Saliha Sami “Waanbaraa” ComingSoon

Saliha Sami “Waanbaraa” ComingSoon

1 Comment

 1. Hi all,

  Saliha, you did and is doing wonderful work. You are a legend. you are home of Oromo culture

  Second, these days there are so many things going:
  1. Zegnet agelgilot: qeroon wan kan siritii laluu qaba (yadaa mallii, essaa ba’ee, maliiffiis xiyeefaana aregatee, essattii hojaa irraa ollaa jiraa, dhibaan fundurattii oromo irraatii qabuu malliin fkn sabonumaa oromo irratii lalaamuu qabaa etc.
  2.Fenote karta of education: karta kanas akkasumaatii hin ta’uu jedhanii dhissu ottoo hin ta’een seran ykn bareffamman dubatii debi’uu issaa mirkanessun barebachisaa dha.
  3.Orthodox church: Amantii irraatii Oromon wan barebadee akkaa barebadetti ammanuu danda’aa, churchii orothodoxii ijaaraatee barbaddu china demee, barebaduu america demee, barebaduu Rassia demaa baratee amanttii Orthodoxii oromo kessaatii babalissu danda’aa malee namii dhuffee kan amanii ykn akkaantii amaanii jechuun wan waqayoo jallaatuu hin fakkaatu. Kanaf wan lubaa Balayii fi hiryootaan issannii kassan sirii dha. Yoo Motumaan didee Oromon kan issaa motumaa allaatii umaatee amantii Orthodox issaa itii fufuu qabaa. Qeerroonis bassassetumaa cimessuu qabaa, finotaa karatan ottoo hin bayeenii bekkaamee, falemiin ittii ka’uu qabaa, qabessoon hin xumuraminee, wan gudaatuu nu dura jiraa. Fillaanoo, fi Oromo fakkatuun kan affaan oromo dubataan bayeetuu jiraa kanaf off amumaa qophessun barebachissaadhaa. Kana bodaa oromon/ qeerroon wan duraa irraa bassaaseetumas ta’ee biyaa egedumaa cimessaa demuun barebachissaadhaa. Yerroo qeerroon qabessa’uu abbaan biyaa oromo fi qeerroo ta’uun mirkana’ee turee, namuu wa’ee kana mormee hin bekkuu, “engaa Oromignaa binenegager min chiger alew jedhamaa turee” amaa ciraadhumaa biyaatiiyii mormuu calleqabamee, kanaf qeerroon itttii qopha’uu qabaa, akkaa illaacha kootii.
  4.Dhimoottaa rawataamaa hin jiree: kan qerroon gafachaa turee, ittii qabessa’aa turee, Fkn. Affaan Oromo Affann Federallaa ha ta’uu, qeyee kenyaatii off ha buluchinu, hidhaa fi ajeechan nura hadhabetuu, komandii postiin nura ha ka’uu, dhimaa Finfinee, olantumaan siyasaa ha dhabatuu (oromotu bulechaa ha jedhaamu malee poletikan amaa mulatuu kuun ammallii isssaa oromo hin fakkataau kanaf falaa itii godhun barebachissaa fakkataa) fi kkf turan. Federalliis xiyeefaanaa kenuu qaba, ODP iin iimmoo wada galuu qofaa fi gafaa oromon dalanee bahanii faresuufii, ayaanaa kabajuun, projektii xixiqoo ebissuun fi wada galuun qofaa , fayaadaa hin qabuu qabataman jijiremaa umannii ittii qabesaa’ee debissuun iraa egama, kun yoo hin tanee garuu debii qeeroo iraa dhufuu kana bodaa namuu dhabuu hin danda’uu. Obessissii likkii qaba. Gafaa namiin ganamu wan ta’uu bekkaamaa dha.
  5. Qeerroon gafaa hunduu affaan chufatee ta’uu, ka’ee kanatii hin buluu jedhee nagaan falmee jijeremaa kana fidee jiraa, (dhugaa hassaa’uu dhaf, warii Gondar dhumaa irratii “ye oromo dem yengam dem new” jedhanii kan bahan malee enyuttuu ka’ee) kan kenyahuu dabalatee kan hara’aa walliitii dhufaa jedamanii kadhataam; Yazoo kababa faa gaffaachuun ni danda’aamaa. Ijolee sagalee qeerooratii hojaatann gaafachuun ni danda’aama, ijolee Alemayaa universiti kessaatii akkaa binesaatii lafaa iraatii gadii tumama turetee, barrii issaa harakaa olee kassaanii University Alemayaa duratii bahaanii qabessoo oromo, oddu adunyaa tassisaan”the oromo struggle transformed to high moral ground” jechisisan, otoo jiraanuu gafaa haraa ana malee jedhuun xinoo ishee nama qanessaa. Kanaf gaffiin qeerroon gafaachaa turee hatatammaan deb’uu qabaa mallee, “zegenet” jedhanii madaraa kessaa demuun sirii hin fakkatuu. Kanafu imoo malliffii Lamumaa hin jedhaminee? Lamumaa oromo calaa namiin bekku hin jiru, kun tarii Oromo wa’ee dhunfaa issaa qofaa akkaa yaddufi, tokkumaa qabesoon oromo fi qeerroon fidhee irraatii dhibaa wan godhu natii fakkataa, akka illalecha kotii. Kanaf itii yaddaa.

  Civil Disobedience (CD) wins, waqaayoo Oromo walliin ha ta’uu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.