OSA 33rd Annual Conference – Day 3 – Final

OSA 33rd Annual Conference – Day 3 – Final
Injiner Taakkalaa Uumaa Bantii guyyaa sadaffaa xumuraa conference OSA irratti argamuun haasaa kan taasisan “OSAn kana booda biyya hambaa ilaaluu hin qabu,” jecuun jalqabanii , “Warri aarsaa kaffalaa turtan qorannoo keessan duubatti deebi’uun ilaaluufi dhaloota, biyyaafi diinagdee irratti jijjiirama akka fidu gochuu qabdu,” jedhanii, “Kanaan boodas , OSAn biyya hambaa ilaaluu hin qabu” jechuun OSAn magaala Finfinnee keessatti giddugala banatee akka hojjetu affeeruun ‘Qarreefi Qeerroon OSA akka biyyatti galuuf aarsaa kanffalan galata qabu’ jedhaniiruu.
Kanaafis, akka bulchiinsa magaalaa Finfinneetti fi nama dhuunfaatti WQO deeggaruuf qophiidha jedhaniiruu.

Kannuma waliin boru hirmaattotni yaa’ichaa biqiltuu dhaabuu irratti akka hirmaatanif bakki qophaawwuu waamicha dhiyeessaniiruu…


 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.