SINIIF BOOHU MOO SINIIN DHAADADHU LAATA?

SINIIF BOOHU MOO SINIIN DHAADADHU LAATA?

Caalaa Haayilu Abaataa tin, Onkoloolessa 5, 2018

MOO

Ergan dhaladhee jiraadhee
guyyaa fi halkan tokko ,
naaf tahuusaa an hardhan hubadhee
natti golgola’ee, miira kiyyatu natti qorree
diinummaan akka hamtuu edaa an hin barre.

tishuuwwan qaama kootu wal gadhiisee,
dhaabbii dadhabeen fageenyarraayyuu ciisee
Sinimmoo maal akka taatan
miira keessan hin shakkuu akka gaddaan cabxan
kanneen carraa Waaqan lubbuudhaan nuuf haftani.
guyyaa silaa nagaan lallabamu,
guyyaa silaa araarri bu’uu
guyyaa silaa sabni akka barbaade ta’u
Nu jalaa booreessan,
dhiiga keenya lolaasan
wayyoo yaa tuffii namummaa
wayyoo yaa gabrummaa
yaa dhaba bilisummaa
xiqqaa guddaa nuu nyaattee
warri dhiiga keenya bartee
jaarsaa jaartii, qacaleewwan boruu
warra sabaaf turee, boru biyya qaru
isaan nyaatteem qomoo koo
Oromoo dhiigakoo
gubatee boba’ee
keessikoo garaan koo.
boonyee bobbonyee boochifnee
gangalannee imimmaan harcaafnee
bishaanii miti dhiiga gad- roobsinee
Haa tahumaleessaa
as-achi gaggaragallee
bitaaf mirga mil’annee
duraaf duubas laallee
qofaa tahuu keenya barree
humna malee,
kabajaan hin jiruus agarree.

siniif boohumoo, siniin dhaadhadhuree
boohee imimmaan maal baasaa
eenyu abbaakkoottan
gadda koos asaasaa?

Yoon boohee immimmaan siif cobse,
yoman lola’ee, akka galaanaa jigse
imimmaan koo yandoo tahee,
yoo qaamakooyyuu tortorse,
an maalan siif baasaa,
Imimmimmaan bishaanii,
waa hin tahu rasaasaa.
sirraa Wayyaanetu xiixaa
An ciiseen hidhii koo xuuxaa.

Akkan garmaamee, siniin hin dhaadannee
anoo dabeessaa, dabeessa lafaan kaane
onnee maalan qabaan
maqaa keessaniin garmaamaa
eessaa dhaabbadheen ,
maqaa keessan waama
Anaa nyaatu dhiiga koo
Oromoo egeree koo
qaxaleewwan abdii koo

sin nyaatteekaa,salphoon
salphoon warra kaabaa
gantuufi galtuu ergattee,
duubaa itti dhiibaa
ulfina hin baaktuuf, ulfina nu dhoowwitee
guyyaa safuu qabuun safu keenya cabsitee
guyyaa nagaa lallabaniin waraana nubantee
Waayyaaneen diina teenya tahuu,
sarana nutti himte.
addaan galleerra kana booddee
dubbiin qaata dhumte.

gubannee, garaadhaa. mar’ummaan waaddamnee
gumaa keessan baasuf irbuudhas kakannee
akka hangafootaa gadoo guduunfannee
garaatti cininnaannee, haanquu liqimsinee.
Wayyaaneen waan barree, akka sin hin duunee
duutan seete malee,. sin gadaadhan jiraattuu kabajaaf ulfinaan dhaloota faana waartuu
Hadaan yaadatamtuu, bara baraan eebbifamtuu
sin ulfoo keenyaa ulfoo ulfaa qabuu
sin faajjii nageenyaatii, faajjii guyyaa qabuu
Saba waliin turtan, seenaan dhaan yaadatamtan
dhalootan faarfamatan

sin warra bilaash mitii,
warra seenaa qabuu
dhiigni keessan daangaa teenya sararee,
bilisummaa faroo boruu lallabaa
guyyaan saa dhiyaateera,
ayyaana sabaan sin qaqaabaa.

miira akkamiinan ibsa gadda keessa kootii
dhumaatii guyyaa nagaa Hora Harsadeetti
isa nagaan baatee,
Horarratti nyaatamte
qaama koo dhiiga koo
hidda koo, qomookoo.
maal baasufan hammeenya siif taa’aa
maal siif baasufan, gadda jedhee yaa’aa
sammuun koo weeraree,
qaamni koo kirkiree
immimmaan koo injigaa
dhikkifatee akka dhiigaa.
Ammoo sichi hin boohuu, boochisuufan taa’aa
Farqaan boo’icha kan Oromoon ga’aa
amma mana saanis hunda waliin ga’aa
gumaa teessan baafnaa
gabrummaa baannee hin teenyuu
gaalaasaa galaafnaa
Mirga abbaa BIYYUMMAA SARAN GONFANNAA.
Boo’icha hin baayyifnuu, nu siniin dhaadannaa
booree guduunfannaa, Bilisummaaf kaanaa.

Onkoloolessa 3-2016

Caalaa Hayiluu


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.