Shocking News: Artist Daadhii Galaan ajjeefame

Shocking News: Artist Daadhii Galaan ajjeefame.

Qaamni gochaa kana raawwate eenyummaan isaa yeroof baramuu baatus gammachuu gaddatti jijjiire.
Godina Shawaa bahaa Aanaa Liiban Cuqqaalaa magaalaa Ashuffee jedhamutti eebba fi sirbatu ture.

Weellistoonni biroo lubbuun bahanis qaamni dhukaasa bane Daadhii ajjeesee sokke.
Artist Daadhii Galaan barreessaa fi weellisaadha.

Yeroo Sabni keenya luugamni Garbummaa afaanii hin ba’initii sirbaa isaatin Sagalee ta’aa ture.

Har’a garuu kabaja isaaf malu dhabee ajjeefamuun nama kana maal akka jedhamutu na dhiba.
Reeffi Daadhii Galaan ammaan tana qorannoodhaaf Hospitaala Adaamaa jira.

6 Comments

 1. Team Lammaa fi ag7
  tokkoome kan ajjefame awwallannee cal’isuudha.
  Silaa saba biraa ta’ee gumaa kan ajeefamee baafatu.
  Oromo kan ajjeese fi ajjeesiseef Team taha.
  Team Lammaa sal-phina kana ummata mude.
  Daadhi Galaan weelluu Miniliki fi Haile Sillase irratti baasaa ture.
  kuni Team Lammaa fi ag 7 biyya bulchaa jiru faallaa dha.

 2. Malli maali asichi dubbiin kuni akkuma kan jabana
  Eebisaa Addunyaa yeroo ajjeefamee lafa harkisan sana garii afeeranii dhiichisisan sana yoo
  tahe bulchinsi ammaa kuni expertoota nama alooluu beekan amaara .
  nama lafa irraa duguuguudha siyaasni isanii,
  Dafani laalessan qofa irraa dandamatu.
  Akkuma duraanii sana kan ajeesisuu fi hiisisu nagan ta’ee kan waaru yoo tahe ,Oromo qabsoo irra jira jechuun nama gaddisiisa.
  kanqa’ee keessa jiraachaa hiisisa ,ajjeesisaa jiratu ajjeefamu qaba.Kana qofaa haala fokkataa akka irra hin deddebi’amne tocha.

 3. Akka waan qabsoon umtate biyyi nagaa ta’etti socho’uun gaagama akkanaaf nama saaxila. Oromonni Siyaasa irratti ‘actively’ socho’aa turanii fi jiran of eeggachaa socho’uu qabu;bakkuma fedhetti argamuu hinqanani. Gama tokkoon yaroo itti Wayyaaneen haaloo itti ba’uuf kashalabbee namtti bittee nama ajjeesaa jirtu. Gama tokkoon immoo waldhabdee OLF fi ODP gidduu jiru irraa kan ka’e dabballeewwan bilchina hinqabne dantaa oromoo caalaa dantaa jarmiyaa isaanii waan tiksaniif namoota siyaasa isaanii hindeeggarre balleessuuf barbaaduu malu. kabiraan immoo ilmaan nafxanyootaas waan hojjechaa jiran hinbeeknu. BILCHAADHA! BAKKA HINTAANETTI HINARGAMIINAA!

 4. Akka waan qabsoon umate, akka waan biyyi nagaa ta’etti socho’uun gaaga’ama akkanaaf nama saaxila. Oromonni siyaasa irratti ‘actively’ socho’aa turanii fi jiran of eeggachaa socho’uu qabu;bakkuma fedhetti argamuu hinqanani. Gama tokkoon yaroo itti Wayyaaneen haaloo itti ba’uuf kashalabbee namatti bittee nama ajjeesaa jirtu. Gama tokkoon immoo waldhabdee OLF fi ODP gidduu jiru irraa kan ka’e dabballeewwan bilchina hinqabne dantaa ummata Oromoo caalaa dantaa jarmiyaa isaanii waan tiksaniif namoota siyaasa isaanii hindeeggarre balleessuuf barbaaduu malu. Kabiraan immoo ilmaan nafxanyootaas waan hojjechaa jiran hinbeeknu. BILCHAADHA! BAKKA HINTAANETTI HINARGAMIINAA!

 5. Akka waan qabsoon umatee, akka waan biyyi nagaa ta’etti socho’uun gaaga’ama akkanaaf nama saaxila. Oromonni siyaasa irratti ‘actively’ socho’aa turanii fi jiran of eeggachaa socho’uu qabu;bakkuma fedhetti argamuu hinqanani. Gama tokkoon yaroo itti Wayyaaneen haaloo itti ba’uuf kashalabbee namatti bittee nama ajjeesaa jirtu. Gama tokkoon immoo waldhabdee OLF fi ODP gidduu jiru irraa kan ka’e dabballeewwan bilchina hinqabne dantaa ummata Oromoo caalaa dantaa jarmiyaa isaanii waan tiksaniif namoota siyaasa isaanii hindeeggarre balleessuuf barbaaduu malu. Kabiraan immoo ilmaan nafxanyootaas waan hojjechaa jiran hinbeeknu. BILCHAADHA! BAKKA HINTAANETTI HINARGAMIINAA!

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.