Paartiin mootummaa filannoo wal dhaheera jedhamuun himatamu,

Paartiin mootummaa filannoo wal dhaheera jedhamuun himatamu, naannoo Oromiyaa keessatti mootummaa hundeessuu beeksise

Keelloo: Fulbaana 25, 2021

Caffee Oromiya

Qaamoleen mootummaa filannoo marsaa 6ffaa bara darbe gaggeeffame waliin dhahuu fi seer-maleessummaa raawwatan jedhamuun qaamolee mormitootaan qeeqamaa turan har’a Oromiyaatti mootummaa hundeessuu himan.

Haala kanaan obbo Shimallis Abdiisaa ammas peresedaantii naannoo Oromiyaa taasisuun yoo muudan, aadde Sa’aadaa Abdurramaan Afa yaa’ii Caffee Oromiyaa taasisuun, obbo Eeliyaas Uummataa kan godina Wallagga Lixaa bulchaa turan ammoo Itti aanaa afayaa’ii Caffee Oromiyaa taasisuun muudeera.

Mootummaan sadarkaa naannoo Oromiyaatti har’a akka mootummaa haaraa hundeesse himaa jira. Qaamoleen mootummaa haaraa jedhaman garuu warreenuma kanaan dura bulchiinsa irra turan ta’uun beekamaadha.

Bara kana wal dhibdeen ABO keessatti dhalatee hogganni ABO bakka lamatti wal baasuun gartuun tokko mootummaatti koolu galtummaa fudhatee jira.

Mootummaa haaraa hundeeffame jedhamu kana keessatti hireen qaamolee ABO keessaa gara mootummaatti kooluu galanii nama muraasaaf aangoo boccoqee jira.

Haala kanaan ammoo obbo Araarsoo Biqilaa itti aanaa Hayyu Duree ABO kan turan, dhiyeenya dhaaba isaanii ganuun mootummaatti kan galan aangoon itti gaafatamaa waajjira hojjetaaf hawwaasummaa laatameefii jira.

Namooti hedduun ABO dhiisanii gara mootummaatti kooluu kan galan yoo ta’u, isaan keessaa hanga gabaasa kana qindeeffannetti muudamsa kan argate obbo Araarsoo Biqilaa qofa.

Kaan ammoo miidiyaa hawaasummaa irraan komii eegalanii jiran. Kanneen quuqqaa isaanii fuula miidiyaa irraan Itoophiyaa abaaruun ibsataa jiran dabalaa jiru.

Haalli aangoo walii qircuu mootummaa kana yoo fakkaatu, mormitoonni siyaasaa mootummaa Itoophiyaa ammaa kana humnaan aangoo fudhatee bulchaa jira jechuun qeequ.

Filannoon bara darbees bakka paartileen siyaasaa Oromoo meedaa dorgommii keessaa humna waraanaan bahanitti gaggeeffame jedhamuun qeeqama.

Mootummaan ala naannoo Oromiyaatti qaamni uummatni akka filatuuf dhiyaate akka hin jirre eerama.
Oromiyaa bakkoota hedduu keessatti ammoo filannoon tasayyuu gaggeeffamaa akka hin turre himama. Qeeqxonni mootummaa kanaaf beekamtuummaa hin qabu jechuun ibsu.


Caffee

OBN Fulbaana 15, 2014- Pireezidaanti Shimallis Abdiisaa, kaabinee naannichaaf hoggantoonni dhiheessan sagalee caalmaan Caffeen Oromiyaa mirkaneesseera.

