SOBA YEROO AMMA QAMOONI MOTUMMAA ABO FI UMMATA WALITI BUSUF HOJJACHA JIRU

SOBA YEROO AMMA QAMOONI MOTUMMAA ABO FI UMMATA WALITI BUSUF HOJJACHA JIRU 

Via Adem Misoma, Mudde 30, 2018

Note: ESAT is the front runner for making Fake News to create violence in Ethiopia.

Hubadha Hamma Ammati ololii Waraana bilisummaa Oromoo irraati demma jiru olola sobatii WBOn loluf Osoo hin tanee meshaa hin hikanuu jechaa jira Oromoon meshaa hidhachuu Qabaa male Hikachuu hin qabuu jechaa jira Garuu ololii fulla media irraati demma jiru akumma bara 1991 fi 92 sanitti Ummaata fi Waraana bilisummaa Oromoo walitti busuuf Shirii olola bayyeen Godhama jira Mee Osoon Shira Olola yeroo amma kana hojjatam jiru hin dubanee dura Shira bara 1991 fi 1992 hojjatamee haa isiin yadachiisu Qamooni Motummaa yeroo sanii akkumma Araa kana humna waraana maqaa ABOtin ijjarani yeroo bakka waraani bilisummaa Oromoo WBON SOCHAA tureti Waraanii Qamaa motumnaatin irraame sun Maqa waraana bilisummaa oromootin Ummata Kenyaa Akka male godha ture Fakkenyaaf gochaa akka baddannoo fi balee keessaatti hojjatama ture fi naannoo oromiyaa gara gara keessaatti maqa WBOtin hojjacha turan sani gochoota kan walif himmun waan nama barbachiisu Anati hin fakkattu malif Jenan Motummaa TV irraati dabarsaa ture kanis Namooni Hindii Gura Qabaa wan tehef jecha yeroo sanitti Boji,ammatooni Dargii kana maqa Oromootin Motummaa wayyaanne TPLF waalin hojjacha turana keessaa Namooni Lamma kana Amma caasaa Motummaa keessaa jirufi hooganaa Dhaba ABO kan yeroo sanii Kana yeroo Amma kana Maqa dhaba ODF biyyaa senee kana walin olola sobatin Waraana bilisummaa Oromooti fi Ummata Oromoo jiduuti shirii olola Gare L,K,A tiin hojjatame ummata Oromoo sobani akka ummaani waraana isa dhibee biyyaa basan tasisani turan hubadha yeroo amma kanas Namooni gare L, K, A jedhamu kun waaliti Debi, ani Qamaa Motummaa walin hojjacha jiran Kanaf waaligalaten ABO Fi Motummaa jidutti godhame gamma dhibaa siyaasaati Gedarame Dhibaan kun mali jechuun keessaan hin Ollu Shira Olola yeroo amma ABO humna waraana harkaa Qabuu kana irraati Godham jiru kana akkumaan asii Olitti shira olola kijibatiin WBO ummata Oromoo adaan basani turan saniti yeroo amma kanas Ololota sobatin Dhabichaa Ummata Oromoo ABO fi ummata walitti busuuf hojiin hojjatama jiru wan isa dura walin gara garumma hin Qabane tahun isa bekkamadha. Gara garumman yeroo sanitti fi kana amma yoo jirate Waa lama Qofa 1 Motummaa yeroo sani Gaafiwaan ummata Kenyaa Gaafacha Ture akka Motummaa amma kanati hin debisuu Ture 2, wana ummani gaafachaa ture keessaa kana ummaan keenyaa itti gammadan tokko tokko hin hojjattan ture 3, Dhaba ummata Oromoo ABO maqa irraa jiijirani Shanee jechunis hin jiru ture garuu haa taa,uu male Madii Olola modern tehe male akkasummati jira Mee haa ilalu olola yeroo amma kana Namoota olola oofa,a jiru kana nama kuma 6 oreteshina keenanifi mindaa Qarshii kuma 2 irraa hamma 6 keenanifi Olola irraati babasani Koran

1~Najjootti barsiisaa Geetaachoo manaa waliin gubanii “ABO tu gube” jedhan. VOA n afaan Oromoo jalaa saaxilee isaanumti akka guban mirkaneesse.

2~Dambidoollootti nadhoo ciniinfattu kan dahaaf gara mana yaalaa deemtu baajaajii gubbaatti rasaasaan ajjeesanii “ABO tu ajjeese” jedhan. Guyyaanuma san koominikeeshiniin naannoo sanii poolisii Oromiyaa tahuu mirkaneesse.

3~Ummata Oromoo gumuz lafarraa buqqisaa jiru “ABO tu buqqise” jedhanii olola bananii jiru. Warroonni buqqa’an immoo “kan nu buqqise waraana gumuz meeshaa ammayyaa qabate malee ABO miti” jedhee dhugaa baase.

