Shira OPDO/ODPn ABO akkaa “Diina” ti Farajuu walgahii Adaamaa raatii shirtee mormii guddan harkattii fashalahe

Shira OPDO/ODPn ABO akkaa “Diina” ti Farajuu walgahii Adaamaa raatii shirtee mormii guddan harkattii fashalahe

Abbaa Orma, PhD, Ebla 18, 2019

From File: ODP leadership

Hardha ABOn “Diina” jechuun bor ABOn shororkeessaatti farajuuf balbala saaquudhaaf.

Akkaa hundi  qubaa qabutti torban  darbe (Ebla 4-7)  OPDO/ODP Central Committeen Adaamaatti haala jijjiirama biyyaa fi naannoo (Oromiyaa) irratti xiyyeeffattee marii gagefachuun hin nibekkama.  Walgahii kanarratti  MM Dr. Abiy fi Presidentiin Oromiyaa  Obbo Lemmaa Magarsaa qooda fudhataniruu.

Waltajjiin kan gaggeeffame Alamuu Simee fi Addisu Aregaa tiin.

Akka  odeeffannoon keessaa himutti walii waliigalaatti farajuu  marichi haala jijjiirama biyyaa fi Oromiyaa irratti kan xiyyeeffate ta’ee cuunffaatti waltajjii warra gaggeessan irraa kan manaa kaafamani:

 1. Caasaan miira jijjiiramichi barbaaduun hubachuuf hogganuu dhabuu
 2. ilaalcha fi qaamaan wal makuu
 3. Ejjennoo diina jedhu qabaachuu ummata ittiin barsiisuu sodaachuu (ABO diina jechuun barsisuu sodaachuu)
 4. Humna dadhabee fi injifatame nuu wajjin hin madaalle, ilaalcha bara 6 offaan, manguddoota jaarraa 21n hin yaadneen hogganaman sodaatuu/sodaachuu kan judhu ( jedhu )
 5. Qaamni of sirreessitan of sirreessaa, yoo diddan calallee partii keesaa isin baafna, achuma galaa
 6. Amma booda diina jettanii barsiisuu qabdu kan jedhu kaa’ani.

Gaaffii fi mormii hirmaattonni/hirmaattotni walgahii warra waltajjii gaggeesuu dhihesaanii

 1. Attamittii kaleesa dorgomaa jennee har’a diina jenna?
 2. Oromoo nu jalaa qoodu, deggaraas wan qabanuuf kun rakkoo guddaa nutti fida.
 3. Haalli oftuultonni (Amaraa) itti deemaa jiran maqaa ABO kaasu irra dabre saba Oromoo kan tuquudha
 4. Dirree democracy kan dhiphisuuf tokkummaa Oromoo kan miidhu hin ta’uu?
 5. Haalli qabataaman lafarra jiru akka isin waltajiira ifsitan ABOn dadhabeera kan jedhu kana hin garsiisu. faallaa dhugaa lafa jiruu dubetartuu.
 6. Gaaffiin Finfinnee fi afaan hojii federaalaa, carraa hojii dargaggoo, rakkoo olaantummaa seeraa fi naamuusi afaan wal fakkastuu dubbatanii hogganuu dhabuu olii hanga gadiiti akka jiru.
 7. Keesasatuu keessattuu dubbiin kun bilchinaan yoo qabamuu baatee haala kanaan hawaasatii gadi ba’e rakkoo dabretti nu deebissa, Oromoos miidha. keessa keessammoo isiin asii bookistu, kan du’u kan biraati kan kanbirmatuufillee hin jiru. Rakkoo amma karaa siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa jiru, sirna hooggansaa kan hinjirre ta’uun miira walii galaa kan agarsiisu ta’ee kayoon isaa kan ture silaa ejjennoo diina jedhu qabsiisuu ture.

Waluma walumaagalatti kaadiroonni OPDO murtii ABOn “Diina” jedhuu murtessisuu dhiibbaa gundam  godhanullee hirmaattonni falmii/falmaa guddaa godhanii harkatti fashaleessaniiru. Akkuma haala TPLf, Alemu Simee maqaa boqonnaa (break) jechuun walgahii dhaabee chamber hirmaattotta dorsisuu yaluulee, ( yaalullee ) yaliin saa ( isaa ) otuu fixaan ( fiixaan ) hin bahin harkatii feshalaheraa Fashala’eera.

Kan hedduu  namaa gaddisiisu ergamtootiin Tigree Alamuu Simee, Addisu Aregan fi gareen jaraa safuu malee ABO diina jechuun saba oromootti daldaluu yaluun hammam/ammam ciicuu saba kanaa akka  qabanu mullisa. Warri kun hadhas gaaddidduu ODP jala dhokatanii tooftaa Tigreen baafteefitti  fayyadamuun jijjiirama jiru dachaasuun saba keenya  garbummaatti  deebisuuf tattaafataa jiruu.

