Rakkoolee Nagaa fi Nageenyaa Oromiyaa keessa jiraniif FURMAATA

Rakkoolee Nagaa fi Nageenyaa Oromiyaa keessa jiraniif FURMAATA

Berhanu Hundee, Adoolessa 19, 2019

Mata duree “GAAFIILEE OROMOON HUNDUU OFIS TA’EE WAL GAAFACHUU QABAN jedhuun barreeffama gabaabaa tokko akka gaafiileetti dhiyeesseen ture. Saayinsii ykn/fi Teknoolojii keessatti rakkoon tokko yoo argame ykn beekame booda furmaata isaa brabaaduun waan hin oolle ta’a. Adeemsa rakkoo tokko furuu (in a problem-solving process) keessatti sadarkaa gurguddoo saditu jiru. Sadarkaan duraa rakkoo argachuu/arguu (identifying the problem or issue), sadarkaa lammaffan rakkoon kun dhugumatti rakkoo dhaa jedhani itti amananii fudhachuu (recognizing the problem or issue) yoo ta’an sadrakaa inni sadaffaan rakkoo sana furuu dha (solving or resolving the problem or issue). Rakkoolee Oromiyaa keessa jiran laalchisee, sadrkaa duraa keessa dabarree sadarkaa lammaffaa hanga tokko waan hubanne natti fakkaata. Akkamitti yoo jedhame, haalli Oromiyaan yeroo ammaa keessa jirtu siriidhaayyuu hedduu yaaddessaa akka ta’e waanuma hubatamuu qabu waan ta’eefi.

Rakkoolee Oromiyaa keessa jiraniif MALA ykn FALA ykn FURMAATA argachuun salphaa miti. Salphaa ta’uun hafee baay’ee ulfaataa fi walxaxaa dha (let alone being easy, but our issues have been very complex and complicated). Haa ta’u malee, yoo fedhiin jiraate; yoo dhugumatti uummata kanaaf kan quuqamnu ta’e; yoo haalli keenya dhugumatti nu yaaddesse; yoo fedhii biyyoolessaa Oromootiif (Oromo National Interest) dursa kan kenninu ta’e, Waaqa fi Rabbi jalatti furmaatni harkuma ilmaan Oromoo jira jedheen amana. Rakkoolee keenya numatu hiikkachuu danda’a malee, ormi ykn alagaan ykn qaamni sadaffaan nuuf hin hiiku. Waan ta’eef, Ilmaan Oromoo mataa mataa isaaniitti waan rakkoolee keenyaaf furmaata fidu yaaduun barbaachisaa qofaa osoo hin taane, murteessaa dha; dirqama OROMUMMAA ta’uu qabas. Rakkooleen Oromoo akka heerragaa (mathematics) waan foormulaadhaan hiikaman ykn furamanii miti. Yaada burqisiisuu, isa kanarratti qulqullinaan waliin mari’acjhuutu foormulaa keenya.

Ergan kana jedhe booda, ani gama kootiin gaafiilee dhiheessee dhiisuu qofa osoo hin taane, mee waan furmaata ta’uu malu yaada koo dhiyeessuun fedha. Yaadni kiyya kun immoo gumaacha (contribution) akka ta’uuf malee, furmaata xumuraa ti jedhee dubbachuu hin danda’u; garuu yoo irratti hojjetame, tarkaanfii takka gara fuulduraatti nu oofuu danda’inaa laata? jedheen yaada. Rakkoolee Oromoon hanga har’aatti furachuu dadhabe, yaadni Berhanu Hundee ni fura jedhee yaadee osoo hin taane, mee yoo akkana goone maal fiduu danda’a laata? kan jedhurraa ka’eetan yaada kana dhiyeessa. Ani Beektota fi Hayyoota Oromoo caalaa beekumsas ta’ee dandeettii nan qaba jedhee kana mul’isuuf akka hin taane dubbistootni barreeffama kanaa hubachuu qabu. Garuu rakkoon uummata keenyaa boqonnaa sammuu na dhoowwe (dhoorke).

Akkuma beekamu miseensota Waraana Bilisummaa Oromoo (WBO) gara kaampiitti deebisuuf Koreen Abbootii Gadaa fi Hayyoota Oromoo ofkeessaa qabu, kan Koree Teekniikaatiin beekamu, ijaaramee akka ture fi yaaliinis godhamaa akka ture ni yaadatama. Namootni Miseensota Koree kanaa ta’an tokko tokko gama qaama lamaanii irraayuu (gama Mootummaa fi ABO jechuu kooti) akka filataman natti fakkaata. Haa ta’u malee, Koreen kun koree walaba ta’ee miti jedhanii warri komii dhiyeessan jiru. Karaa biraatiin immoo, rakkoon jiru rakkoo Koree osoo hin taane rakkoo waadaa galame sana diiguu ti warri jedhanis jiru. Akkana jechuun Mootummaa ykn ABOtu (WBOtu) waliigaltee sana cabse waan jedhamu fakkaata jechuu kooti. Kan ta’es ta’u rakkooleen keenya fi haalli uummatni keenya keessa jiru hammaachaa dhufan malee wanti fooyya’e akka hin jirre waan hunduu hubatanii dha jedheen yaada.

