Oromummaa | Dhaamsa Obboleeyyan waliin dhaladhe ilmaan TUULAMAATIIF

Oromummaa | Dhaamsa Obboleeyyan waliin dhaladhe ilmaan TUULAMAATIIF

Dinku Deyassa Bira, Waxabajjii 13, 2020

OromummaaOromoon qabsaayaadha, jarraa 16ffaa booda erga cabnee as Oromoon qalbii tokkoon hin rafne, kan jabaate ajjeefameera, kan laafe ergamtuu ergama diinaa fuutee diinaaf ulee taatee madaa ummata Oromoo hinqoorre taateerti. Isaan keessaa ergamaa Diinaa tahee Diinarraa Aangoo Olaanaa argatee Oromoo keessatti madaa hin fayyine barreechee kan darbe GOOBANA Daaccee fa’a yaadanna. Goobanni warra ergama raawwateef Goota, ilmaan Oromoo giddugaleessaa, dhihaa, kibbaa fi bahaa cabsee harma, harka muree, mursiiseera. Oromoo keechatti madaa hin fayyine barreessee darbe. Ani akka nama tokkootti waan harkaa qabuu fi waan danda’een ilma Oromoo naannoo inni itti dhalate ykn firooma waliin qabnuun osoo hin taane Oromummaa qofaan wanni cinaa dhaabadhuuf, Qabeenni kiyya hundaa oltahee hin dhumatu jedhee osoo hin taane, NutiOromoodha yoo ofiin jennu furmaanni nuti qabnu tokkoomuu fi Oromummaadhaan waljabeessuu malee, Shira diinni jaarraa 16ffaa booda ittiin nucabse, GANDUMMAA fi AMANTIIIdhaan walqoodnee, Ati Shawaa, Ati Arsii, Ati Wollagga,… jedhanii nu cabsan sana balleechinee tokko taanee akka sabaatti INJIFANNA ilaalcha jedhu waan qabuuf.

Ammas taanaan, Oromoon Oromummaasaatiin waltahee dhaabbachuudha malee, TUULAMNI kophaatti eessayyuu hin gahu, Yaa ilmaan Oromoo quba qabaadhu, hardha aangoo muraasni isiniif kennamee isinitti fakkaachuu danda’a, garuu waggaa hardhaa dubbiin kun guutumatti hin jiru.

Mee Gabaabsee waa isinitti haahimu, Ani akka Dinquutti nama waan taheef badii qabaachuu danda’a, dogoggoras qabaachuu danda’a, garuu ololli dhiyoo kana Maqaa Soodareetiin narratti duulanii qabeenna kiyya saamuuf haala mijeeffachaa jiraniif, inumaayyuu darbee wanni Afaan Amaaraatiin hojjachiisaniif sababoota gurguddoo asiin gadiitiif:

  1. Dinquun Foollee ijaaraa jira waan taheef gaafa Foolleen sun jabaate, Lafa Tuulamaa saamuu hin dandeenyu waan taheef Dinquu balleessuu qabna jedhanii murteeffatanii socho’aa jiru.
  2. Namni qabeenyaan Jawar jabeessaa jiru Dinquudha waan taheef, Jawariin laaffisuuf Dinquu rukutuun dirqama, Jawar laaffisuun OMN balleessuuf salphaa waan taheef jedhanii Aaddisuu Araggaa, Awwaluu Abdii, Hayiluu fi Taayyeen adda durummaadhaan karoora baafatanii socho’aa jiru.
  3. Dinquun Oromiyaa guutuu keessatti sirna Gadaa jabeessaa waan jiruuf kana harkaa fashaleessuuf sababa itti uumnee harkaa fashaleessina jedhanii dhimma kana ijoo dubbii godhatanii socho’aa jiru…….

Yaa Oromoo ammatti wanti dubbachuu hin barbaadne hedduutu jira, yeroo isaa haa eeggattu….. Muraasa kanayyuu wanti tuqeef dhugaa akka bartan jedheeti malee ammatti Mootummatu na himachaa jira malee ani himachuu hin geenye.

Kanumarraa ka’uudhaan, Bilxiginnaan hojiilee akkasii, akka sirni gada badu baajata ramadee yoo hajjachaa jiraate, OMN, Jawar, Dinquu… balleessuuf yoo itti yuaadee gurmaayee hojjachaa jiraate, Goobana Daacceetiin Garaagarummaa maalii qabaree?

DHAAMSA KIYYA OROMOO TUULAMAATIIF!

Goobanni Daaccee, Riqicha diinaa tahee gaafa Oromoo cabsu Oromoon tuulamaa hin erganne, fedhii fi faayidaa xiqqoodhaan sobamee madaa hardhallee qooruu didde oromoo keechatti barreechee darbe. Akkasuu raawwatee, ilmaan tuulamaatiif osoo faayidaa buusee jiraatee waan fakkaatu ture, garuu homaa hin buufne, ilmaan tuulamaa[Daacci, Bacho, Jiille] hanga hardhaa kaan lafarraa buqqaafamee baqatee, kaan wardiyyaa nafxanyaa tahee, ksan ajjeefamee, kaan biyyaa hari’atamee, kaan fannifamee, dacheen Tufaa Munaa, Ardaan Abbichuu diina harkatti kufeera. Saniif kan nusaaxile Goobanaa fi fakkaattota isaati, warra araqee malakkaa tokkoon machaayetu nu gurgurate, warra xajjii bilillee takkaan machaayetu nu gurgurate, Maarree Tuulamni Seenaa gadhee akkasii irra deebi’aaree? Waan xixqqoodhaan machoofnee Oromoo fi Oromummaa gurgurannaaree? Lafa kaaree 500tiin walgurgurannaaree?

Yaa Oromoo tuulamaa, Finfinneen handhuura teenya jedhee Qeerroon Begii hanga Baabilee, Salaalee hanga Baalee, Gujii hanga Olankomii, Amboo hanga Ciroo, Shaashamannee hanga Salaalee…. siif wareegame.Waggaa 2 dura halkaniif guyyaa dachee sochoosee wayyaanee ofirraa godaansisee, namoota ilmaan kiyya jedhe muraasa gara aangoo fide. Amma haalli sun hundi irraanfatamee, ilmaan kee aarsaa qaalii kanfalan sun achikaawamee hardha ilmaan Tuulamaa muraasa qabatanii Qeerroo isaaniif humna tahe sana waakkachutti yeroo seenan, nuti ilmaan tuulamaa waliin dhalannee waliin guddanne, mee maal taajjabne, hardhas riqidha diinaa taanee seenaa Goobanaa Ummata Oromoo irra deebinaaree…….? DEEBII ISINUMAAF DHIISEERA.

Xumurarratti wanti isin yaadachiisu: Gareen muraasni faayidaa xixiqqoo akka lafa kaaree 500tiin bitamuu danda’u garuu Abadan Oromoo jilbiiffachiisuun hin danda’amu.

Akka mufadheen tureef osoo hedduu dubbadhee natti tola ture, akka ollaa osoo hin taane akka ofiitti buluu wayya, hardhaaf nahaagahu!

Waliif dabarsaa #share godhaa

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.