. Yeroo Dr Nagaasoon OPDO dhiisee bahe Dr Nagaasootti deddeebi’ee akka deebi’uuf sossobaa ture. Sun hin milkoofne. Booda Kumaan waan warra TPLF irratti fincile waliin tureef, Abbaan Dooluaa jeneraalummaa isaa gatee OPDO eeguutti deebi’e. Bara haga tokko Juneddii duuba taa’ee hojjachaa ture. Yeroon kaardiin Juneddii gubatu immoo ofii isaatii, itti darbe. Otuma deemuu gara warra afaan hin qabneef dubabchuu bira aghe. Amma immoo OPDOn waan dhukkubsateef, iddoo isaa akka gadhiisu godhame. Amma egaa, kana booda waan inni godhu ifaa dha. TPLF akka jiraatuuf, waan danda’u mara gochuu dha.
Namichi ayyaana saree qaba; otuu qabuu kajeela. Via Dhábasá Wakjira Gemelal


” Hatattama! !!
===========
MAGAALAA CIROO, HARARGEE LIXAA
=============================
“Dameen tikhaa (Dehinenet) kan Tigroota-25 fi namoota Afaan Oromoo dubatu -3 off-keessa qabu Har/Lixaa Magaala Ciroo gamoo Wajjira Dh D U O Godina fooqi gubba qubatani jiru. Jarrii meshaale Technology gurguddo bilbila Xalafu, E-mail, Facebook, Hanga Computera … bifa biraan basaasu akka qabani fi Antena dish kophati fannifatani jiru. Waan kanaan wal-qabate odeffanno ummataaf dabarsa akka off-egganno godhan!!!
* akka Odessa jirutti jarrii kuni Qeerroo fi Hayyoota Jimlaan Ukkamsuun Qilinxootti akka hidhuuf info jira
Dafaa waliif share godhaa!!!
Gamoo kisha ummata kessaa ijaarame kessa dhiiga Oromoo dhangalasuuf Qopha’a jiru.” Via  Oromiyaa Harmeekoo


Tilmaama:-

1. Abdi illeen fi warrii isaa waliin ummata Oromoo ajjeesse, ajjeesisee, saamee, saamsiisee, buqqaasisee, Hunduu hidhamanii seeraaf kan dhihatan ta’uun isaa,

2. Buqqaatoota haabbataan deebisanii dhaabuuf mootummaan kan irratti xiyyeefatu ta’uusaa

2. Filannoo itti aanutti jechuniis bara 2012tti aangoon MM, OPDOf kan kennamu ta’uunsaa, (Lammaa fi Dr. Abiy otoo hin dabalatiin)

3. Mirgii addaa naannoon Oromiyaa Magaalaa Finfinnee irraa argachuu qabdu seeraa fi labsiin haala guutuu ta’een faayidaa isaa eegsiisuu danda’uun akka labsamuuf,

4. Abbaan Duulaa gara hojii isaatti deebi’uun (akka kootitti Dogongoora Guddaa Hojjatuunsaa) isaa,

**(Ajandaan marii tokko kan fulleeffatee malaammaltummaa Abbaadulaa, Abbaay Tsahaayee fi Azeb masfin irratti ture)**

Walumaagalatti, akka yaada kootti qabxiilee armaan oliitti ibse kana l kan tilmaameera.

Ibsi ejjannoo ADWUI Barreefama fuula 16 qabatee yeroo ammaa bahuuf deemu kanaa fi kora hojii raawwachiiftuu EPRDF tibbana taa’eeratti kan murteeffamaniidha jedheen tilmaama. Via Ifa Baas


Abbaan Duulaa gaafa aangoo gad dhiisuuf iyyatu san maal jedhee ture? Ummata kootu tuffatame jedhe mitii? Guyyaa sanii asi tuffiin Wayyaaneen ummata keenyaaf qabdu itti caaluu malee hir’isuu nuti waa hin argine. Namichi kun gaafa duraa maal argee iyyate, amma hoo maal argee harka kennate? Moo akkuma namoonni keenya gariin jedhaa jiran diraamaa Wayyaaneen katabdee kenniteef nurratti taphachaa jiran? Hundumaafuu mee waanuma isaan Oromoo ittiin amansiisuuf gab bahuu jiran laallee kaane dubbanna. Gadheen afaan nama balleessiti….
Via Yaya Beshir“ይህ ሰው አለማየሁ ፈንታው ወልደማርያም ይባላል። በፎቶው ላይ እንደሚታየው የህዋሃቱ ፕሮፓጋንዳ ሃላፊ ጌታቸው ረዳ የቅርብ ጓደኛ ሲሆን ነዋሪነቱ በአሜሪካ ሀገር ነው። አድራሻው ቨርጂኒያ አሌክሳንድሪያ ሳውዝ ታወር ሲሆን በአሜሪካ ሃገር የሚገኙ ነጻነት ታጋዮችን እየሰለለ መረጃቸውን ወደ አድዋው የደህንነት መስሪያ ቤት የሚያስተላልፍ ተኩላ ነው።

ሁሉም ሰው ይህንን መረጃ ሼር በማድረግ ለህዝቡ ማድረስ እና ከማህበራዊ ህይወት እንዲገለል እንዲሁም ለደህንነታችሁ ጥንቃቄ ታደርጉ ዘንድ መልዕክቱ እነሆ ብለናል!” Via Nagessa Oddo Dube

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.