‘Rakkoo osoo furmaata hin argatiin bubbuletu haala amma Oromiyaa keessa jiru dhale’-Abbaa Gadaa Goobana Hoolaa

‘Rakkoo osoo furmaata hin argatiin bubbuletu haala amma Oromiyaa keessa jiru dhale’-Abbaa Gadaa Goobana Hoolaa

BBC Afaan Oromoo | Guraandhala 14, 2021
Abbaa Gadaa Goobana Hoolaa
Abbaa Gadaa Tuulamaa fi Barreessaa Gamtaa Abbootii Gadaa Oromoo Goobana Hoolaa

Haala naannoo Oromiyaa keessa jiruufi gahee Abbootiin Gadaa nageenyaafi tokkummaa tiksuu keessatti qaban irratti BBC waliin turtii kan taasisan Abbaan Gadaa Tuulamaafi Barreessaan Gamtaa Abbootii Gadaa Oromoo Goobana Hoolaa, rakkoon hin furamne rakkoo dabalataa dhale jedhan.

“Wanti amma Oromiyaa keessatti deemaa jiru kun maddi isaa rakkina kana dura Oromoo irratti hojjetamaa tureefi kuufamaa turetu hanga ammaa furmaata hin argatinidha. Bu’uurri rakkoo waan kana jalaa furaa deemuu dhabuudha,” jedhan.

Abbootiin Gadaas rakkoo kana furuu keessatti gahee keenya sirritti hin bahannes jedhu Abbaan Gadaa kun.

“Gadaatu bakka jira malee Abbootiin Gadaa bakka hin jiran. Waan kana amma duras irra deddeebi’ee dubbadheera,” jedhan.

“Gamtaan Abbootii Gadaa waan Sirna Gadaa irratti hojjechaatuma jirra. Kan saniin ala jirummoo Gadaan xurii hin jaalattu; jeequmsa hin jaalattu tokkummaa malee.

Kana furuufimmoo karaa hariiroo mootummaa fi uummataa, rakkoon akka furamu gochuurratti hagas mara hojjechuu hin dandeenye,” jedhan.

Hidhamtoota nyaata lagatan akka nyaatan gaafachuufis Abbootii Gadaa keessatti garaagarummaan yaadaa waan uumameef osoo walii hin galin hafuus dubbatan.

“Gaafa Kitaabni Alii Birraa eebbifamu sana Abbootiin Gadaa muraasni walgeenyee akkaataa waan kana gidduu seennu irratti yaada kaasnee mari’anne. Ciisnee uffata afneetuma kadhanna jedhee yaada kaasefiin ture. Yaanni kun fudhatama hin arganne,” jedhan.

Yaadni Abbaan Gadaa Tuulamaafi Barreessaan Gamtaa Abbootii Gadaa Oromoo Goobana Hoolaa kun maaliif Abbootii Gadaa biroo biratti hin fudhatamiin hafe kan jedhu gaafachuuf bilbilli dursaafi itti-aanaa Gamtaa Abbootii Gamtaaa Oromootti bilbille yeroof hin milkoofne.

Dhimma uummata Oromoo kan gartuu lamatti qoodamee jiru jidduutti Abbootiin Gadaa gahee keenya baanee furmaata akka argatu gochuuf rakkannee jirras jedhan Abbaa Gadaa Goobana Hoolaa.

“Uummata Oromoo kan garanaafi gamas walqoode gidduu dhaabbattee dubbachuu baayyee ulfaata. Nu uummata Oromoo bal’aatu nu faana hiriiree jira waan ta’eef gara tokko qabachuu hin dandeenyu. Kana kana rakkanne nuuf hubadhaa,” jedhan.

Gareen walqoodu Oromoo gidduutti akka hin jiraanneef dhamaatii guddaa goone kan jedhan Abbaan Gadaa, ammas bullukkoo hafnee alangee ciibsinee araaraf kadhanna jedhan.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.