4~Manguddoo araaraaf gara lixaa imalan dubbi himaan OPDO “saamaman” jedhee dubbii sobaatiin tiivii isaanirratti dabarse. Sanis BBC n afaan Oromoo jalaa saaxiltee dhugaa baafte.

Jaal Daawud ibsaa Oromoo miti sobs
ABO’n tigire waliin hojjeta soba
Abbaa torbeetu qaabame soba
WBO’n Baankii saame soba
Waraanni WBO Ertiraa irraa dhufe 50% tigreedha
Walitti Bu’iinsa Beenishanguliif wallaagga gidduutti uumamef sababa kan ta’e WBO dha
☑️ Konorlee Gammachuu Ayyaanaa tikraya Dhaqee

✔️1, ONN damee maqaleetti banatee,soba.
✔️3, loltoota Asmaraa dhufan keessa Tigireetu jira,soba.
✔️3,Getaachoo Asaffatu WBO gargaara,soba.
✔️ “Lakkoofsi WBO hidhatee jiru 50-60 ti!” Alamuu Simee
✔️“Lakkoofsi WBO harka kennatee 179 gahe” Toleeraa Caalaa
:
1/ Geetaachoo Asffaa qabamee Sudaan jira jette, kijiba tahuu Uummanni barraan achumaan bade jette,

2/ Waajjirri /Studion ONN Maqaaletti baname jette, qulfiillee harka Debretsion fudhatan jettee kijiba adii kijibde. Garuu yeroo qulfii fudhatanillee nu argisiisuu hin dandeenye.

3/ WBO Eretiraa gale keessaa 600 Tigreedha jedhan, ulaagaa kana isaan jechisiisuu danda’es hin ibsine

4/ Kolonel Gammachuu Ayyaanaa osoo Finfinnee jiruu Maqaale jira jedhanii soba aduu guyyaa qaanii tokko malee gad naqan

5/ WBO fi Wayyanneen waliin nuu waraanaa jiru jedhan, garuu ragaa qabaatama kenna yoo jennun cicc jedhan.

Qamooni Motummaa yeroo amma soba fi Olola dhara darbachuu Irra darbee Soba Aada fi Safuu Oromoo
fallisuu baballisu jirtu. Mootummaan MNO Sobu jechuun Uummata Oromoo Sulphisuudha. Amala gadhe OPDON ittiin baroota 28 Tigiree wajjin uummata goyyomsite jiraate dhaloota kana Sobaan akka guddatan gochuudha.
OPDO namoota barumsa Sobaan Digirii qaban malee Digirii Oogumma qaban ramadee (Qaxartee) hin beektu.
Kabineen OPDO Gandaa hanga MNO aatti Sobaan, huumanii haasahun namni isaan dorgomuu hin jiru. Fakkenyaaf kaleesuma OPDON Soba gurguddaa sadii sobde.
1) TIGIREE TOKKO utuu keesa hin jiraatin WBON ardaa’ita jiran tigireedha jedhanii soba adii Sobe Alamuu Sobduun.
Yoo tahees arki tara wal dhiqaa OPDO Tigireef miilla dhiqaa turtee fi jirtii mitii? Oromoo yoo tigiree Ajeeje Oromoof lolsiise ABO uummata Oromoo biraatti jejamu malee hin tuffatamu.
2) Namoota opdo ta’aan waliitti qabanii WBO qabne jechuu.
Jarreen kun namoota baroota dheeraaf opdo of hojetaa turaniidha.
Suuran isaan, Marana qillensa irraatti maqaa bira caqasan.
3)Waa ee ABBA TORBE.. OPDON Calliiste Qeerroo hiriirita adda addaa irraatti fuldura deeman miseensotni fi basaastonni isanii photos isanii qaban arka Funaante Diraama Fi Dokimeenterii Filmii hojechuuf qophii irra jirti.
Hojii fi Olollii OPDO Honda Siyaasaaf jedhanii waan jiruu fi hin jirre xabaxabu.
Gochaan kun hardware Oromoo keesatti hojii fafaadha. kanaaf, hundii keenya fudhachuu dhiisne gocha kana irra akka isheen of qusatuuf mormuu qabna. OPDON SUUFII uffachuu malee dhugaa haasa’u hin beektu.Mee ilala gaa ololii kun hundii isa AKUMMA BARATAN SANITI ADD BILISUMMAA OROMOOTI FI UMMATA OROMOO JIIDUTI MADA, umanii ummata fi dhabaa dudafi gara waliti godhuf akka tehee wan wal nu gaafachisu miti .IJIFANNOO UMMATA OROMOO KUTA 2ffaan itti fufa .A,d m,s irraa

1 Comment

  1. Rakkoolee yeero amma jiran qammon addaa addaa ija addaa addaan ilaallu. Madallii addaa addaa keenuf.kana keessa bahuuf karraa jiru Nagaa ummun Marii gageessu duwadhaa. Karraan kani saba irrat rakkoo babalissuf, dogoggora seena hojeechudhaa.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.