Xoophiyaa keessatti haasan shagaxa siyaasaaf miidiyaa irratti deemu furmaata waaraa hin fidu!

Xoophiyaa keessatti haasan shagaxa siyaasaaf miidiyaa irratti deemu furmaata waaraa hin fidu!

Caalaa Hayiluu tin,  Caamsaa 25, 2018

Really? What about Ogaden Somali elders’ delegation who want to meet Dr. Abiy, but never succeeded for over a month now?

Xoophiyaa keessatti haasan shagaxa siyaasaaf miidiyaa irratti deemu furmaata waaraa hin fidu!

Siyaasni  Impaahera Xoophiyaa keessaa yeroo ammaa bifa lama qaba.

 1. Siyaasa miidyaarratti daldala deeggarsaafi hanna qor-qalbiif uummata baldhaa fi addunyaas ittiin mooksuf godhamu.
 2. Haala dhugaan lafarratti hojjatamaa jiruufi daakama sirnichaa ti.

Wayyaanee_TPLF, haala kufaatii fi kasaaraa siyaasaa ishee qunname keessa bahuuf Oromoo fi Oromiyaa akka filatte namuu argaat jirra. Maalif? Wayyaaneen Qeerroon guyyaa tokko guutummaa sirnchaa buqqisee galma #Minilik taa’uu utuu hin taane diigee akka Galma Abbaa gadaa achitti ijaaruu erga hubattee waggaa 2 darbeera.

KANAAF MALLI ISHEEN DHAHATTE MAAL TURE?

 1. #LMY  jalqabaa kan bara 2016 baatii onokoloolessaa labsite suni yaalii humnaafi qawween of tiksuu akka dandeessuufi hin dandeenye yaaluu dha. Isa yaaltee ni kufte.
 2. #OPDO leencotaafi sabboontota dhugaa fakkeessitee tolchuufi leenjii waggoota hedduu itti fixxe hojiirra akka oolchaniif namoota muraasa miidiyaatti baastee haasa damma sanaan walalaa unadhaatii rafa jechuuf aggaamte Oromoo dhan. Kunis lafarratti hojjachuu dide. Sabichi hoo sirna tortoree fi waggoottaan 28 uukkaamsee hagama isaan miidee beekurra darbee quufee morma isa gaheera waan ta’eef hin hojjanneef.
 3. Jarri isheen sabboontotaafi leencota gootee olbaaste osoo dhuma haasahanii, Oromoo ollootaa isaatiin wal nyaachisuufi buqqistee yaadaafi yaaddoo sabichaa sodaa fi qabsoo isaa gara kanaatti deebisuufi ofiif aara galfattee waa hojjachuu yaalte. Oromoon waan bilchaatef sabasaa buqqa’eefi beela’e gargaaraa qabsoo isaa ni finiinse malee akka isheen yaaddee qalbiisaa bakka sirrii sanirraa hin daddaaqsine.
 4. Booddee walgahii #ABUT torbee sadii oliif  cufattee #Tigraay guddoo #Ma’eleetti teeffatteen murtoo isa dhumaa murteeffachuun haaromsaaf qophoofnerra jedhanii as bahan.
 5. Wanti isaan murteeffatan kana biraat ture;kan miidiyaan addunyaa fi Oromoos tahee saboota biraaf himan garuu waan biraat. Maalfaa murteeffatan?
  1. Waraanafi tika harkatti qabannee maqaa aangoo gurguddaa hunda Oromootti kennineet isaanuma waliin dhahaa jiraanna.
  2. kunimmoo sirni keenya warra nuti guddifanneefi nuuf amanamoo ta’an kan garuu haasawa isaanitiin Oromoo haga tokko biratti fudhatama qaban hojjachiifanna, Nus akkasiin addunyaaf uummatichas mooksaa jiraachuu dandeenya (Yaada kana kan fideef gorsitootaa isaanii MOSAD, CIA fi  biyyoota UK  Raashiyaa fi Fransaa akkasumas Chaayinaa dha.)
  3. Sirni isaanii waan jiruuf sobanii akka waan aangoorraa ka’aniitti maqaa sooramaatiin of kaasanii jireenyaa fi badhaadhina horatan itti fufuuf sichis badhaasa fudhachaa gochaa kachachaalaan waan horatan waliin basha’aa jiraachuf haala aanjeffatan.
  4. Iccittiidhaan waan hundaan Xoophiyaa bitanii itti fufuun ulfaannan Tigraay guddoon achi bahuuf akka filannoo guddaatti lafa kaahataniiru. Kuni garuu filannoo isa dhumaat malee waan ammaat miti.
  5. Hangasitti garuu kaardiiwwaan hanga yoonaa hin baasne babaaftee karaa gorsitoota isheetin namootaa dhiigan Oromoo ta’aniin siyaasicha marqaa umrii ishee tursiisuu irratti hojjataa jiru
  6. QBO akka isaan yaadan duubatti deebi’uu waan danda’u se’anii qaamota isaanif laafoo ykn tolu waliin haasahuun jijjiirama irra keessaa finne jechuuf ololu. ”Silmiin bakka laaftu ciniinti.” jedhu mitiiree?
  7. Kuni irra caalatti siyaasa deeggartootaa isaanii warra adii ittiin kijibuuf yoo ta’e malee saba keenya homaanuu waan gowwomsan hin qaban.