Kan nama ajaa’ibummoo, MM Dr. Abiy fi Presidentiin naannoo Oromiyaa Obbo Lemma Magarsaa ballina dirree siyaasaa akka injifannootti bookkisanu gaafa Alamuun ABO akka diinaatti  farajuu tattaafatu harka lafa jalaatiin dhiibbaa godhaafi jirachuun jaraa saaxilameera. Tarii dirreen siyaasaa bal’ate jeedhamuu saba kaan qoofaafii? Oromoo hin Ilaallatuu?

Akka odefannoon keenya himutti, dhumarratti gaafa murtiin diinummaa ABO harkatti fashalaahu Dr. Abiy quba basuun carraa argatanii  hirmaattotaa rakkoo biyyattii muudatee jiru  ifsaniii haala amma  keessa jiru keessatti  ABOni hirmaachuun dirqama ta’uun hin hafuu jedhaani dubataniruu.

Ooromoon kanarraa  wantii hubachuu qabuu, akka sabaatti  partileen hundi  filannoorratti qooda  akka  fudhatanuu dhiibbaa gochuun jabaatee  itii fufuu qaba. Mootummaanis sodaa filanoon mo’atamuu irraa  kan ka’een saba Oromoo shororkessuu akka dhaabu dhiibbaa itti fufuun dirqama sabaati!

Hadha ABOn “Diina” jechuun bor ABOn shororkessatii farajuu balbala saaquu dha!

Horaa bulaa.

3 Comments

 1. Thank you very much, Dr Abbaa Orma.

  Our great people, the Oromo people, have overcome a century and half of plot to keep them in the dark and ethnic cleanse them. This exceptionally tolerant, inclusive, forgiving and generous nation has suffered untold destruction and ethnic cleansing in the hands of successive Ethiopian regimes. The attempt by anti-Oromo elements in the OPDO/ODP is not new phenomenon. What is important is where Obbo Lemma and Dr Abiy as well as the majority of ODP leadership stand. There should be no elusion anymore; the Oromo people need to know what these two leaders and their subordinates are up to. Are they acting in the best interests of their constituency? Does president Lemma’s ‘addiction to Ethiopia’ mean an addiction to the Ethiopia that has drunk Oromo blood for over a century and wants to maintain the status quo? Does Dr Abiy’s nostalgia for past ’emiye Ethiopia’ mean missing the Ethiopia that has been carrying out genocide against the Oromo and other ethnic groups, in order to support backward Neftegna and neo Neftegna on the shoulders of others? The Oromo people must take note; nothing should be neglected here. Remember, Oromia has never been short of individual Oromos who have been worse than the enemies of our people in their services to their cruel masters. I hope that the reform team of Dr Abiy and Obboo Lemma have learned lessons from history.

  Another question is, are the Oromo people prepared to go back to yesterdays so as to keep OPDO/ODP in power? Equally, are the Oromo people still shy to tell political Organizations trading in their name to reorganize themselves and measure up to the level of the great nation they claim to represent? Are Oromo political organizations awakened and ready to strengthen themselves, becoming ever closer or merging and also opening up opportunities to attract young generation to take up leaderships? This idea is not to discredit the lion generation who have paid ultimate scarification and sustained the struggle for decades. It is simply to suggest that Oromo political organizations need to energize themselves and strengthen the Oromo camp with young and capable leaders.

  The great Oromo people have their future in their hands only if they have not gone back to deep sleep after overcoming TPLF repression. Look around and pay careful attention to the activities of anti-Oromo lunatic fringes and their media outlets. Their hatred and anti-Oromo activities must serve you as fuel to unite and energize you more; to be more resolved and work hard, day and night. Qeerroo and qaree, the bickering manufactured either by ODP cadres or others must not overshadow your potential to act in unison and take your people to the ultimate destination, greater freedom and abbabiyuumma. Register this 100% truth: the sky is NOT the limit for qeerroo and qaree in particular and the great Oromo people in general anymore, of course, only if they stay awake and act in unison. You have already achieved a lot; move forward united. Rest assured that you have got unlimited potential to free yourselves and your allies from backward neo-Neftegna and rebuild Oromia as well as the new Ethiopia where all Ethiopians coexist in harmony.

  The sky is not the limit for the great Oromo people!
  OA

 2. I think presence of Alemeu Sime, Addisu Arga, Taye Danda’a and Milkessa R is blemish on ODP. So it help us (nationalist Oromos) to keep propaganda against ODP that it is no more than OPDO because such habesha elements are in them with old thinking of their messenger role for their old master TPLF or ODP’s new lords aka Amhara (G7) . So it important for nationalist Oromos to use these anti-Oromo elements in OPDO to illustrate their slavery way of thinking based on their creator’s (TPLF’s) mind. It can help us constantly use these guys as mirror image of OPDO to underestimate ODP.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.