Seife Nebelbal Radio Interview with Jaal Jireenyaa Rabbumaa

Seife Nebelbal Radio Interview with Jaal Jireenyaa Rabbumaa, Itti Anaa Hoggganaa WBO Z. Gidduugalaa

#Itti_Aanaa Hogganaa WBO Zoonii Gidduugalaati , #Jaal_Jireenyaa_Rabbumaa Nama Gootuommaa akka Ajaa’ibaa Qabuufi Ijoollummaa Isaan utuu Leenjii Waraanaa Hin Qabaatiin Iyyuu Nama Dhukaasee Rasaasa tokko lafatti hin balleessinedha!!. Ogummaa Lolaa qofaa miti Sadarkaa Barnootaan immoo Abbaa Seeraa (Lawyer) dha. Kanaafuu diinaafis murtii sirrii kennaaf!!

Nama haalli yeroo ykn yeroo keessaa gara Mooraa Qabsootti dabalame miti. daa’imummaan goota diinaan Falmaa guddaatedha. Barri isaa bara 2004 (1996) ture goota Mooraa mana barumsaa Geedoo keessatti goota adda durummaan Warraaqasa dhoosuun beekamudha, jaalli tokko jira ammatti maqaa isaa nageenyuma isaaaf dhahuu kan hin barbaadne Jaala kana Waliin balbala m/b Geedoo sadarkaa 2ffaafi Qopha’inaa duraa dhagaadhaan Waardiyaafi Poolisa oliif gadi arii’uun Mooraa M/B cufuun Warraaqsa dhoosan, silaas qaanqee Warraaqsaa namuma muraasatu qabsiisa!!.

Bara 2005 (1997-98) Warraaqsa #FDG gootota bara kana dhoosaa turan keessaa Jaal Jireenyaa Rabbumaa nama dursaati. Gootni kun yeroo garaagaraatti Manneen Hidhaa Sadarkaa Aanaa hanga Federaalaatti bakka itti hin hidhamne hin qabu, Seenaa isaa keessatti akka barnoota ta’utti fulduratti ni dhiyeessina. Waan baay’ee nama ajaa’ibu garuu gootni kun bara 2008 utuu boombii #Paantii isaa keessaatti baate utuu jiruu poolisootaan qabame. Sakkatta’ame utuu boombiin inni baatee jiru hin saaxilamiin Boombii isaa waliin hidhame. Shakkamee waan qabameef ragaan irratti argamee yeroof dhabamuufi sadarkaan itti hidhames Waajjira Poolisii waan ta’eef yeroo turtii baatii tokko booda Boombii isaa waliin hidhaa irraa gadhiifame. Seenaan nama kanaa baldhadha fulduratti ni dhiyeessina.

Walumaa galatti Qabsaa’otni Ilmaan Oromoo har’a Qabsoo Hidhannootti Cichan WBOn falmaarra jiru warri gaggeessaa jiran Jaal #JireenyaaRaabbumaa, Jaal #Marroo_Dirribaa, Jaal #Sanyii_Nagaasaa Seenaafi Bilchinni Isaan Qabsoo Keessaatti qaban hedduu walfakkaata. Kan isaanii gaggababsinee baldhinaan akka hubannoof ta’utti isiniif ni dhiyeessina. Akkasumas Gootota Hooggantootaafi Miseensota WBO Zoonii Kibbaa warra rasaasa tufaa jiran warraa seenaafi dandeetti ajaa’ibaa qabutu achii keessa jira isaaniinis dhiyootti eeggadha!!

Injifannoon Uummata Oromoof!!

WBOn Abdiif Gaachana Uummata Oromooti!!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.