ONN: Marii Bal’aa Obbo Taahaa Abdii, Misenssa Shane Gumi Sabaa ABO, Walin Ta’e

ONN:Egallii fi Jalqabbii QBO Laalchisee Marii Bal’aa Misenssa Shane Gumi Sabaa ABO Akkasuma Barreysaa fi Itti Gaafatamaa Damee Dantaa Alaa ABO yeroo dheeraaf kan ture Obbo Taahaa Abdii Waliin Goone Kutaa 1ffaa Hordofaa. Gurraandhala 5/2018Gurandhala 5/2018 Breaking News Muudama Waraana Wayyaanee guyyaa dheengadda President Wayyaanee Dr Mulaatuu Tashoomaa gaggeessa ture Waliin Walqabate Waldiddaafi Wal Gaarreeffannaan Mooraa Waraana Wayyaanee Xoolaayi-Jimma, Awaash Arbaafi Huursoo gidduutti dhalatee jiraachuu Odeessi keessa waraana wayyaaneetii bahe ifa godheera. Muudama waraana wayyaanee dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasas turaniifi waraana uummata biyyatti bakka hin buune kana ilaallchisuun haalotni qabatamaan mormii mooraa waraanaa keessatti uumaa jiran:

1ffaa. Loltootni kun Sadarkaan Muudamaa kun erga kennameefi baajatni guddaan ramadameefi Waggaa tokkoo oliif tajaajila kan turan yoo ta’uu , amma haala shakkii waraanaa keessatti uumama jiruufi isanumti muudamtootni muudama waraannifi uummatni hinbeekne irraa shakkiin guddaan waan dhalateef Uummataafi loltootatti beeksisuuf jechaa publically ifatti sadarkaa muudama loltoota gaggeessine jechuun wayyaaneen Karaa foddaa TV ishee lallaba jiraachuun saaxilamera.

2ffaa Loltootni amma Sadarkaan muudamaa kun President Mulaatuu Tashoomaan kennameef Kun sadarkaadhuma kanaan wayita tajaajilaa turanitti Saamicha Kontrobaandii Kellawwaan gurguddaa biyyatti irratti kanneen gaggeessa turanidha, (Kontrobaandistootadha),

3ffaa Loltootni Muudamaan kun yeroo mummichi ministeera duraani Mallas Zeenaawii jiruu kanneen ergamtoota isaa ta’anii dandeettiifi gahumsa kanneen hin qabne ta’uu odeessi keessa wayyaanee bahee saaxilera . loltootni muudaman kun sirna wayyaanee TPLF/EPRDF’f kanneen amanamoofi dhiiga namaa dhangalaasuun yakka uummata biyyattiirratti rawwacha turanidha.

4ffaa Muudama kana silaa yeroo Mallas Zeenaawwiin lubbuun jiru kennamaaf ture, jarrii sadarkaa barnootaa waan hin qabneefi dandeettiin isaanii sadarkaa kanaaf gahaa waan hin taaneef sadarkaa muudamaa kana kan dhorkatamanii ufii akka hin kaasneef saraanaakeessatti sadarkaa garaagaraa irratti baajatni horiin guddaan ramadameefi irraa caalaatti hojii basaasummaaf wayyaanee tajaajilaa kanneen turanidha. Hedduun isaanii yeroo dhiyoo waggoota lama dura barnoota sadarkaa 2ffaa Mana barumsaa Agaziyan jedhamu kan naannoo Embassy Sudaanitti argamutti kan barachaa turan ta’uun saaxilameera.

5ffaa Loltoota muudaman kana keessa kanneen itti gaafatamtoota Mana hidhaa bakkoota garaagaraa ta’uun hidhamtoota ilmaan Oromoofi saboota Cunqurfamoo hiraarsaa turan jiraachuu odeessii keessa waraana Wayyaanee bahee nu qaqqabee jiru ifa godhera.

6ffaa Sadarkaan Muudamaa loltoota wayyaanee kun erga dhoksaan rawwatee waggaa tokkoo oliif tajaajilaa
turani waldiddaa, walgaarreenfannaa, Ajaja fudhachuu diduufi walshakkii guddaan mooraa waraana Wayyaanee hedduu keessatti kan muldhacha ture ta’uu kan saaxile maddi keenya kaleessa yeroo sadarkaan muudamaa kun ifatti uummatatti maqaaf beeksisuuf erga ergamaan wayyaanee President Mulaatuu Tashoome sirna muudama loltoota kanaaf kennee booda haalli mooraa waraanaa keessa jiru darna yaaddessaa ta’uutu muldhate.

#Hubachiisa:Odeessii Qabatamaan Mooraa waraana wayyaanee keessa bahee jiruu hedduutu jira, Isaa kaan Nageenya loltoota Odeeffannoo qabatamaa kana nu qaqqabsiisaa jiraniif jennee of harkatti qabatnee jirra.

Guraandhala 5/2018 Manni murtii ol’aanaa federaalaa Wayyaanee har’as yeroo 2ffaaf dhaddacha jeeqxan jechuun adabbi hidhaa ji’a 6 Hayyoota Oromoo Galmee Obboo Gurmeessaa Ayyaanoo jalatti Oromummaan yakkamanii hirarfamaa jiran irratti Murteesse. Akkuma beekamu hayyootni Oromoo obboo Baqqalaa Garbaa, Obboo Dajanee Xaafaa, Obboo Gurmeessaa Ayyaanoo fi obboo Aaddisuu Bullaallaa kanneen ta’an asiin fulduraa ji’a darbee keessa mana murtiitti gaafa dhiyaatan walaloo bifa faaruutiin akka mirgi isaanii kabajamuufi gaaffiin uummata Oromoo gaaffii mirgaa ta’uu kan ibsuu waan dhageesisaan qofaaf manni murtii wayyaanee dhaddacha koo jeeqxan jechuun adabbii baatii jaha itti murteessuun ni yaadatama.

Ilmaan Oromoo kunneen keessaa Obboo Baqqalaa Garbaafi Obboo Dajanee Xaafaa utuu akka malee dhukkubsachaajiranii Mana yaalaa Waldhaansa gahaa itti argatan dhorkamuun guyyaa har’as mana murtiitti yeroo dhiyeeffamanitti waan dhaddacharra dhaabbachuu dadhabanii taa’anii yeroo manni murtii waamuus owwaachuu diduun harka qofa baasanii jiraachuu isaanii ibsaniif dhaddacha jeqxan jedhamuun murtiin dabaa kan itti fufee isaanirratti kennama jiru ta’uun mirkanaa’eera. Manni murtii wayyaanee haqa ilmaan Oromoof ilaaluuf kan hin dhaabbatne ta’uu isaa irra deddeebi’ee yakka ilmaan Oromoo irratti rawwachaa jiruun ragaa bahaa jira.

Obboo Dajanee Xaafaa

Adeemsi farrummaa mirga dhala namaafi fallaa mirgoota dimookiraasii kun uummata Oromoo qabsoo isaatti daran kan jabeessuufi kufaatii mootummaa abbaa irree kan ariifachiisuu ta’uu hubachuun uummaatni Oromoo biyyaa keessafi alaa waloon garaa qabsoo Sochii Warraaqsaa Biyyoolessaa Oromiyaa FXG tti daran akka jabaatnu dhaamsa keenya dabarsina!!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.