1 Comment

  1. hi,
    Amaa qabessoon FXG iraa gara Fincillaa Fonqolechaa Garbumaattii (FFG) jijiraameetee jedheen amanaa. Malliiffii cassaan garebummaa bakkaa hunddaa umaataa oromootiin ykn immoo Qeerroo dhan dhunfataama, ajaajaa woyaanee fudhaachuu bishaan ittii naqaa demaa wan jiretuuf. Qerroon galaataa gudaa qabeduu. Kana kan hojaataan wan qawee qabedaaniif ottoo hin ta’iin wan onee qabedaaniif. Hogaanumaa kessann ittii cimissaa, hogaanumaa woyanneen qabeduu hundumaa iraa fudhadhaa. Lenjii bassaasseetumaa fi lenjii loleetumaa dhunfadhaniis ta’ee waalloon jabessaa, gadaaddoo off iraa Fonqolechaa.

    Jabadhaa waqayoo issiin walliin ha ta’uu,

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.