Waloo Zelaalem Abarraa yaadannoo artistii Hacaaluu Hundeessaaf!

Waloo Zelaalem Abarraa yaadannoo artistii Hacaaluu Hundeessaaf!

Walaloo
Caalii, fi Hacaaluu
*****
Caalii attam jirta? Attam jirta Caalii
Caalii abbaan guddaa, Caalii abbaan gaarii
Ana Hacaaluu dhaa…,
Na yaadattaa laataa, miiltoo bara durii?
Wal argina jennee
Beellama beellamnee
Wal hinargin hafne
Battalaan godaane
Tasa addaan baane
Nagaas sitti hindhaamne.
Lakkii nagaa hindhaamnee anoo eenyumattuu
Hundeessaa Boonsaattuu, Guddattuu Horoottuu
Anoo nagaa hindhaamne, Shamarran kiyyaattuu
Haadha ijoolleekoottu, jaalalleekoo Faantuu
Amboo fi Finfinneettu, biyyee Oromiyaattu
Yooman fucha argadhee lammitti nagaa dhaame
Humna ergisaatiin battalan butame.
Lakkii nagaa hindhaamnee; dhiirri nagaa hindhaamu
Maatii fi lammii keessaa yammuttii butamu.

Dhugaattii… oolmaa ati naa ooltu, wanti na gargaartu
Yeroo ayyaana waggaa, yeroo cidheessitu
Irreechaa fi masqala, yeroo gojolattu, yeroo affeellattu
Yeroo waaddee murtuu, yeroo murtee waaddu
Akkuma ijoolleekee, kankoos abbaa yaaduu
Eeganii dhabanii, hindallanu, hingaddu
Adaraa.. yaa Caalii…
Ayyaana ijoolleekootti itti dhibaafadhu
Waa itti naa darbadhu; kanallee hindadhabdu
Gumaakoo baasuudhaaf silaa onnee hinqabdu
Booyii mankaraari, qalbii soqoladhuu, lafa gangaladhuu
Isawoo hindadhabdu!

Ani qaxaleenkee…dafqee itti dadhabee
Michichila fi hordaa gadi fageesse dhaabee
Kan qilleensii fi bubbeen buqqisuu dadhabe
Nan deeme nan sokke;
Geeraree weeddisee
Sabakoo isa rafee irribaa dammaqsee
Jarreen amajaajii naasisee wareerse
Itittuu seenaasaa bar awwaalaa baasee
Nadhii aadaasaatii ifatti muldhisee;
Diina ijatti tufee
Qasa’ee itti kolfee
Geerararee itti wacee
Qalbishee hammacee
Utuu nagaa hindhaamin; dhiirri nagaa hindhaamu
Maayii utuu hinxumurin yommuttii waamamu.

Garuu sin dhagaye…yeroon karaa deemu
Siyii iyyee boowuu, maqaa kiyya waamu;
Hin du’e seeteetuu? Lakkii ani hindu’uu!
Abbayyas hingoguu, abbayyis hingu’uu.
Asitti hinta’uu achitti awwalaa
Lammii fi amajaajiin ofumaa wal lolaa
Tokko hinmankaraara, kaanimmoo hin yeelala
Ani ogiyoo dha ani jijinbilaa
Tokkokoo yoo kutan kumatu qummaada, kitila biqilaa.

Yoon yaadatta ta’e…

Gaaficha galgala, gaafa waliin teenyee
Yoon battala deeme adara akka hinboonyee
Jedhee sin qoqqobnee maaf naqaanessitaa?
Addaan-babayitti maa boossee harqita?
Maaliif amajaajii nutti kofalchiista?
Dhiiga nu lolaasuu, imimmaan lolaastaa?
“Abadan, hinkolfata malee hunduu afaan duwwaa
Kan ilkaansaa dhabee, kan baqatee galuu dabeessaa fi gowwaa.”
Kaan akkasiin yaadaa, kan kee yaadi maalii?
Mee natti himi obbole, mee natti himi Caalii!

*****
Caalii uumaan addaa, Caalii irree laanqssaa
Yommuu kabalamu, deebisee hinkabalu, imimmaan lolaasaa
Caalii abbaa maal-dhibdii, caalii qalbiin cimdii
Caalii garraamtichaa, Caalii gaachanni cidii
Caalii kaayyoon lakkuu, Caalii kaayyoon cimdii
Caalii asii fi achii Caalii olii fi gadii
Maaloo…
Yoo booyii siin jedhan “waawuu” jedhii didi.
Caalii jiita’akoo, Caalii gaachanni hoffaa
Hinbooyin adaraa diinatu nutti kolfaa.
Maal taate naman, qalbiin maaf si caba
Du’a qanansiistaa akka mucaa dhabaa?

*****
Elaamee Abbaa Caalii…hooda Caalii keetii
Anuu sittan himaa ollaan maaf sitti himti?
Booyee mankaraaraa addaan-babayiitti
Hiniyyaa hin maradhataa akka haadhoo reettii
Furrii fi imimmaan fuularra of lolaasaa
Silaas…“Guddaa salphaa, fardatu goondaa dheessaa”
Kabalan hinboowaa, qimmidan hin boowaa
Maali uumaansaa kuni, abshaalamoo gowwaa?

*****
Caalii irreen xeebaa, Caalii gaachchanni waakkoo,
Maaloo adaraa Danfaa, maalo adaraa Abbukkoo
Maaf goolta ekeraakoo?
Caalii somaan muujjaa kan eeboon bosoqqee
Yommuu qimmiidamu, deebisee hinqqimmiidu iyyee boowa harqee
Furrii fi imimmaan keessasaati cuunfee of keesssa gad naqee
Safuu Waaqa guddaa! Akkanni fokkisuu…fuula ittiin of laaqee.
Hindhageenyyee laata….moo dhagayee eessa kaa’e?
Caalii seexaan du’e, kan miirri ceecaye
“Dhiirri qofaa boowaa”… gorsa obbo Tsegayee?
Dhiirri guyyaa hinboowuu yeroo aduun iftu
Lakkii guyyaa hincophu yeroo amajaajiin ijaan nama qortu
Kaninni xinnoo cophu, qalbii gudunfame kaninni hiikkatu
Yeroo aduun dhiitu, yeroo haati Margoo dukkana aguuggattu.
Kanaafuu yaa obbolee…
Wantanni sitti himuu, kaniin siif mammaaku
Miirrikee cabbaawaan miirakee isa danfeen dafee wal haa makuu
Akka waaqa arfaasaa haaqaqawweessawuu, bakakkaa haabakakku!

Kan biraa Caaliikoo …akka tasaa ta’ee
Gaaficaha galagala gaafan manaa ba’ee
An nan sokka hinseenee, nan deebian se’ee
Kanaafuu yaa Caalii wanta ati naa gootu
Akkan hindeebine, maaloo itti na himi, maaf na eega haa haftu?
Maaf qara haa ilaaltu…, hindeebi’u jedhiin Faantuun haa eerumtu.

*****

Zelealem Aberra Tesfa
Waxabajjii 30 bara 2020
Helsinki / Finland

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.