Wayyaanee; Murna Kan Jettuu fi Kan Hojjettu Tokko Ta’ee Hin Beekne!

Wayyaanee; Murna Kan Jettuu fi Kan Hojjettu Tokko Ta’ee Hin Beekne!

Baarentuu Gadaa Irraa

Dubbiftoota!

Mootonni Habashaa uummattoota cunqurfamoo impaayera itiyoophiyaa bitaa turan hunduu kijibdoota turan. Hundii isaanituu wanti jedhanii fi hojjetan wal argeefii hin beeku. Kan ganama jedhan galgala itti hin deebi’an. Kan har’a jedhan boru itti hin deebi’an. Ni sobu, ni haalu.

Ni fakkeessu. Fakkeessitoota. Kan afaaniin odeessanii fi hojiin isaanii  lafarra jiru walii falladha. gargari. Keessuma murni gabroonfattuun waggoota 26n darbaniif uummattoota Impaayeera Itiyoophiyaa irratti weerara raawwattee bitaa fi saamicha gaggeessaa jirtu Wayyaaneen  gaafa tokkoofillee dhugaa dubbattee hin beektu.

Dubbiftoota!

Murni tun Wanti yoo waltajjiitti baate haasoftuu fi wanti hojiirra olchitu takkaa wal simatee hin beeku. Dhaaba nagaha, misooma, guddinaa fi dimookiraasiif dhaabbatte of fakkeessitee waggoottan 26n darban odeessitus takkaa waan odeessaa turte keessaa hojiirra olchitee hin beektu. Kan qabatmaan  waggoota 26n darbaniif argaa fi dhagahaa turre afaaniin dimookiraasii lallabaa isa mirga isaa fi lammii isaa gaafate hidhuu, dararuu fi ajjeesuudha. Kaan ammoo biyyaa godaansisuu, beelaa fi dheebuudhaan adabuudha.

Dubbiftoota!

Uummattoonni impaayeera itiyoophiyaa keessatti cunqursaa jala jiran hunduu addatti ammoo uummanni Oromoo waggoota 26 darbaniif sirna Wayyaanee jalatti rakkoo  gurguddaan akkamii  akka irra gahaa turee fi jiru  eenyufuu ifaadha. Hidhaa, dararaa fi ajjeechaa dabalatee saamichi amma hin qabne saba Oromoo irratti  wayyaanee fi ergamtuu ishii OPDOdhaan daangaa malee raawwatamaa tureera, itti jiramasi.

OPDOn balaa uummata Oromoorra gahaa turee fi jiruuf  qooda olaanaa qabdi, daandii argisiisaa, saamtee saamsisaa,hiitee hisiisaa, ajjeefatee ajjeechisiisaa turte.

Wayyaaneen garaaf bultootaa fi boru hin beeknee hunda waltti qabuun dhaaboolee bixxilatte kanatti fayyadamuun yakki waggoota 26n darbaniif darbaniif raawwachaa turte amma hin qabu. Addatti kan OPDOn uummata Oromoorra gahe ammoo godaanise bara baraaf hin banneedha. OPDOn  har’a qabsoon Oromoo dhiibee daanagarraan geenyaan maqaa uummata Oromootin kakkachaa oltu tun yakkoota Oromoorrati bara 26f raawwatmaa ture hundaafuu adda dureedha. OPDOn saamicha, hidhaa fi ajjeechaa ammalleen itti fufiinsaan uummata Oromoo irratti raawwataa jiruuf itti gaafatamtuudha. Eenyuyyuu akka quba qabutti Wayyaaneen miseesnoota dhaaba kanaa warra garaa malee sammuu hin qabne qabtteeti hara’alleen qabsoo Oromoo FXG qeerroon bilisummaa Oromoo gaggeessaa jiru ukkaamsuuf tattaafachaa jirti.Garuu hin milkoofneef, funduraafis hin milkaawufi.

Dubbiftoota!

Uummanni dhugaaf qabsaawu, uummanni mirgaa fi walqixxummaaf qabsaawu,uummanni abbaan biyyummaa isaa humnaan irraa mulqamee isa deeffachuuf qabsaawu oolee haa bulu malee injifataadha. Mirga isaa gonfachuurraa kan isa hanqisu hin jiru. Eeyyee qabsoo isaan mirga isaa gonfatuurraa kan isa hanqisu hin jiru. Saba dhugaaf qabsaawu hololli, ajeechaan, hidhaa fi dararaan yeroof  yoo is gufachiise malee isa hin kuffisu, dhugaa bira gahuu hin hanqatu. Weerartuu hari’ee shakki malee biyya abbaa isaa numa dhuunfata. Inni dhugaaf dhamahu naannayee , naannayee kijibduu, fakkeessituu fi gantuu ni moo’a. Uummanni Oromoos uummata dhugaaf qabsaawu, uummata biyya isaa saamame deeffachuuf qabsaawu waan ta’eef qabsoo isaatiin diina har’a isa goolaa jirtu Wayyaaneerra aanuun isaa hin oolu.

