ODUU Tarkaafii WBO ZOONII KIBBAA

Jun 02/06/2021)

Ibsa WBO Zoonii Kibbaa:

Jiraattoota Oromiyaa maraaf Addatti Godina Booranaaf

2/6 2021, WBO Zoonii Kibbaa

Waraanni Bilisummaa Oromoo Yeroo kana goleewwan Oromiyaa maraa keessaatti waraana isaa daran cimsachuun sochii Oromiyaa walaboomsuuf yayyabe goolabuuf impayeera garboomfataa irratti tarkaanfii laalessaa fudhachaa jiraachuun beekamaadha.

Kanaan walqabatee godinaalee Oromiyaa tokko tokko keessaatti kabineen sirna garboomfataa utubuuf yaalan Ummata horsiisee bulaa, Qonnaan bulaa, Ummata nagaa WBOtti duulchisuutti jiran. Addatti Immoo Kibba Oromiyaa Godina Booranaa Kana Keessaatti Bifa addaan yeeroo ammaa kana WBOtti duulchisaa jiran. Kana Boodaa WBO obsa fixachaa Jira. Qaamaa Kamuu taanaanan Kan WBO dura Dhaabbaatu Caasaa Sirna Garboofataa Utubu, deeggaru kamuu Garalaafina Tokkoo malee Of jalaa Gorsuuf murteefannee jirra.

Keessumattuu Kibba Oromiyaa Horsiisee Bultoonni meeshaa horii ofiitin tikfatan qabu. Bilxiginnaan godina meeshaa kan maqaa hidhataa ykn Milishaa jedhuun leenjii guyyoota 2-3 kenniteefii WBOtti ergaa turtee, ergaas jirti. WBOn obsee, dhossee, gorsee, kadhatee dhiisaa jedhee dadhabeera. kana Booda Kadhaaf Harka Wal irra Qabuun haguma Qara Darbe.

Wantii hubatamuu qabu; qaama meeshaa hidhatee sirratti dhuqaasuu ofirraa deebisuun dirqamaadha. Kanaaf sichii WBOn qaama gufuu qabsoo Oromoo tayee dura dhaabbachuuf yaale kamiyyuu irratti tarkaanfii isaa jabeessee waan itti fufuuf;

– Milishoonni gandaa waraana isin hin ilaalleen ittisuuf dallaa nyaapha hin tayinaa! Poolisiin Oromiyaafi Humna Addaa Oromiyaa jedhamtanis yaamicha walfakaataan yaamamtaniirtu, waan isin hin galchineetti galtanii, qilee keessaa hin baaneetti hin galinaa!

– Kabinoonni bilxiginnaa of jiraachisuuf lubbuu hiyyeessaa hiyyeetiitti taphattan itti gaafatamummaa jala akka hin baanee beettanii badii raawwachaa jirtan akka dhaabdan cimsee beeksifna.

– Hidhataafi Uummanni harka duwwaa faana WBO buutanii lolaaf barbaada deemtan lubbuu keessaniif kan itti gaafatamu isanuma mataa keessan ta’uu beekaa!

– Ummanni Oromoo golee kamiituu dirqama impayeerri irraa isinitti kenname Milkeessuuf WBO loluuf akka gad hin baane jala sararree isin beeksifna.

– Dabalataan Warra gocha badii hiriyaa hinqabne Caamsa,16/ 2021 Booranaa ona Miyoo Ganda Gombisaa fi Wallaggaa Magaalaa Dambii Doolootti Dargaggoo lamaan Harka Duubatti hidhanii Uummata akkasumas Haadhaf Abbaa Duratti Ajeechaa gara jabummaa raawwate hordofuun qaruuteen WBO deebii madaalawaa kennuu itti FUFA!

Walumaa Galatti WBO Ammaan Jalqabee isa Qawwee Qabatee isa Barbaadu dhiifnaan Qaama Kamuu Kan Sirna Empaayaara Itiyoophiyaa Utubu gara Laafina tokko malee Tarkaafii Barsiisaa Fudhachuuf Murteessee Jira.

Oromiyaa Walabaa ni ijaarraa!!
Gadaan Gadaa Bilisummaa!
WBO Z/k irraa
IUO tif!!!!

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.