OPDO/PPn Kora PP Malee, Kora Sabaa ABO Waamuu Hin Dandeessu!

GMN- Bitootessa 2, 2021

Kora Sabaa ABO Gaggeessina jechuudhaan qaama aangoo fi gaafatama hin qabneen yaamichi taasifamaa jiru ABOn kan hin beeknee ta’u koreen qopheessituu koraa sabaa ABO Xalayaa Bitootessa 1/2021baaseen beeksise.

Koreen qopheessituu koraa Sabaa ABO ibsa Bitootessa 1/2021 baaseen murtii Boordiin Filannoo Biyyoolessaa irratti irkatuudhaan Koraa Sabaa ABO itaanuuf koreen qopheessituu Koraa Sabaa ABO seera dhaabaatiin filamee jiru sochii eegaluu isaa qaamota Dhaabaa dhimma ilaalu

Waajjira Hayyuu Duree ,
Miseensota Koree hojii raawwachiiftuu kanneen mana hidhaa jiran dabalatee,
Miseensota Gumii Sabaa kanneen mana hidhaa jiran dabalatee,
Koree Naamusaa fi To’annoo
Boordii Filannoo biyyaalessaaf

galchee karaa miidiyaalee adda addaa irratti ummata Oromoo bal’aaf beeksisee jira kan jedhu ibsi Koree qopheessituu Koraa Sabaa ABO kun caasaaleen Dhaabaa armaan olitti eeraman Koraa sabaa eegalte milkeessuuf yaada qaban akka gumaachaniifis koreen kun daandii quunnamtii hunda kenneefii eeguutti jirra jedheera.

Itti dabaluunis koreen qopheessituu koraa Sabaa ABO sababoota adda addaatiin keessaa hir’atan illee guutuuf kaadhimamtoota eeree mirkaniif Gumii sabaatti dhiyyeessuuf qophii xumurachaa akka jirus ibsa isaa kana keessatti beeksisee jira.

Korri Sabaa kuni akka gaggeeffamuufis murtii boordiin Filannoo Biyyoolessaa dabarse hojiitti hiikuuf waajjira ABO muummee Finfinnee Gullalleetti argamus Boordiin kun akka nuuf bansiisu irra deddeebi’ee xalayaan gaafatee murtii irraa eeggataa akka jiru waajjirri Hayyuu Duree ABO nu beeksisee jira jechuunis rakkoo bakka korri Sabaa itti gaggeeffama jedhamee eegamu jiraachuu ibsa isaa kanaan Koreen qopheessituu kora Sabaa ABO eeree jira .

Akka ibsi Koree qopheessituu kora Sabaa ABO bitootessa 2/2021 bahe ibsutti kora Sabaa ABO kan sirnaa fi seerawaa qopheessuuf bifa kanaan Koree qopheessituu kora sabaa teessuma Gumii Sabaan bitootessa 16-18/2020 gaggeeffameen filame hojjechaa osoo jiruu kora sabaa ABO gaggeessina koottaa irraa hirmaadhaa jechuudhaan waamichi ABO bakka hin buune suuqa suuqaan jiraachuu dhageenye kan jedhu koreen qopheessituu kora Sabaa ABO kun sirnaa fi seera dhaabaatiin alatti kora Sabaa ABO gaggeessina jechuudhaan qaama aangoo fi gaafatama hin qabneen yaamichi taasifamaa jiru kun kora ABOn hin beeknee fi dantaa biroo bakka gahatuuf yaalamaa jiru tahuu miseensonni fi deeggartootni ABO akkasumas ummatni bal’aan Oromoo akka hubatu jabeessinee dhaammanna jechuun koreen qopheessituu kora Sabaa ABO ibsa baaseen beeksisee jira .

Korri sirnaawaa fi seera qabeessi koree qopheessituu kora sabaa, Gumiin sabaa of keessaa Filee aangoo fi gaafatama itti kenne qofti akka seerawe milkeessuuf sochii koreen qopheessituu kora sabaa gootu maras yeroo irraa yerootti quba isin qabaachisaa akka deemnu isin abdachiifna jechuun ibsa isaa goolabee!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.