Akkuma hunduu beeku Wayyaaneen baroota dheeraaf holola adda addaa saboota biyyattii bitaa jirtu gidduutti facaasaa turtee jirti, abbaa dimokiraasii fi misoomaa of fakkeessitees hololaa turtee jirti. Haa ta’uutii dhugaan waan haguugamtee hin hafneef qabsoo Oromootiin haguuggiin irraa ka’ee qullaatti haftee jirti. Kan odeessituu fi kan qabatmaan lafarra jiru gar gar jalaa ta’ee qaanoftee jirti. Qabsoon saboota biyyaattii addatti ammoo kan Oromoo soba ishii waliin oofee qileerraan isii gaheera. Holola adda addaa gaggeessitus, Oromootti waraana bobbaaftee ajjeechaa fi dararaa raawwattus milkii itti hin arganne,Fuunduraafis hin milkooftu.

Dubbiftoota!

Akuma hunduu quba qabnutti Tiba darbe  Wayyaaneen guyyoota 17f ergamtoota isii walitti qabdee  maqaa walaghii IHDG jedhuun karoora shiraa bara bittaa ishii ittiin dheereffattu irratti leenjii kennaa turteetti.  Leenjii guyyaa 17 kana booda 4ta’anii akkuma barnoonni isaanii kennameetti ergamtoonni akka OPDO, DHDN,BADN jedhaman wayyaanee moggaa taa’anii waan qaraasifaman bulgaafataniiru. Mana hidhaa ilmi nama aitti dararamaa turee fi jiru Maa’ikalaawii  ni cufna,  Hidhamtoota siyaasaa gadi lakkifna, waltajjii siyaasaa ball’ifnas jedhanii walatajjii sanirratti hololaniiru. Haa ta’uutii gochi fi afaan wayyaanee wal argee waan hin beekneef osoo kan jedhan afaan isaanitirraa bahee hin dhumin qondaaloonni isaanii kan biraa lakkii namoota muraasa jenne malee namoota balaa siyaasaatiin hidhaman mara hin jennee ibsi jedhamu midiyaa biyya biraaf kenname. Kan odeessaa turte hundi akka qabatmaan hojiirra hin oolle battalatti saaxilame.

Dubbiftoota!

Gama tokkoon Wayyaaneen gama biraan ergamtoonni ishii kanneen akka hogganaa OPDO Lammaa Magarsaa ammaan achi lubuun namaa hin badu, kanneen hidhaman gadi lakkifamu, waltajjii sayaasaa bal’dhifna osoo jedhanuu gama biraan ammoo waraanni sirnichaa Aga’aazii fi tikoonni sirnichaa Oromiyaatti bobbaafaman har’a uummata Oromoo goolaa jiru.

Hidhaa fi ajjeechaan itti fufeera.  Sirnichi akka waan  Maa’ikalaawiin nama hidheetti, nama dararee fi ajjeeseetti na n cufa, nan cufa jedhee dhaadatus gama biraatiin manneen hidhaa dhibbootaan lakkaawwaman shaggar keessa akka jiran kan quba hin qane hin jiru. Manneen hidhaa akka Qaalliittii,Qiliinxoo, Baatuu fi Shawaa Robii keessattis waan sabboontoota irratti dalagamaa turee fi jiru hunduu quba qaba. Egaa dhugaan qabatamaan lafarra jiru kana ta’ee osoo jiruu namni holola fakkeessuu Wayyaanee kan amanu eenyu?

Eeyyee Wayyaaneen kijibaa jirti, fakkeessuuf holola oofaa jirti malee kan hiite gadi dhiisuu miti inumaawuu hidhaa fi ajjeechaa jabeessaa jirti. Tarii yoo hikamanis namoota muraasa  hogganoota paartilee siyaasaa durumaanuu sababa malee hidhamanii fi gaazexeessitoota addanyaan gadi dhiisi jedhee isii dhiphisaa jiru holola gaggeessaa jirtuuf akka toluuf  yoo gadi hdiifte malee namuu gadi akka gadi hin dhiifamane ifaadha.Keessumaa sabboontoonni Oromoo mirga saba isaanif osoo qabsoo haqaa gaggeessuunuu sababa malee hidhaman kumootaan lakkaawwaman gongumaa sirnichaan gadi dhiifamuuf hin jirani.Hololli gaggeeffamaa jirus rakkoo ishii hudhee jiru diddaa uummata Oromoo asiif achi dhooftee bira darbuuf malee dhuguma rakkoo siyaasaa biyya sanii furuuf addatti ammoo gaafii Oromoo deebisuufi miti.

 

Egaa  dhugaa qabatamaa lafarra jiru sobdummaa,yakka Wayyaanee, saamtummaa fi ergamtummaa OPDO kana kan waggoota 26n darbaniif argaa fi dhagahaa as gahe namni kamuu qabsoo eegalame FXG  jabeessee itti fufuu malee falli qabu maali? Eeyyee fallii fi malli jiru kanaa fi kana qofa. Murna hojii fi hololli ishii wal hin simne, walfaalleessu, kijibduu, saamtuu fi ajjeefatuu tana uummanni Oromoo saboonni cunqursaa jala jiran martuu qabsoo isaanii jabeessanii bara gabrummaa ofirraa gabaasuun dubbii fardiidha. Hololli Wayyaanees ta’e kan ishiin bixxilte OPDOn gaggeessaa jirtu  holola dhiphuuti, holola sodaati, Isaan hunduu bollo tokkoo maddan, kijibdoota, saamtoota warra harki dhiigaati. Wara akkanaa  kana ofirraa buusuun ammoo kan yeroon itti kennamuu qabuu miti.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.