Poolisiin Amaaraa Matakkalitti bobbaafamuun faallaa heeraati jedhame

Poolisiin Amaaraa Matakkalitti bobbaafamuun faallaa heeraati jedhame

OMN: Fulbaana 13, 2021

Matakkal

Humni Addaa Poolisii Naannoo Amaaraa, Godina Matakkal Aanaa Bulanitti bobbaafamuu waajjirri Kominikeeshinii Aanichaa beeksise.

Humni Addaa Poolisii Amaaraa gara Godinichaatti kan bobbaafame, waliigaltee Pirezedaantii Naannoo Amaaraa Aganyawu Tashaagarii fi kan Naannoo Beenishaangul Gumuz Ashaadlii Hassan gidduutti torbanoota muraasa dura mallattaa’e hordofeeti.

Gabaasni waajjira dhimmoota kominikeeshinii Aanaa Bulan humni addaa Amaaraa garasitti bobbaafamuu ibsu kun, “Poolisiin Humna Addaa Amaaraa fira gaafa rakkoo, kan daangaa hin qabne, humna nageenya waaraaf dhaabbatu” jechuun ibse.

Gochoonni iddoowwan garaa garaatti humna addaa Amaaraan raawwataman garuu akka waajjirichi jedhu osoo hin taane, humni kun kan nageenya naannolee booressaa jiru ta’uu mul’isu. Kanaaf ammoo gochoonni humnoota naannoo Amaaraa kanaan Walloo, Karrayyuu, Wallagga, Matakkal, Qimaantii fi Tigiraayitti irra deddeebiin raawwataman ragaadha jedhu namoonni dhimmicha irratti yaada kennan.

Gama biroon poolisiin naannoo tokkoo, naannoo kan biraa keessa seeneen nageenya kabachiisa jechuun faallaa heeraa, faallaa sirna federaalizimii biyyattiiti.

Naannoleen rakkoon nageenyaa humnasaanii ol ta’e yoo mudatellee, deeggarsa poolisii Federaalaa gaafachuu malee, giddu seentummaa naannoo biraa hayyamuun seera miti.

Adeemsi humnooti naannoo Amaaraa itti jiran kun, fedhii babal’ifannaa lafaa giddugala kan godhateefi adeemsa naannolee diiguuf deemamaa jirudha jedhu namoonni dhimmicha irratti yaada nuuf qoodan.

Matakkal

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.