Oduu tarkaanfii WBO

Oduu tarkaanfii WBO zoonii GGOromiyaa 30/05/2021

 tarkaanfii WBO
Irreef gaachanni Ummata Oromoo WBOn zoonii GGO Cibraan meettaa Bargaa konya kaabaa lixa shagari ona Ada’aa bargaa ganda Haroon boorootti humna RIB Ummata shororkeessuf bobbaate irratti tarkaanfii haleellaa bakakkaa caamsaa 30/2021 waree booda sa’aa 4:00pm hanga sa’aa 6:00pm lola haleellaa gaggeesseen lolituu RIB mootummaa gabroofataa 35 ol ajjeessee 20 ol madoo taasiisee injifannoo boonsaa yoo gallimmessu,sa’aatuma wal fakkaataatti fudhateen Ona meettaa walqixxee ganda buufaa caffee keessatti sa’aa tarkaanfii fudhateen lolituu 10 ajjeessee lolituu 5 ol madoon adabee jira. Lola Ada’aa bargaa ganda Haroo booraatti Lola sa’aa 2 oliif godhame humaniti reebuu diinaa dhaqabdee fi dukkanti gargar gargari nama kuttee malee lolituu RIB 60 Lola keessa jiran irraa lolitoota 5 hin calle qofti nagaan keessaa kan bahan yoo ta’u ,humaniti diinaa birmannaa dhaqabdee hanga ganama kanaatti reefaa fi madoo guuraa Oolte.

Hanga bilisummaa fi walabummaa oromiyaa dhugoomsinutti, lola gabroofataa dhabamsiisuu cimee itti fufa!

I U Of
Caamsaa 31/2021


Injifannoo Waraana Bilisummaa Oromoo WBO Zoonii Kibbaa Cibraa Soddoma Booroo!

Guyyaa kaleessa Caamsaa 30/2021 lola Waraana Bilisummaa Oromoo WBO Zoonii Kibbaa Cibraa Soddoma Booroo sa’a 1:00 irraa jalqabuun hanga sa’aa 11:00tti lola marsaa garaagaran Waraana PP waliin gochuun madoo hedduu fi du’aan adabee waraanni PP dhaadannoo gochuun akka godina Gujii bahaatti onoota godina Gujii jala jiran irraa walitti dhufuun Ona Gumii Eldalloo erga to’annoo waraana bilisummaa Oromoo WBO jala galtee ji’oota lakkoofsiste jirtu keessaa WBO nii baasna jechuun dhaadannoo jabduu gochuun waranna Cibraa Soddoma Booroo waliin gooteen dhumachuu ishee irraan kan ka’ee hanga ammaatti madoo ishee kan hin kaafannee kan baqattee baatee oloola sobaa ” balleessinee baqatee” jechuun uummatati oloolutti jirti Garuu dubbiin akkkas miti guyyaa hardhaa Caamsaa 31/2021 bakka adda Irreessa Malisee Networkii jedhamuutti qoree ofitti naanneessuun dhokatee osoo jirtuu hardha ganamaa WBOn sadii keessaa du’aan yeroo adabu akkasumas waraannii PP kun bishaaniif nyaata dhabdee boo’uuti jirtii kaan kaleessa galgala afuura dhokfachuun reeffa kaafatee buufata fayyaa magaalaa Bulbul reeffa ishee 15 fi madoo 7 ciciishee iyyaa turuu ishee jiraattoonnii naannoo buufata fayyaa magaalaa Bulbul jiran ragaa bahuu. Ragaa dabalataa madoof du’aa waliigala buufata fayyaa magaalaa Bulbul irraa odeeffannee deebina!

Sodaaf naasuu hedduun PPitti nammuun oloola ofjajjabina hardha ganamaan kaate oloolutti jirti

Injifannoon Ummata Oromoof!


Meettaa Bargaa, Waltajjii Oromiyaa

Caamsaa 30, 2021, 4WB, waraannii Habashaa Ummata shororkeessuf bobbaate irratti tarkaanfii fudhatameen, loltuu gabroofataa 35 ajeefamanii 20 moo xiyitiin rukuchaa irra ga’een mada’anii jiru.

Yeroodhuma sana keessatti, ganda buufaa caffee jedhamu keessattii WBOn fudhateen, lolituun Habashaa 10 yoo ajjeefaman, loltoonnii 5 moo xiyitiin rukutamanii jiru.

Lolal guyaa kana ta’e keessatti, loltoonnii Habashaa 60 WBOtti bob’an keessa, lolitoota 5 qofti lubbuun akka hafte keessa beektonnii ibsanii jiru. Humnii biraa birmannaaf dhaqabdee, hanga ganamaattii reefaa fi madoo loltuu Habashaa guurrachun bakkee gad dhiiftee baqattee jirti.

Qabsoon hamma Oromiyaan walaboomtuttii itti fufa

WBO walttajj Oromiyaa

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.