Mee amma waan dabre kaasanii dubachuu osoo hin taane, waan godhamuu qaburratti mari’achuutu furmaata fiduu danda’a? Kanaafuu, kunoo yaada koo:

YAADA FURMAATAA

 • Tokkoffaa, haala uummatni keenya har’a keessa jiru fi waan Oromiyaa keessa deemaa jiru, waan lafarratti mul’atu arguu fi beekuuf isa kanas uummata Oromoo bal’aa biraan gahuuf, qorannoon walaba ta’e (independent investigation) godhamuu qaba.
 • Lammaffaa, Korees ta’ee Komishiiniin waan kana gadifageenyaan qoratu kan jaarmayaa siyaasaas ta’ee Mootummaarraa walaba ta’e ijaaramuu qaba jechuu dha. Miseensotni koree/komishiinii kanaa Jaarsolii biyyaa, Abbootii Gadaa, Haadholii Siiqqee fi akkasumas Beektota fi Hayyoota Oromoo kan siyaasaa fi garee biroorraa walaba ta’an keessaa filatamuu qabu.
 • Sadaffaa, Koreen walaba ta’ee ijaaramu kun, qaama hundaa jechuun Mootummaa fi WBO kophaa kophaattis ta’ee bakka tokkotti mari’achiisee, rakkoon bu’uraa fi gaafiin jiru maal akka ta’e bal’inaan irratti hojjechuu qaba.
 • Afraffaa, Erga rakkoolee fi gaafiileen gama hundaatuu beekaman booda, furmaata waloo (common solution) fi kan xumuraa (lasting solution) barbaaduuf marii cimaan qaamota hunda waliinuu godhamuu qaba.
 • Shanaffaa, Rakkoolee beekamani fi irratti waliigalaman furuuf, karoorri fuulduree (roadmap) lafa kaa’amuu qaba. Karoora kana keessatti, rakkooleen kun akkamitti akka hiikamuu danda’an, yoom hiikamuu akka qaban yeroon qabameefii yoo barbaachise sadarkaa sadarkaadhaan ittideemuu dha.
 • Jahaffaa, adeemsa kana keessattis ta’ee, yeroo wanti hunduu sadarkaa sadarkaadhaan hojjetamu, lolli karaa kamiituu akka dhaabbatu fi uummatni nagaa fi tasgabbii akka argatu godhuun baay’ee dirqama ta’a.

Egaa, yaadni ani qabu kana waan ta’eef, gumaacha xiqqoo taatus osoo hin tuffatamin, akka ittiyaadamu abdii godhachaa; Waaqayyo/Rabbi hubannoo fi walhubannoo akkasumas waliigaltee nuuf haa kennu jechaa barreeffama kana xumura.

Dhumarratti, dhugaan boodarra ni moo’atti; Uummatni Oromoo akka gadadoo keessaa bahuu fi nagaan jiraatu Waaqni/Rabbi nu haa gargaaru!!

2 Comments

 1. Indeed, Berhanu Hundee! Galatoomi, as ever, for coming up with genuine recommendations to help resolve the conflicts raging in Oromia.

  It is possible to find common grounds, and reach mutual agreement to end this madness of spilling Oromo blood, if the OPDO/ODP leadership and officials at all levels of its hierarchy as well as other parties claiming to champion Oromo cause are genuinely committed to promoting Oromo interests and holistic wellbeing. Above all, the Oromo people must understand their immense potential and use their strengths to put pressure on the Ethiopian government as well as other Oromo parties to resolve the problems. As anyone who follows political developments in Ethiopia may understand, the children who are now being hunted and gunned down by the Ethiopian army as members of OLA/WBO are former high school and university students, who were pushed into the jungles of Oromia by the untold repression of the Ethiopian regimes. They have genuine causes; if criminal elements are taking advantage of the situations and blame on WBO, “separating the wheat from the chaff” and dealing with the problems accordingly is solely the responsibility of the government. Labeling WBO “shiftaa” and victimizing the Oromo people, however, is immoral and unacceptable crime against humanity.

  Also, no one can deny that the so called “Team Lemma/”Team Abiy” were elevated on the shoulders of Oromo youth, qeerroo and qarree, and Abiy got the opportunity to become prime minster. However, the same constituent which Abiy and Lemma are expected to protect has become the target for destruction by their regime. They have gone to the extent of despising Oromo nationalism in order to appease the anti-Oromo pseudo-Ethiopians. Equally, the Oromo protests which rocked the Ethiopian empire, and brought TPLF/EPRDF to their knees, not only enabled Abiy and his friends to easily sail to power but also helped disgruntled and hopeless politicians at home and overseas to revieve their dead egos and emerge as political forces. Nevertheless, the Ethiopian politicians, including, the OPDO/ODP leadership have chosen to turn on the great Oromo people rather than showing gratitude and trying to answer their fundamental questions. Tony Little (2015) observes that “being dismissive of something that has come rasily to you is a common enough human trait”. However, while the Oromo people must be uncompromising in their vigilance and must be unyielding in their resolve, the Ethiopian government must accept the reality that the situations in the empire has become more and more the race between answering peoples’ fundamental questions and catastrophe. I remember, Dr Abiy once saying that he wanted “to leave his mark, not dust”. I hope that he is genuine in his claim, and is not repeating the cultures of his predecessors who always left the country and its peoples in deep dust.

  Since my comment is to draw attention to Berhanu Dundee’s well thought recommendations to resolve the conflicts between the Ethiopian government and OLA/WBO, I better stop here. Please, take the situations seriously and seek genuine resolutions. Remember; “in politics, being deceived is no excuse”!

  Best wishes
  OA

 2. Typo! The quote from Tony Little, in my comment, must be corrected to read as follows:

  “Being dismissive of something that has come easily to you is a common enough human trait”.

  Thank you.
  OA

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.