Haluma kanaan:-

 1. Obbo Shimallis Abdiisaa – Pireezidaanti Oromiyaa
 2. Obbo Awwalu Abdii – Pireezidaanti Itti Aanaa,
 3. Obbo Fiqaaduu Tasammaa – Caffee Oromiyaa, Bakka bu’aa/Itti Waamamaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa,
 4. Dr. Girmaa Amantee – Sadarkaa Pireezidaanti Itti Aanaatti Qindeessaa Horataalee Mootummaa,
 5. Aaddee Maskaram Dabbabaa – Sadarkaa Pireezidaanti Itti Aantutti, Hoggantuu Abbaa Taayitaa Galiiwwanii,
 6. Obbo Addisuu Araggaa- Sadarkaa Pireezidaanti Itti Aanaatti Qindeessaa Kilaastara Magaalaa,
 7. Obbo Abdurrahmaan Abdallaa- Sad. Pireezidaanti Itti Aanaatti, Qindeessaa Kilaastara Baadiyaa
 8. Obbo Abdulhaakim Muluu – Sad. Pireezidaanti Itti Aanaatti, Qindeessaa Kilaastara Hawaasummaa,
 9. Obbo Abarraa Warquu – Hogganaa Biiroo Qonnaa Oromiyaa,
 10. Aaddee Addunyee Ahmad – Hoggantu Biiroo Abbaa Alangaa,
 11. Obbo Shaafii Huseen – Hogganaa Biiroo Bulchiinsaafi Nageenyaa Oromiyaa,
 12. Injinaar Miliyoon Baqqalaa – Hoggantuu Biiroo Bishaanfi Inarji Oromiyaa,
 13. Obbo Tolasaa Gaddafaa – Hogganaa Maallaqaafi Waltahiinsa Diinagdee Oromiyaa,
 14. Obbo Abarraa Bunnoo – Hogganaa Waajjiraa Milishaa Oromiyaa,
 15. Aadde Saamiyaa Abdalla – Hoggantuu Biiroo Dhimma Dargaggoofi Ispoorti Oromiyaa,
 16. Obbo Guyyoo Galgaloo – Hogganaa Biiroo Misooma Magaalaafi manneeni Oromiyaa,
 17. Obbo Ahmad Idiriis – Hogganaa Biiroo Carraa Hojii Uumuu,
 18. Aadde Hawwaa Ahmad – Hoggantuu Biiroo Daldalaa Oromiyaa,
 19. Dr. Mangistuu Baqqalaa – Hogganaa Biiroo Fayyaa Oromiyaa,
 20. Aadde Sa’aadaa Usmaan – Hoggantuu Biiroo Aadaafi Turiizimii Oromiyaa,
 21. Obbo Guutaa Laachuuree -Hogganaa Biiroo Bulchiinsa Lafaa Oromiyaa,
 22. Aadde Masarat Asaffaa – Hoggantuu Biiroo Babal’ina Hojii Gamtaa Oromiyaa,
 23. Dr. Tashooma Addunyaa – Hogganaa BiirooInvastimantifi Indaastirii,
 24. Injinaar Heelan Taammiruu – Hoggantuu Biiroo Daandiiwwaniifi Loojistiksi Oromiyaa,
 25. Dr. Tolaa Bariisoo – Hogganaa Biiroo Barnootaa Oromiyaa,
 26. Dr. Injinaar Masaay Daani’eel – Hogganaa Biiroo Jallisifi Horsiisee Bulaa Oromiyaa,
 27. Aadde Jamiilaa Siinbiroo -Hoggantuu Biiroo Dhimma Dubartootaafi Daa’mmanii Oromiyaa,
 28. Obbo Araarsoo Biqilaa – Hoggaanaa Biiroo Dhimma Hojjataafi Hawaasummaa Oromiyaa,
 29. Obbo Haayilu Addunyaa – Hogganaa Biiroo Komunikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa,
 30. Obbo Huseen Fayyisoo – Hogganaa Biiroo Paabliki Sarvisifi Qabeenya Namaa Oromiyaa,
 31. Dr. Abduulaziiz Daawud – Koomishanara Koomishiinii Misoomaafi Karooraa ,
 32. Obbo Geetuu Wayyeessaa – Hogganaa Waajjira Pireezidaantifi Mana maree kaabinee Naannoo Oromiyaa,
 33. Aadde Kokkobee Diidhaa – Hooggantu Biiroo Dhaabbilee Misooma Oromiyaa tahan Minseensoota mana mareef dhiheessaniru.

Miseensoonni mana mariichaas kaadhimatoota kaabinee tahani dhihaatanirratti yaadaafi gaaffi qaban kaasaniru.

Erga yaadni itti kenname sagalee caalmaan mirkanaa’eera.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.