WALUMA GALATTI MAQAA WALIIN DUBBANNAA FI DIMOOKIRAASII BABALDHIFNAADHAAN WANTI MIIDIYAA DHIPHISAN QILLEENSARRATTI MALEE LAFATTI HIIKAA TOKKO WAAN QABAATU MITI.

 1. Waan dhugaa fi Haala qabatamaa lafarratti hojjatamaa jiruufi daakama sirnichaa ti.
  1. Xoophiyaa keessatti amma sirnichi du’eera. Bakka kamuu dhaqaatii laalaa.
  2. Caasaan mootummaa maqaaf malee daakameera.  Ppolisoota dabalatee akkamitti waa bubbutannee keessaa achi gorraa malee dirqama isaanii bahaa hin jiran
  3. Nagaafi tasgabbiin(peace and order)keessa keessa hin jiru.
  4. Namuu murna murnaan walitti dulee gosaafi gandaan iddoo adda addatti wal ajjeessa, qabeenyaa walii samaa maqaa adda addaa waliif kennaa wal saamaa fi wal miidhaa jiran.
  5. wayyaaneen wanti ishee harkatti guututti hafe silayyuu waraana waan ta’eef waraana gosa addaa addaa(maqaa adda addaa iti moggaaftee) saamtota akka ta’an, abbaa barbaadan akka ajjeesan, hidhaniifi saaman godhaniiru.

Haala kanaa hidhaa dhaa hiiknerra kan isaan jedhan caalaa kan ajjeefama afi hidhamaa jirutu caala. waraannii wayyaanee abdi kuteera du’uus ta’ee ajjeessuuf ammatti qophii miti keessumaa waraana keessa galee. Kanaafuu malachaat jiru ,kunimmoo wayyaaneef dhibee guddaa ta’eet ciniinsutti jiru.
Sirna tortoree caccabee haasa namootaa muraasa waliin goone jechuun tasumayyuu waahuu hiikuu hin danda’us rakkoo keessa jiru keessayis bahuu hin danda’u.
Uummata Oromoos ta’ee saboonni cunqurfamoon biyya sanaa kan gaafatan jijiirraa hundeefi jijjirraa sirnaati. Nu gaheera; quufnerra jechuun sirna mataa isaanii kan isaan bakka bu’uufii hiree ittiin eenyu akka isaan bakka bu’uu akkasumas hiree ofiin murteeffannoo isaanii dhugoomsuu barbaadu.

Afaan damma dibatanii abjuu mataa isaanii karaalee miidyaan oofuun biyya caccabdee hojiin ala taatee waraanni baatee deemu tasuma sirreessuu hin danda’an. Xoophiyaan amma daandii qaxxaamuraarra jirti. Wayyaaneen ashargudeen isheen gootu hunduu sodaa QBO Oromooti. Egaas, ”diddiga garaadhaa dhufe ilkaan hin deebisuu.”tii dhugaa hadhaa kana liqimsitee kallattii biraa hin qabattu taanan taphni amma godhamaa jiru yeroon isaa dhumeera. QBO garuu daraaree firii naqateera. akka asheetee hunduu waliin nyaatee quufuf ilmaan Oromoo gantootarraa maquun daandii dhugaatirratti waliin dhaabbachuutu sirrii dha. waliin baanee waliin galla!  Wayyaanenis yeroon isheen Me’eleetti dheeffitu akkaan dhiyaatera!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.