Uummata Oromoo fi Gargaartu isa Dhabamssiisun Sagantaa Abiyitti

Uummata Oromoo fi Gargaartu isa Dhabamssiisun Sagantaa Abiyitti

Leta Kenei Aga tu barreesse

Deformed kids are being born in Gujii Laga Dambii area, affected by the poison from MEDROC refuses

– Waarshaan Midrok uummata Gujii naannoo Laga Dambii jiraatuuf faayidaa utuu hin kenniin keemikaala summii qabu itti gadhiisuudhaan daa’imni qaama hir’uu akka dhalattu, kan dhalattes baay’een akka duutu, fayyaan hawaasaa akka hubamuu taasiseera jedhame. Isarratti dookumentariin hin hojjetamne
– Magaalaa Finfinnee keessa gamoowwan abbaa hin qabne kan dhibbaan lakkaawamantu jiru jedhame. Isarratti dookumenteriin hin hojjetamne
– Akkaataa Azeb Masfin faa lafa Arsiifi Baalee, akkasumas lafa Gambeellaa saamanii qonnaa mataasaanii qotachaa, uummata gidirsaa turanirratti dookumentariin hin hojjetamne

|| READ MORE ABOUT MIDROC CRIMES

– Hooggantoonni mootummaa baay’een qabeenya uummataa saamanii baankilee biyya alaa keessa qarshii tuullatanii biyya hiyyoomsan jedhame. Isaanirratti dookumenteriin hin hojjetamne
– Bara baajataa darbetti ooditii geggeeffameen qarshiin miliyoona 700 ol biiroolee mootummaa addaa addaa keessatti nyaatamee hafe jedhame. Isarratti dokumenteriin hin hojjetamne.

GARUU,  [because of he is an Oromo] Dinquu Dayyaasaa isa,

Rakkoolee hawaasa keenya muudatan furuuf yeroo hundaa Yuunivarsiitiin Riifti Vaalii bifa adda addaan Uummataaf deeggarsa gochaa akka tureefi jiru ni beekama. Haaluma kanaan yeroo ammaa kana tatamsa’inni dhukkuba COVID-19 rakkoo hamaa hawaasa keenyarratti qaqqabsiisaa jiru hir’isuuf DHIIGA ARJOOMUN barbaachisaa ta’ee waan argameef Hojjettootni, Barsiisonni fi Barattootni YRV-Kaampaasii Amboo gaafa guyyaa
Dinqu Dayas is always there for any one is in need. He built University with branches in many cities to educate his people for free for those who cannot afford. He built hospital where any one, who should die otherwise, can be treated for free. He interferes any time there is famine, etc to help people. But the Abiy regime does not like good works and he wants to eliminated him. This amounts to genocide.

– Soodareetti namoota 2000 oliif miindaa kaffalu
– Riift Vaaliitti namoota 4500 oliif miindaa kaffalu
– Naafyaaditti akkasuma namoota baay’eef miindaa kaffalu
– Ijoollee haadhaafi abbaa hin qabne hedduu gargaaru
– Barattoota harka qalleeyyii 5000 ol tola barsiisu
– Yeroo hongeefi beelaatti kun Oromoodha, kun Amaara utuu hin jedhiin nama rakkate hundaaf gargaarsa kennu
– Nama uummanni ‘Abbaa Hiyyeessaa’ jedhee waamu…

– Nama kanarratti dookumentarii hojjechiisuun maaliifi? Maaltu orma duratti waan akkasii kana walirratti hojjechuu ga’e?
– Rakkoon jiraachuu mala. Rakkoo sana gadi qabanii mana cufatanii wal gaafachuun hin danda’amuu? Yoo sun dadhabame seera duratti wal gaafachuun hin danda’amuu? Maaltu afaan Amaaraatiin dokumentarii hojjetanii gabaa alagaaf wal dhiyeessuu fide?
– Dinquun kaleessas dheengaddas inuma ture. Mootummaanis kaleessas dheengaddas inuma ture. Gibira kaffaluu erga dhiisee ture taanaan gaafa inni dura gibira kaffaluu dhiisu maaf hin gaafatiin? Dokumentariin kun har’a maaf hojjetame?
– Kufaatii Dinquu Dayyasaa kufaatii nama tokkoo qofa seetanii?
– Lakkisaa jarana! Bitaafi mirgaatti ilaalaa. Kaleessafi borittis ilaalaa. Siyaasni ni darbiti, seenaan lafarratti hafa!


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.